Zákon č. 123/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983
Účinnosť od 01.11.1983