Vyhláška č. 14/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody

Čiastka 2/1983
Platnosť od 18.02.1983 do31.10.1991
Najbližšie účinné znenie 01.04.1983
Zrušený 364/1991 Zb.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 18. januára 1983

o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb.:


§ 1

(1) Z poistenia zodpovednosti za škody má poistený právo, aby Slovenská štátna poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) zaňho nahradila škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného bližšie označenými v zmluve

a) na zdraví alebo usmrtením,

b) poškodením, zničením alebo stratou vecí,

pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť takúto škodu. Ak o nároku poškodeného proti poistenému na náhradu takejto škody rozhoduje oprávnený orgán, je poisťovňa podľa rozhodnutia tohto orgánu povinná plniť dňom právoplatnosti jeho rozhodnutia.

(2) Na zodpovednosť za iné škody, než je uvedené v odseku 1, vzťahuje sa poistenie, len ak to bolo dohodnuté v zmluve.

(3) Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, týka sa poistenie škôd vzniknutých z udalosti, ku ktorej došlo na území Československej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené úmyselne, na zodpovednosť za škody prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi, na zodpovednosť za nesplnenie povinnosti odvrátiť škodu podľa § 425 Občianskeho zákonníka a na zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa na ňu vzťahuje zákonné poistenie.

(2) Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť vzniknutú pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych vzťahoch (povinností člena družstva) alebo v priamej súvislosti s ním

a) za schodok na zverených hodnotách, ktoré je pracovník povinný vyúčtovať,

b) za stratu predmetov zverených na písomné potvrdenie,

c) za škodu na hnuteľných veciach zverených alebo používaných na výkon práce.

§ 3

(1) Poisťovňa nenahradí škodu, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti.

(2) Poisťovňa taktiež nenahradí škodu

a) na hnuteľnej veci, ktorá síce nie je vo vlastníctve poisteného, bola však poistenému požičaná alebo ju používa z iného dôvodu, alebo ju má u seba,

b) na nehnuteľnosti (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva protiprávne,

c) na nehnuteľnosti (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva na základe oprávnenia a škoda neprevyšuje 1000 Kčs,

d) na lúkach, stromoch, záhradných, poľných i lesných kultúrach, ktorú spôsobili pri pastve zvieratá, ktorých chovateľom je poistený.

§ 4

Lehoty ustanovené § 359 Občianskeho zákonníka, do ktorých možno zaplatiť zročné poistné,1) môžu byť predtým než uplynú predĺžené dohodou až o tri mesiace.

§ 5

(1) Ak je poistená zodpovednosť za škody, ktorá vyplýva z vlastníctva veci, zanikne poistenie zmenou v osobe vlastníka veci. Do konca poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné však namiesto doterajšieho vlastníka vstupuje do poistenia dedič hnuteľnej veci. Ak je poistená zodpovednosť za škody, ktorá vyplýva z vlastníctva nehnuteľnej veci, ktorá prejde do vlastníctva iného občana v poistnom období, za ktoré bolo pred prevodom vlastníctva zaplatené poistné, vstupuje nový vlastník nadobudnutím vlastníctva do poistenia namiesto doterajšieho vlastníka; ak však pred uplynutím tohto poistného obdobia poisťovni oznámi, že nebude v poistení pokračovať, zanikne poistenie uplynutím tohto obdobia.

(2) Ak vec uvedená v odseku 1 bola v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo, považuje sa za toho, kto uzavrel poistnú zmluvu, manžel, ktorý je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom poistenej veci; to isté platí, ak ide o súbor vecí.

(3) Poistenie zodpovednosti za škody, ktoré sa dojednalo v rámci poistenia súboru zariadenia domácnosti (§ 14 ods. 2), zánikom bezpodielového spoluvlastníctva manželov prechádza na toho z nich, na ktorého prechádza poistenie tohto súboru podľa poistných podmienok pre poistenie majetku.2)

§ 6

Poistenie zanikne aj tým, že odpadla možnosť, že nastane poistná udalosť.

§ 7

Poisťovňa je povinná uhradiť trovy

a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní súdnom vedenom proti poistenému v súvislosti so škodou, ktorú má poisťovňa nahradiť,

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovne, pokiaľ je poistený povinný tieto uhradiť,

c) obhajoby poisteného pred odvolacím súdom, trovy jeho právneho zastúpenia v konaní o náhrade škody, prípadne jeho vlastné trovy vzniknuté pri tomto konaní, ako i trovy mimosúdneho prerokovania nároku poškodeného, vzniknuté poškodenému, jeho zástupcovi, prípadne poistenému, ak sa poisťovňa k úhrade týchto trov zaviazala.

