Vyhláška č. 83/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.03.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.