104

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. septembra 1983

o dovoze investičných celkov

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 392 ods. 1 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákonník“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky a podľa § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje

a) základné podmienky dovozu investičných celkov1) a niektoré povinnosti organizácií súvisiace so zabezpečovaním týchto plnení a

b) niektoré postupy pri uskutočňovaní zahraničnoobchodných operácií pri dovoze investičných celkov.

(2) Pokiaľ sa podľa § 38 ods. 2 organizácie na tom dohodnú alebo tak rozhodnú ich nadriadené orgány, vzťahuje sa táto vyhláška aj na dovoz technicky náročných alebo nákladných strojov a zariadení.2)

§ 2

Investičný celok z dovozu (K § 320c zákonníka)

(1) Súčasťou investičného celku z dovozu (ďalej len „investičný celok“) môžu byť aj ďalšie plnenia zahraničnej osoby, než ktoré sú uvedené v § 320c zákonníka, ako napríklad náhradné dielce prvého vybavenia, projektová dokumentácia, jednotlivé výrobky potrebné na doplnenie investičného celku a pod.

(2) Objednávateľ si môže výnimočne obstarať jednotlivé stroje a zariadenia sám, ale za podmienok, na ktorých sa dohodne s dovozcom.3)

(3) Investičným celkom nie je plnenie s konečným určením na vývoz.

§ 3

Návrh zahraničnej zmluvy (K § 320d zákonníka)

Návrhom zahraničnej zmluvy sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) návrh zmluvy zahraničnej osoby zvolenej dovozcom na základe predchádzajúceho vyhodnotenia ponúk a podkladov, prípadne na základe verejnej súťaže; alebo

b) návrh zmluvy pripravený dovozcom pre zahraničnú osobu zvolenú spôsobom uvedeným v písmene a).

§ 4

Zásady spolupráce socialistických organizácií pri dovoze investičných celkov (K § 320d zákonníka a k § 6 ods. 3 a § 10 ods. 2, 3 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Všetky rokovania so zahraničnými osobami o možnostiach dovozu investičného celku je oprávnený viesť iba dovozca, ktorý je organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť. Iná organizácia ako dovozca je oprávnená viesť tieto rokovania iba v mene dovozcu a iba v rozsahu a spôsobom vymedzeným v splnomocnení, ktoré jej na tento účel dovozca udelil.

(2) Rozhodovanie o tom, s ktorými zahraničnými osobami sa bude viesť rokovanie podľa odseku 1, a o voľbe zahraničnej osoby, s ktorou sa uzavrie zahraničná zmluva (§ 23, 24 a 28), patrí výlučne dovozcovi, ktorý tiež zodpovedá za správnosť tejto voľby.

(3) Organizácie sú povinné postupovať tak, aby neobmedzili rozhodovanie dovozcu podľa odsekov 1 a 2. Najmä projektová úloha a úvodný (jednostupňový) projekt sa musí spracovať (zmeniť) spôsobom vyhovujúcim tejto požiadavke; pokiaľ by dokumentácia vopred vymedzovala výber zahraničnej osoby, výber musí byť konzultovaný s dovozcom v nevyhnutnom časovom predstihu potrebnom na prieskum trhu.

(4) Pri investičných celkoch, na ktorých sa vykonávala štátna expertíza prípravnej alebo projektovej dokumentácie,4) musia sa rešpektovať jej závery alebo stanoviská. Tým sa nevylučuje možnosť požadovať zmenu týchto záverov a stanovísk.5)

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY

PRVÝ ODDIEL

ZMLUVA O PRÍPRAVE DODÁVOK

§ 5

Povinnosť uzavrieť zmluvu (K § 161 zákonníka)

Na žiadosť objednávateľa, prípadne dovozcu je druhá organizácia povinná uzavrieť zmluvu o príprave dodávok len na základe schválenej projektovej úlohy,

a) podľa ktorej sa má pre stavbu uloženú ako úloha štátneho plánu zabezpečiť dovoz investičného celku, alebo

b) ak povinnosť uzavrieť túto zmluvu ukladá právny predpis o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.6)

§ 6

Obsahové náležitosti (K § 163 ods. 8 zákonníka)

Zmluva o príprave dodávok, ktorú uzavierajú organizácie za účelom prípravy dovozu investičného celku, musí obsahovať najmä:

a) predpokladaný rozsah investičného celku a predpokladaný čas plnenia;

b) záväzky na obojstrannú, časovo vymedzenú spoluprácu pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu a prípadne aj pri spracovaní projektovej úlohy;

c) lehotu, v ktorej objednávateľ predloží dovozcovi dopyt (§ 8);

d) lehotu, v ktorej dovozca predloží objednávateľovi návrh zmluvy o dovoze investičného celku;

e) lehotu, v ktorej objednávateľ predloží dovozcovi potvrdenie o zabezpečení devízového krytia7) pre zamýšľaný dovoz;

f) obojstranný záväzok uzavrieť zmluvu o dovoze investičného celku.

