Vyhláška č. 37/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 6/1983
Platnosť od 13.04.1983 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1984 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 8 ods. 1, ktoré pre stavby rozostavané pred týmto dátumom nadobúda účinnosť 1. 1. 1986