Vyhláška č. 85/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982
Účinnosť od 24.08.1982
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol na základe svojho článku 27 platnosť 10. februárom 1969. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol v súlade so svojím článkom 28 platnosť 1. júnom 1982.