§ 7

Povinnosť zrušiť alebo zmeniť záväzky zo zmluvy (K § 125 zákonníka)

(1) Ak sa jedna z organizácií domáha zmeny alebo zrušenia záväzku zo zmluvy, druhá organizácia je povinná tiež pristúpiť na zmenu alebo zrušenie, ak

a) v dôsledku opatrenia nadriadených ústredných orgánov sa neuskutoční stavba, pre ktorú bol investičný celok určený, alebo sa investičný celok nahradí dodávkou z tuzemska alebo inou formou dovozu, alebo

b) nedošlo k uzavretiu zmluvy o dovoze investičného celku ani do jedného roka po uplynutí lehoty podľa § 6 písm. d) pre okolnosti, ktoré nevznikli u organizácie, ktorá sa domáha zmeny alebo zrušenia záväzku, alebo

c) potreby výstavby vyžadujú zmenu lehoty na predloženie dopytu [§ 6 písm. c)] alebo na predloženie návrhu zmluvy o dovoze investičného celku [§ 6 písm. d)], alebo

d) nebolo v potrebnom rozsahu uvoľnené devízové krytie.

(2) Dovozca je povinný pristúpiť na zrušenie záväzkov zo zmluvy, ak ho o to požiada objednávateľ aj z iných dôvodov, než aké sú uvedené v odseku 1; objednávateľ je však v takom prípade povinný uhradiť dovozcovi náklady s tým spojené.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno použiť, ak už vznikol záväzok dovozcu voči zahraničnej osobe v súlade s dohodou podľa § 30 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1; objednávateľ však môže odmietnuť uzavrieť zmluvu o dovoze investičného celku za rovnakých podmienok, aké ustanovuje § 15 pre odmietnutie plnenia.

DRUHÝ ODDIEL

ZMLUVA O DOVOZE INVESTIČNÉHO CELKU

§ 8

Dopyt a návrh zmluvy (K § 320b ods. 2 a 3 a § 320d zákonníka)

(1) Návrh zmluvy vypracúva dovozca na základe dopytu objednávateľa a v súlade s ustanoveniami a lehotami, na ktorých sa s objednávateľom vopred dohodol (§ 30 ods. 2), prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1.

(2) Objednávateľ uvedie v dopyte najmä

a) názov stavby, označenie generálneho projektanta a označenie investora, ak je ním iná organizácia ako objednávateľ,

b) označenie dôležitosti stavby,

c) označenie rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že investičný celok sa má doviezť,

d) údaj o stave zabezpečenia devízového krytia,7)

e) označenie registrujúceho orgánu, dátum potvrdenia registračného listu a registračné číslo, ktoré registrujúci orgán stavbe pridelil,8)

f) požadovaný čas a spôsob plnenia,

g) odkaz na dohodu o limite kúpnej ceny,9)

h) odkaz na objem devízových prostriedkov, ktorý bol určený vo schválenej prípravnej dokumentácii.

(3) Dopyt podáva objednávateľ po schválení úvodného (jednostupňového) projektu a jeho súčasťou je - ak nebude dohodnuté inak - príslušná časť úvodného (jednostupňového) projektu. Ak sa zahraničná zmluva uzaviera výnimočne, so súhlasom orgánu oprávneného na uvoľňovanie devízového krytia, pred schválením úvodného (jednostupňového) projektu, je objednávateľ povinný pripojiť k dopytu údaje a podklady potrebné na rokovanie so zahraničnou osobou.

(4) Dovozca je oprávnený požadovať prepracovanie časového plánu stavby, ak je dopyt predložený s takým oneskorením, že termíny uvedené vo schválenej projektovej dokumentácii (v časovom pláne stavby) nemožno už dodržať. Ak je objednávateľom iná organizácia ako investor, je povinná ihneď upovedomiť investora o tejto požiadavke dovozcu. Investor je povinný bezodkladne navrhnúť prepracovanie časového plánu stavby v súlade s požiadavkou dovozcu. Ak ide o stavbu uloženú ako úloha štátneho plánu, organizácie sú povinné upovedomiť o týchto skutočnostiach svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, nadriadený orgán je povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(5) Ustanovenie odseku 4 platí obdobne, ak dovozca preukáže, že investičný celok z dovozu nemožno zabezpečiť tak, aby bolo možno dodržať termíny uvedené vo schválenej projektovej dokumentácii (v časovom pláne stavby).

(6) Ak objednávateľ dodatočne zmení údaje, ktoré uviedol v dopyte, je povinný uhradiť dovozcovi náklady, ktoré musel vynaložiť v dôsledku tejto zmeny. Ustanovenie odseku 4 platí pre tento prípad obdobne.

(7) Na umožnenie postupu podľa § 4 ods. 2 je objednávateľ na žiadosť dovozcu povinný navrhnúť prepracovanie príslušnej dokumentácie, ak zámer sledovaný dovozom investičného celku možno dosiahnuť vhodnejšie dovozom iného zariadenia než zamýšľaného vo schválenej alebo rozpracovanej dokumentácii. Ak objednávateľom je iná organizácia ako investor, je povinná ihneď upovedomiť investora o tejto požiadavke. Investor je v tom prípade povinný bezodkladne navrhnúť prepracovanie príslušnej dokumentácie. O požiadavke na prepracovanie príslušnej dokumentácie je povinný ihneď upovedomiť svoj nadriadený orgán; ak investor nie je podriadený priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť ihneď aj ústredný orgán.