§ 8

Vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť (§ 355 ods. 3 Obč. zák.) je skončené, len čo bola so súhlasom poisťovne alebo s jej dodatočným schválením dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody alebo len čo výška náhrady škody bola určená vykonateľným rozhodnutím.

§ 9

Plnenie poisťovne nesmie presiahnuť sumu dohodnutú v zmluve (poistná suma), ak nejde o plnenie z poistenia, ktoré bolo dojednané bez poistnej sumy. Trovy uvedené v § 7 však poisťovňa uhradzuje aj nad poistnú sumu.

§ 10

(1) Za škodu spôsobenú občanovi na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej ceny (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.), je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie najviac do sumy 5000 Kčs za jednu vec (zbierku), za škody na peniazoch najviac do sumy 2000 Kčs.

(2) Ak však ide o plnenie z poistenia s poistnou sumou pre škody na veciach, nesmie plnenie poisťovne podľa odseku 1 spolu s plnením za škody na iných veciach presiahnuť poistnú sumu pre škody na veciach.

§ 11

(1) Poistený je povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že

a) došlo k udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne a ak už nastala poistná udalosť, urobiť potrebné opatrenia, aby bola škoda čo najmenšia,

b) poškodený proti poistenému uplatnil právo na náhradu škody, ktorú má nahradiť poisťovňa a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

c) v súvislosti so vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie proti poistenému a poisťovňu informovať o mene obhajcu, ktorého si zvolil a o priebehu a výsledkoch tohto konania,

d) poškodený uplatňuje právo na náhradu škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne.

(2) Poistený je ďalej povinný v konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovňa nahradiť, postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, najmä dohodnúť sa s poisťovňou o tom, kto ho bude zastupovať; ak poistený bez súhlasu poisťovne nevznesie námietku premlčania alebo ak sa zaviaže bez tohto súhlasu uhradiť premlčanú pohľadávku, poisťovňa nie je povinná plniť.

§ 12

Právo na náhradu súm, ktoré poisťovňa plnila za poisteného, ktorý spôsobil škodu následkom svojej opitosti (§ 381 Obč. zák.), má poisťovňa v rozsahu zníženom primerane k výške škody, okolnostiam, za ktorých došlo ku škode, a k osobným, zárobkovým a majetkovým pomerom poisteného, najviac však v sume 20 000 Kčs.

§ 13

(1) Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy alebo na zníženie dôchodku či na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatila alebo zaňho vypláca dôchodok.

(2) Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovňa zaplatila za poisteného.

(3) Poistený je povinný bez meškania poisťovni oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce práva uvedené v predchádzajúcich odsekoch a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

§ 14

(1) Zodpovednosť za škody iného, než kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzaviera, možno poistiť (§ 383 Obč. zák.), len ak ide o zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva veci, ktorá je v spoluvlastníctve týchto osôb. Ak je poistená zodpovednosť stavebníka za škody, možno poistiť aj zodpovednosť osôb, vykonávajúcich pre neho stavebnú činnosť, za škody spôsobené pri tejto činnosti inému než stavebníkovi, jeho manželovi alebo príbuzným v priamom pokolení alebo občanom, ktorí so stavebníkom tvoria domácnosť.

(2) Ak je však v rámci poistenia súboru zariadenia domácnosti dojednané aj poistenie zodpovednosti za škody, vzťahuje sa poistenie (§ 383 Obč. zák.) na zodpovednosť všetkých občanov, ktorí tvoria domácnosť.

§ 15

V poistnej zmluve medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan, možno sa odchýliť od ustanovení § 349 až 361 a § 377 až 383 Občianskeho zákonníka, ak to vyžaduje povaha a účel poistenia.

§ 16

Od ustanovení § 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13 a § 14 ods. 1 tejto vyhlášky nemožno sa v poistných zmluvách odchýliť; to neplatí, ak ide o poistnú zmluvu medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan.

§ 17

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú i poistenia vzniknuté pred 1. aprílom 1983; vznik týchto poistení, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1983 sa však spravujú doterajšími predpismi.


§ 18

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 50/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tri mesiace pri prvom a jednorazovom poistnom a šesť mesiacov pri poistnom za ďalšie poistné obdobia.

2) § 11 ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1983 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku.