Vyhláška č. 144/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa mení § 159 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 30/1983
Platnosť od 14.12.1983 do30.09.1988
Účinnosť od 01.01.1984 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.