Vyhláška č. 88/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982 do31.08.1984
Najbližšie účinné znenie 01.09.1982
Zrušený 87/1984 Zb.

85

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 8. júla 1982,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl sa dopĺňa takto:

§ 4 ods. 6 písm. e) znie:

e) suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov a suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.