Vyhláška č. 49/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vzájomnom uznávaní výsledkov typových skúšok a úradného overenia meradiel členskými štátmi RVHP

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983
Účinnosť od 02.10.1982
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku XV nadobudla platnosť 2. októbrom 1982 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.