Nariadenie vlády č. 17/1983 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o úprave niektorých náhrad za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983
Účinnosť od 01.04.1983

OBSAH