§ 9

Povinnosť uzavrieť zmluvu (K § 161, § 163 ods. 5 a 8 a § 320d ods. 4 zákonníka)

(1) Na žiadosť objednávateľa, prípadne dovozcu je druhá organizácia povinná uzavrieť zmluvu len na podklade plánovacieho aktu alebo na základe zmluvy o príprave dodávok.

(2) Dovozca nie je povinný uzavrieť zmluvu, ak

a) včas nedostane potrebné devízové krytie7) alebo

b) preukáže, že investičný celok z dovozu sa nedá zabezpečiť. Na žiadosť objednávateľa je dovozca povinný doložiť tento údaj potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Ak nastane prípad podľa odseku 2, objednávateľ, pokiaľ je ním iná organizácia ako investor, je povinný investora upovedomiť. Ak ide o stavbu uloženú menovite ako úloha štátneho plánu, organizácie sú povinné upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

§ 10

Uzavieranie zmluvy (K § 320d ods. 4 zákonníka)

(1) Organizácie uzavierajú zmluvu spravidla buď v tom istom čase, keď sa podpisuje zahraničná zmluva, alebo po podpísaní zahraničnej zmluvy.

(2) Ak dovozca predloží objednávateľovi návrh zmluvy pred podpísaním zahraničnej zmluvy, zmluva nadobudne platnosť až potom, keď dôjde k uzavretiu zahraničnej zmluvy v znení, ktoré bolo dohodnuté podľa § 30 ods. 2.

Súčinnosť objednávateľa

§ 11

(K § 320b ods. 1 zákonníka)

(1) Objednávateľ je povinný

a) prerokúvať v mene dovozcu na stavenisku alebo montážnom pracovisku s pracovníkmi zahraničnej osoby technické otázky súvisiace s plnením zahraničnej zmluvy, ak ho o to dovozca požiada a na tento účel mu udelí potrebné splnomocnenie;

b) podieľať sa na kontrole plnenia zahraničnej zmluvy v dohodnutom rozsahu;

c) vyhotovovať v mene dovozcu zápisy do stavebného denníka a montážneho denníka vedeného zahraničnou osobou [§ 26 ods. 1 písm. c)], prípadne do iných výkazov vedených zahraničnou osobou na stavenisku alebo montážnom pracovisku, ak ho o to dovozca požiada a udelí mu na tento účel potrebné splnomocnenie;

d) kontrolovať a overovať správnosť výkazov a faktúr zahraničnej osoby o vykonaných prácach, ktoré mu predloží dovozca, z hľadiska objemu a druhu vykazovaných, prípadne fakturovaných prác;

e) ihneď oznamovať dovozcovi a investorovi všetky zistené prípady porušenia zahraničnej zmluvy zahraničnou osobou;

f) podľa potreby informovať dovozcu o plnení povinností podľa ustanovení písmen a) až c).

(2) Pokiaľ nebude dohodnuté inak, podmienkou vzniku povinnosti objednávateľa podľa ustanovení odseku 1 písm. a) a c) je, že mu dovozca včas odovzdá znenie zahraničnej zmluvy, a pokiaľ o to objednávateľ požiada bez zbytočného odkladu, že mu odovzdá české alebo slovenské znenie v požadovanom rozsahu.

(3) Objednávateľ je voči dovozcovi viazaný postupom, ktorý urobí podľa ustanovení odseku 1 písm. a) až d).

§ 12

Objednávateľ je povinný

a) obstarať všetky schválenia potrebné podľa právnych predpisov pre práce na investičnom celku z dovozu včítane povolení na vybudovanie zariadenia staveniska;

b) zabezpečiť výkon technického dozoru investora [§ 26 ods. 1 písm. b)].

§ 13

Preverovanie a preberanie plnenia (K § 134 zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Objednávateľ je povinný preverovať plnenie tak, aby zabezpečil práva dovozcu voči zahraničnej osobe, prípadne dopravcovi, zasielateľovi alebo poisťovni. Pokiaľ spôsob preverovania nevyplýva z právneho predpisu alebo zo zmluvy [§ 30 ods. 1 písm. a)], dovozca je povinný na tento účel včas oznámiť objednávateľovi osobitné podmienky preverovania plnenia.

(2) Ak sa organizácie nedohodnú inak, objednávateľ preveruje a preberá plnenie za účasti zahraničnej osoby v mene dovozcu za predpokladu, že mu dovozca na tento účel udelí potrebné splnomocnenie, a ak nebude dohodnuté inak, že mu včas odovzdá znenie zahraničnej zmluvy, a pokiaľ o to objednávateľ bez zbytočného odkladu požiada, že mu dovozca odovzdá české alebo slovenské znenie v požadovanom rozsahu.

(3) Ak sa pri preverovaní a preberaní plnenia za účasti zahraničnej osoby dovozca a objednávateľ nezjednotia na tom, či sa má preverované plnenie prevziať, rozhoduje stanovisko objednávateľa; objednávateľ je však povinný uhradiť dovozcovi náklady, ktoré mu spôsobí prípadným nesprávnym rozhodnutím.

(4) Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dovozca je povinný doručiť objednávateľovi najneskoršie 7 pracovných dní vopred písomné oznámenie, kedy bude plnenie na stavenisku alebo montážnom pracovisku pripravené na preverenie a prevzatie za účasti zahraničnej osoby. Objednávateľ je povinný na základe tohto oznámenia dostaviť sa na preverovanie a prevzatie plnenia.

(5) Objednávateľ je voči dovozcovi viazaný stanoviskom, ktoré zaujme podľa ustanovení odsekov 2 a 3.

§ 14

Reklamácia (K § 136 zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Objednávateľ je povinný reklamovať tak, aby sa reklamácia mohla riadne uplatniť voči zahraničnej osobe. O zistenej vade je povinný obstarať vierohodný dôkazný prostriedok.

(2) Dovozca je povinný vyjadriť sa bez zbytočného odkladu k reklamácii objednávateľa.

(3) Pri zistení závažnej vady je dovozca povinný určiť postup z hľadiska potrieb reklamačného konania voči zahraničnej osobe.

(4) Dovozca je povinný včas upovedomiť objednávateľa o tom, kedy bude prerokúvať reklamáciu so zahraničnou osobou. Objednávateľ má právo zúčastniť sa na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou, ktoré sa koná v tuzemsku. Na žiadosť dovozcu je objednávateľ povinný zúčastniť sa na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou, a to aj v zahraničí.

(5) Ak dovozca určí postup podľa odseku 3 alebo ak sa objednávateľ zúčastní na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou podľa odseku 4, objednávateľ je povinný postupovať podľa pokynov dovozcu, ktorý tiež zodpovedá za ich správnosť; ustanovenie § 4 ods. 1 platí obdobne aj pre tieto prípady.

§ 15

Odmietnutie plnenia (K § 125 ods. 8 zákonníka)

(1) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenia dosiaľ neuskutočnené zahraničnou osobou alebo ich časť, ak nie je možnosť ich využitia.

(2) Odmietnutie plnenia je právne účinné dňom doručenia dovozcovi; podmienkou však je, že nadriadený ústredný orgán investora vopred vyslovil súhlas s odmietnutím plnenia, že odmietnutím sa preukázateľne znížia devízové výdavky a že na úhradu nákladov, ktoré bude treba v zahraničí v dôsledku odmietnutia vynaložiť, bolo uvoľnené devízové krytie.7)

(3) O odmietnutí plnenia sú organizácie povinné upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(4) Pri odmietnutí plnenia je objednávateľ povinný zaplatiť dovozcovi náklady s tým spojené.

§ 16

Zmena zmlúv (K § 125 ods. 8 zákonníka)

(1) Ak objednávateľ zo závažných dôvodov o to požiada, dovozca je povinný navrhnúť zahraničnej osobe zmenu zahraničnej zmluvy. Podmienkou však je, že na tento účel bolo uvoľnené devízové krytie,7) pokiaľ je to potrebné.

(2) Ak na základe požiadavky objednávateľa dôjde k zmene zahraničnej zmluvy, objednávateľ je povinný

a) uhradiť dovozcovi náklady s tým spojené,

b) na žiadosť dovozcu pristúpiť na zodpovedajúcu zmenu zmluvy o dovoze investičného celku.

§ 17

Sistácia (K § 125 ods. 8 zákonníka)

(1) Ak objednávateľ zo závažných dôvodov požiada o dočasné zastavenie výroby investičného celku (ďalej len „sistácia“), dovozca je povinný túto požiadavku ihneď prerokovať so zahraničnou osobou. Podmienkou však je, že nadriadený ústredný orgán investora vopred vyslovil súhlas so sistáciou, že sa sistáciou preukázateľne znížia devízové výdavky a že na úhradu nákladov, ktoré bude treba v zahraničí v dôsledku sistácie vynaložiť, bolo uvoľnené devízové krytie.7)

(2) Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na rokovaní o sistácii so zahraničnou osobou, ak ho o to dovozca požiada.

(3) Ak dôjde k dohode o sistácii so zahraničnou osobou, organizácie sú povinné upraviť zmluvu podľa podmienok, na ktorých sa dovozca dohodol so zahraničnou osobou za súhlasu objednávateľa.

(4) O sistácii sú organizácie povinné upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(5) Pri sistácii je objednávateľ povinný zaplatiť dovozcovi náklady s ňou spojené.

§ 18

Zahraničný spor (K § 211 ods. 2 zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Na účely vedenia sporu medzi dovozcom a zahraničnou osobou na príslušnom súde alebo rozhodcovskom orgáne (ďalej len „zahraničný spor“) je dovozca povinný včas si vyžiadať od objednávateľa potrebné dôkazné prostriedky a pod.; objednávateľ je povinný včas poskytnúť dovozcovi vyžiadané podklady, pokiaľ ich má k dispozícii alebo pokiaľ ich môže obstarať, ako aj zabezpečiť vyslanie vyžiadaných svedkov, prípadne znalcov a priebežne poskytovať aj ďalšiu potrebnú súčinnosť a odbornú pomoc.

(2) Ak dovozca pristúpi na riešenie zahraničného sporu dohodou o zmieri, s ktorou objednávateľ vyslovil súhlas, platí táto dohoda aj vo vzťahu medzi dovozcom a objednávateľom.

TRETIA ČASŤ

SPOLUPRÁCA ORGANIZÁCIÍ PRI PRÍPRAVE A UZAVIERANÍ ZAHRANIČNEJ ZMLUVY

PRVÝ ODDIEL

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 19

(K § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

Ak sú pre to vážne dôvody z hľadiska ochrany hospodárskych, najmä devízových, záujmov Československej socialistickej republiky, dovozca je povinný podľa okolností prípadu odmietnuť uzavrieť zahraničnú zmluvu.

§ 20

(K § 211 ods. 2 a k § 320d zákonníka a k § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

Ak sa objednávateľ domnieva, že postup dovozcu podľa § 19 nie je v súlade s hospodárskymi, najmä devízovými, záujmami Československej socialistickej republiky, oznámi neodkladne s uvedením dôvodov svoje stanovisko dovozcovi a obe organizácie upovedomia o tom svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

§ 21

(K § 241b zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

Organizácie sú povinné dbať na to, aby termín uzavretia a plnenia zahraničnej zmluvy čo najlepšie vyhovoval z hľadiska efektívneho zabezpečenia investičného celku; najmä sú povinné mať na zreteli jednak potreby súvisiace s prípravou a realizáciou stavby, jednak vytvorenie podmienok na plné využitie zodpovednosti za vady (záruky) zahraničnej osoby.

DRUHÝ ODDIEL

SPOLUPRÁCA ORGANIZÁCIÍ PRI PRÍPRAVE ZAHRANIČNEJ ZMLUVY

§ 22

(K § 320d zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Objednávateľ je povinný najneskôr pri predložení dopytu poskytnúť dovozcovi všetky právne predpisy, ktoré musí dodržať zahraničná osoba, pokiaľ sa nepublikovali v Zbierke zákonov.10) Ďalej je povinný upozorniť na zvláštne vlastnosti investičného celku z hľadiska zdravotných predpisov a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

(2) Spolu s predpismi podľa odseku 1 je objednávateľ povinný odovzdať dovozcovi všetky technické normy platné v ČSSR, ktoré musí dodržať zahraničná osoba.

(3) Ak nedôjde k inej dohode, odovzdá objednávateľ dovozcovi predpisy a normy uvedené v odsekoch 1 a 2 v českom alebo slovenskom jazyku.

§ 23

Ak o to dovozca požiada, objednávateľ je povinný a) poskytnúť dovozcovi na účely rokovania so zahraničnými osobami, ktoré prichádzajú do úvahy ako dodávatelia investičného celku, potrebnú súčinnosť a odbornú pomoc pri riešení otázok týkajúcich sa technického vyhotovenia a lehôt; b) zúčastniť sa na rokovaní so zahraničnou osobou, ktorá prichádza do úvahy ako dodávateľ investičného celku.

§ 24

Informatívne ponuky a iné podklady, ktoré dostane od zahraničných osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako dodávatelia investičného celku, dovozca odovzdáva objednávateľovi. Objednávateľ je povinný podať k nim dovozcovi písomné vyjadrenie do 30 dní, prípadne v inej dohodnutej lehote. Toto vyjadrenie musí obsahovať aj stanovisko generálneho projektanta, pokiaľ to prichádza do úvahy.

§ 25

Ak je to účelné, organizácie sú povinné postupovať primerane podľa § 29 a 31 aj pri posudzovaní informatívnych ponúk a iných podkladov, ktoré obstará dovozca na účely spracovania dokumentácie stavieb a na účely voľby vhodnej zahraničnej osoby.

§ 26

(1) Dovozca je povinný zabezpečiť, aby sa do zahraničnej zmluvy zahrnuli v súlade s príslušnými právnymi predpismi ustanovenia upravujúce

a) výkon funkcie generálneho projektanta;

b) výkon technického dozoru investora;

c) vedenie stavebného denníka a montážneho denníka;

d) preverovanie prác, ktoré budú v budúcom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými;11)

e) výkon funkcie orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení.

(2) Dovozca je povinný zmluvne zaviazať zahraničnú osobu, že bude dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení včítane technických noriem a právnych predpisov o registrácii pracovných úrazov a havárií. Objednávateľ je povinný poskytnúť za tým účelom pracovníkom zahraničnej osoby potrebnú spoluprácu na stavenisku alebo montážnom pracovisku.

§ 27

Dovozca je povinný obstarať investorovi pre potrebu stavebného úradu preukaz, že zahraničná osoba vykonávajúca stavebné alebo montážne práce, ktoré sú predmetom zahraničnej zmluvy, má na vykonávanie týchto prác príslušné oprávnenie.12)

§ 28

Verejná súťaž

Ak sa má dovoz investičného celku uskutočniť na základe verejnej súťaže,13) dovozca prerokuje s objednávateľom návrh jej podmienok a vyhodnotenie došlých ponúk; objednávateľ sa vyjadruje po prerokovaní s investorom.

TRETÍ ODDIEL

SPOLUPRÁCA ORGANIZÁCIÍ PRI UZAVIERANÍ ZAHRANIČNEJ ZMLUVY

§ 29

(K § 320d a § 320h ods. 2 zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) V priebehu prípravy návrhu zahraničnej zmluvy sú organizácie povinné vzájomne spolupracovať za účelom vytvorenia potrebných podmienok pre včasné uzavretie vyhovujúcej zahraničnej zmluvy.

(2) Investor, pokiaľ je ním iná organizácia ako objednávateľ, generálny projektant a priami vyšší dodávatelia,14) prípadne dodávatelia, ktorých plnenia budú nadväzovať na práce zahraničnej osoby alebo sa budú s nimi prelínať, sú povinní pri spolupráci podľa odseku 1 postupovať podľa pokynov objednávateľa. Ak o to objednávateľ požiada, sú povinní prerokovať príslušné návrhy spoločne. Rokovanie v takom prípade organizuje a vedie objednávateľ.

(3) Pri spolupráci podľa odseku 1 sú organizácie povinné vychádzať zo stanovísk prijatých v priebehu predchádzajúcich rokovaní.

(4) Na žiadosť objednávateľa je dovozca povinný zúčastniť sa na spoločnom rokovaní podľa odseku 2 a poskytnúť pri ňom potrebné vysvetlenia a odporúčania v prípadoch, keď účastníci rokovania vyslovia pripomienky.

(5) Ak sa na zahraničnú zmluvu [§ 30 ods. 1 písm. a)] vzťahujú medzištátne podmienky a ide o ustanovenia, ktoré si dovozca a objednávateľ môžu dojednať dohodou, dovozca a objednávateľ sú v takom prípade povinní upraviť znenie zmluvy o dovoze investičného celku zhodne so znením medzištátnych podmienok.

§ 30

(1) Na záver prípravy návrhu zahraničnej zmluvy je dovozca povinný predložiť objednávateľovi návrh písomnej dohody

a) o znení ustanovení návrhu zahraničnej zmluvy, ktoré upravujú

- predmet plnenia,

- spolupôsobenie, od ktorého je závislé splnenie záväzkov zahraničnej osoby a ktoré bude dovozca požadovať od objednávateľa,

- skladbu a sled prípadných samostatných plnení (čiastkových plnení),

- preverovanie a preberanie plnenia,

- reklamácie,

- zodpovednosť za vady (záruky),

- majetkové sankcie;

b) o znení prípadných ďalších ustanovení návrhu zahraničnej zmluvy, na ktorých sa organizácie dohodli rozšíriť spoluprácu podľa § 29;

c) o čase plnenia a o lehotách pre spolupôsobenie objednávateľa, ktoré sa dojednajú v zmluve o dovoze investičného celku v súlade s návrhom zahraničnej zmluvy.

(2) Objednávateľ je povinný do 20 dní alebo v inej, vopred dohodnutej lehote udeliť dovozcovi svoj súhlas s návrhom dohody podľa odseku 1 alebo mu oznámiť svoje odôvodnené námietky a pripomienky. Ak sa nedojedná iná lehota, je objednávateľ viazaný15) po dobu šesť mesiacov dohodou, ktorá vznikne na základe návrhu podľa odseku 1, prípadne svojím stanoviskom k tomuto návrhu.

(3) Pokiaľ organizácie dojednajú zmluvu o dovoze investičného celku pred podpísaním zahraničnej zmluvy alebo v rovnakom čase, keď sa podpisuje zahraničná zmluva, je tým dojednaná aj dohoda podľa odsekov 1 a 2; podmienkou je, že zmluva obsahuje náležitosti uvedené v odseku 1. V tom prípade dovozca osobitne nepredkladá návrhy dohody podľa odseku 1.

(4) Ak objednávateľ nedodrží lehotu podľa odseku 2 alebo zmenou svojich predchádzajúcich požiadaviek spôsobí prieťahy s uzavretím zahraničnej zmluvy, ktorým nemožno zabrániť, dovozca je oprávnený požadovať primerané predĺženie lehoty, v ktorej je povinný predložiť objednávateľovi návrh zmluvy o dovoze investičného celku, primerané predĺženie lehôt podľa odseku 1 písm. c) a prípadné ďalšie odôvodnené zmeny prv dohodnutých ustanovení návrh zahraničnej zmluvy.

(5) Ak bude treba v dôsledku oprávnených požiadaviek dovozcu podľa odseku 4 prepracovať schválenú projektovú dokumentáciu, platí obdobne ustanovenie § 9 ods. 3.

§ 31

(1) Objednávateľ, ktorému dovozca predloží návrh dohody podľa § 30 ods. 1, je povinný vyžiadať si na tento účel stanovisko

a) investora, pokiaľ je ním iná organizácia ako objednávateľ,

b) generálneho projektanta,

c) vyšších, prípadne ďalších dodávateľov (§ 29 ods. 3).

(2) Pre organizácie, ktoré objednávateľ požiadal o stanovisko podľa odseku 1, platí primerane ustanovenie § 30 ods. 2; sú však povinné predložiť svoje vyjadrenie objednávateľovi v lehote, ktorá mu umožní včas zaujať stanovisko voči dovozcovi.

(3) Pri postupe podľa odseku 2

a) investor je povinný vyjadriť sa o všetkých ustanoveniach návrhu zahraničnej zmluvy, ktoré určia obsah zmluvy, podľa ktorej mu bude objednávateľ alebo iná organizácia plniť dodávku, do ktorej bude zahrnutý investičný celok, a k návrhu lehôt podľa § 30 ods. 1 písm. c);

b) generálny projektant je povinný posúdiť, či návrh zahraničnej zmluvy vyhovuje najmä z hľadiska

- schváleného úvodného (jednostupňového) projektu, a pokiaľ sa zahraničná zmluva výnimočne uzaviera pred schválením úvodného (jednostupňového) projektu, z hľadiska rozpracovanej projektovej dokumentácie, prípadne schválenej projektovej úlohy, prípadne uvážiť možnosť zmeny tejto schválenej alebo rozpracovanej dokumentácie,16)

- technických noriem a iných právnych predpisov týkajúcich sa predmetu plnenia;

c) vyšší, prípadne ďalší dodávatelia (§ 29 ods. 3) sú povinní posúdiť, či návrh zahraničnej zmluvy vyhovuje z hľadiska prípravy a realizácie ich dodávok. Pritom sa zameriavajú najmä na lehoty a podmienky pre

- postupné odovzdávanie časti prác,

- poskytovanie vzájomnej spolupráce formou výpomoci alebo pri využívaní zariadenia staveniska a pod.

§ 32

Ak vznikne v priebehu prípravy návrhu zahraničnej zmluvy alebo pri jeho prerokúvaní medzi organizáciami rozpor, ktorý sa nepodarí odstrániť dohodou, organizácie sú povinné neodkladne požiadať o rozhodnutie svoje nadriadené orgány; ak nie je organizácia podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj ústredný orgán a v prípade dovozu pre centralizovanú stavbu alebo stavbu, ktorá je záväznou úlohou štátneho plánu, a spor sa týka otázky súladu so závermi alebo stanoviskami štátnej expertízy, aj orgán vykonávajúci štátnu expertízu.

§ 33

(1) Dovozca zodpovedná za zhodu zahraničnej zmluvy so zmluvou o dovoze investičného celku, pokiaľ ide o ustanovenia a o lehoty podľa § 30 ods. 1.

(2) Organizácie sú povinné zahrnúť bez vecných zmien do zmluvy o dovoze investičného celku ustanovenia a lehoty dohodnuté podľa § 30 ods. 2, ak dovozca uzavrel zahraničnú zmluvu v zhode s touto dohodou, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1.

(3) Ak dovozca neuzavrie zahraničnú zmluvu v zhode s dohodou podľa § 30 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1, objednávateľ môže aj dodatočne vysloviť súhlas s odchylným znením zahraničnej zmluvy.

(4) Dodatočný súhlas podľa odseku 3 môže objednávateľ udeliť aj tým, že

a) uzavrie s dovozcom zmluvu o dovoze investičného celku v znení zhodnom so zahraničnou zmluvou alebo

b) pristúpi na príslušnú zmenu zmluvy o dovoze investičného celku alebo

c) plnenie uskutočnené v súlade so zahraničnou zmluvou, ktorá nebola uzavretá zhodne s dohodou podľa § 30 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1

- buď prevezme,17)

- alebo, že ho bez zbytočného odkladu neodmietne po tom, čo mal možnosť vykonať jeho previerku alebo prebierku.18)

(5) Pokiaľ to prichádza do úvahy, organizácie uvedené v § 31 ods. 1 sú povinné uzavrieť alebo upraviť hospodárske zmluvy v súlade so stanoviskom, ktoré zaujmú k návrhu zahraničnej zmluvy.

(6) Ak dovozca dojedná v zahraničnej zmluve za inak rovnakých podmienok dlhšiu záručnú lehotu, než na akej sa dohodol s objednávateľom podľa § 30 ods. 2, prípadne než akú požadoval objednávateľ podľa § 30 ods. 2, prípadne než akú požadoval objednávateľ v stanovisku, ktoré zaujal k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1, nie je na to potrebný súhlas objednávateľa.

§ 34

(1) Ak objednávateľ dojedná dohodu podľa § 30 ods. 2, prípadne zaujme stanovisko k návrhu dohody podľa § 30 ods. 1 bez toho, aby si vyžiadal stanovisko podľa § 31 ods. 1, organizácia, ktorá bola opomenutá, nie je takým postupom viazaná, pokiaľ s ním dodatočne nevysloví súhlas. Ustanovenie § 33 ods. 4 platí pre tento prípad primerane.

(2) Ak vyšší, prípadne ďalší dodávateľ (§ 29 ods. 2) alebo generálny projektant alebo investor nezaujme včas stanovisko k návrhu zahraničnej zmluvy, hoci ho o to objednávateľ požiadal podľa § 31 ods. 1, je povinný uzavrieť alebo upraviť hospodársku zmluvu tak, aby bola v súlade so zahraničnou zmluvou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DOVOZE INVESTIČNÝCH CELKOV

§ 35

(K § 320d a 320h zákonníka)

Pokiaľ ustanovenia tejto vyhlášky alebo dohoda organizácií neustanovujú inak, dovozca je povinný poskytnúť objednávateľovi na jeho žiadosť

a) za úhradu český alebo slovenský preklad sprievodnej technickej dokumentácie;

b) jazykovú pomoc pri vyhotovovaní českého alebo slovenského prekladu ostatných odovzdaných písomností.

§ 36

(K § 161 zákonníka)

Ak objednávateľ požaduje pri riešení niektorých odborných otázok týkajúcich sa investičného celku odbornú pomoc od organizácie, ktorá má potrebné znalosti o dovážaných plneniach, nesmie táto organizácia odmietnuť uzavrieť hospodársku zmluvu, pokiaľ nepreukáže, že by sa tým ohrozilo plnenie iných jej povinností.

§ 37

(K § 320h ods. 2 zákonníka)

(1) Ak je objednávateľom iná organizácia ako investor

a) ustanovenia § 251a, 252, 256, 257, 320e a 320g zákonníka a § 13 až 18, § 29 ods. 5 a § 35 platia obdobne pre záväzkové vzťahy na všetkých dotknutých dodávateľsko-odberateľských stupňoch;

b) objednávateľ je oprávnený postupovať podľa § 15 ods. 1 a § 17 ods. 1 iba na žiadosť investora;

c) investor je povinný zúčastniť sa na rokovaní o sistácii so zahraničnou osobou (§ 17 ods. 2) ako zástupca objednávateľa, ak ho o to objednávateľ požiada.

(2) Ak táto vyhláška ukladá objednávateľovi, ktorý nie je investorom, povinnosť, ktorej splnenie patrí podľa právneho predpisu investorovi, investor je povinný splniť ju na žiadosť objednávateľa. Ak nie je objednávateľ v priamom zmluvnom vzťahu s investorom, obracia sa na svojho odberateľa; investora v takom prípade požiada o splnenie organizácia, ktorá je s ním v priamom zmluvnom vzťahu.

PIATA ČASŤ

DOVOZ JEDNOTLIVÝCH STROJOV A ZARIADENÍ (K § 320h ods. 2 zákonníka)

§ 38

Zmluva o dovoze stroja (zariadenia)

(1) Zmluvou o dovoze stroja (zariadenia) sa organizácia, ktorá vykonáva dovoz (dovozca), zaväzuje obstarať pre organizáciu, ktorá dovoz objednáva (objednávateľ), za podmienok v nej ustanovených stroj (zariadenie). Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, stroj (zariadenie) prevziať a dovozcovi ho zaplatiť. Zmluva o dovoze stroja (zariadenia) vznikne, ak dôjde k dohode o celom jej obsahu.

(2) Organizácie sa môžu dohodnúť na použití zmluvy podľa odseku 1 za predpokladu, že ide o dovoz buď technicky náročného, alebo devízovo nákladného stroja (zariadenia). Za toho istého predpokladu môžu použitie tejto zmluvy uložiť organizáciám ich nadriadené ústredné orgány; ak ide o organizácie, ktoré sú riadené rôznymi orgánmi, je na to potrebná predchádzajúca dohoda týchto orgánov.

§ 39

Pri postupe podľa § 38 ods. 2 platia obdobne ustanovenia § 320b ods. 2 a 3 a primerane ustanovenie § 320d až 320g a § 320h ods. 1 zákonníka a ustanovenia prvej až štvrtej časti tejto vyhlášky.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40

Organizácie nie sú oprávnené dohodnúť sa odchylne od ustanovení tejto vyhlášky, s výnimkou tých ustanovení, ktoré to výslovne pripúšťajú.

§ 41

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 320c zákonníka.

2) § 320h ods. 2 zákonníka.

3) Pokiaľ by sa na doplnenie použil stroj alebo zariadenie z dovozu, môže ich doviezť len organizácia oprávnená na takú zahraničnoobchodnú činnosť (§ 7 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb.).

4) § 65 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

5) Najmä postup podľa § 8 ods. 7.

6) Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

7) § 21 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii.

9) § 50 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.

10) Povinnosť objednávateľa sa týka všetkých predpisov registrovaných v Zbierke zákonov, prípadne platných predpisov publikovaných v Úradnom liste alebo v Úradnom vestníku do ich zrušenia.

11) § 285 zákonníka.

12) § 44 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

13) § 690 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu).

14) § 280 ods. 1 zákonníka.
§ 3 ods. 3 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

15) Pozri § 238 písm. c) zákonníka, ktorý platí podľa § 320h ods. 1 zákonníka pre dovoz investičných celkov obdobne.

16) Pozri najmä § 8 ods. 7.

17) Ak sa malo plniť odovzdaním objednávateľovi podľa § 246 ods. 1 písm. g) zákonníka alebo ak sa bude plniť zhodne so zahraničnou zmluvou podľa § 246 ods. 2 alebo § 320e zákonníka.

18) Ak sa malo plniť podľa § 246 ods. 1 písm. a) až f) zákonníka s výnimkou plnenia odovzdaním objednávateľovi.