Vyhláška č. 80/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.08.1994
Účinnosť od 01.07.1982 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

80

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 25. júna 1982

o zmenách vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík a s Ústrednou radou odborov podľa § 19a ods. 6 a § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov:


Čl.I

Vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb. a č. 164/1979 Zb., sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Účasť na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa

K § 4 ods. 3 zákona

(1) Člen družstva je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa, len ak najmenej v 6 mesiacoch v kalendárnom roku odpracoval v každom z týchto mesiacov aspoň 8 pracovných dní alebo dosiahol na peňažných pracovných odmenách aspoň sumu 120 Kčs mesačne.

(2) Člen družstva, ktorého členstvo v družstve vzniklo alebo zaniklo v priebehu kalendárneho roka, je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa, ak najmenej po polovicu mesiacov, po ktoré v kalendárnom roku členstvo trvalo, pracoval v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku.

(3) Člen družstva, u ktorého niektoré z dôvodov uvedených v odseku 4 trvali po celý kalendárny mesiac (celé kalendárne mesiace), je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa po celý kalendárny rok, ak v čase, keď uvedené dôvody netrvali, odpracoval v družstve najmenej polovicu mesiacov v rozsahu uvedenom v odseku 1.

(4) Dôvodmi podľa predchádzajúceho odseku sa rozumejú

a) pracovná neschopnosť (§ 8 zákona),

b) starostlivosť ženy o dieťa (aj osvojenca alebo iné dieťa, ktorého prevzala do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) vo veku do troch rokov,

c) vojenská základná (náhradná) služba,

d) výkon verejnej funkcie,

e) príprava v učebnom pomere a štúdium (§ 19),

f) politické a odborné školenie,

g) práce vykonávané mimo družstva so súhlasom družstva,

h) príprava na pracovné uplatnenie,1)

i) poberanie invalidného dôchodku do zániku nároku na tento dôchodok alebo jeho zmeny na čiastočný invalidný dôchodok,

j) starostlivosť o blízku osobu,2) ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení,

k) väzba.

(5) Člen družstva, u ktorého dôvody uvedené v odseku 4 písm. a), b), f) a k) trvali po celý kalendárny rok, je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa po čas celého kalendárneho roka.

(6) Člen družstva, u ktorého starostlivosť o maloleté dieťa (aj osvojenca alebo iné dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) staršie ako tri roky alebo výkon trestu odňatia slobody trvali po celý kalendárny mesiac (celé kalendárne mesiace), je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa po tú časť kalendárneho roka, v ktorej tieto dôvody netrvali, ak v tom čase odpracoval najmenej polovicu mesiacov v rozsahu uvedenom v odseku 1.“.

2. Nad označením § 2 sa vkladajú slová „K § 9 a 29 zákona“ a pod označením § 2 sa vypúšťajú slová „K § 9 zákona“.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „ako aj pracovné dni zameškané pre ospravedlnenú prekážku v práci“ nahrádzajú slovami „ďalej pracovné dni a sviatky, za ktoré družstevníkovi patrila náhrada pracovnej odmeny, pracovné dni zameškané pre ospravedlnenú prekážku v práci, a v prípadoch keď pracovná neschopnosť vznikla po zániku zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa (v ochrannej lehote), tiež dni po zániku tohto zabezpečenia. Do počtu dní, ktorými sa delí úhrn započítateľných príjmov, sa však zahŕňajú dni, za ktoré mal družstevník namiesto príplatku za prácu nadčas náhradné voľno za prácu vykonanú nad ustanovený týždenný pracovný čas.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Družstevníčke, ktorá bola prevedená na inú prácu v súvislosti s tehotnosťou alebo materstvom a ktorej vznikla pracovná neschopnosť v dobe tohto prevedenia, sa nemocenské určí z úhrnu započítateľných príjmov zúčtovaných ku dňu prevedenia, ak je to pre ňu priaznivejšie; ak došlo u takej družstevníčky po prevedení ku zmene pracovného úväzku, upraví sa započítateľný príjem v pomere nového a predchádzajúceho pracovného úväzku.

(9) Ak spĺňa družstevník, ktorý je popri pracovnej činnosti v družstve zamestnaný aj v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach,3) aj podmienky pre nárok na nemocenské z nemocenského poistenia podľa predpisov platných pre pracovníkov, nesmie byť úhrn nemocenského za pracovný deň vyšší, ako keby bol vymeraný zo sumy 180 Kčs. Ak presahuje úhrn priemernej dennej pracovnej odmeny a čistej dennej mzdy z uvedeného zamestnania v baníctve sumu 180 Kčs denne, odpočíta sa suma presahujúca 180 Kčs od priemernej dennej pracovnej odmeny pri výpočte nemocenského zo zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa. To platí tiež, ak ide o ostatné peňažné dávky uvedené v § 29 zákona.“.

5. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

㤠3a

Nemocenské pri kúpeľnej starostlivosti

K § 8 ods. 5 a § 10 zákona

(1) Družstevníkovi, ktorému bola zo zabezpečenia v chorobe poskytnutá kúpeľná starostlivosť v dobe dovolenky na zotavenie, sa nemocenské poskytne za pracovné dni, po ktoré je doba kúpeľnej starostlivosti dlhšia než celková doba dovolenky, ktorá mu patrí v kalendárnom roku, v ktorom sa mu poskytuje kúpeľná starostlivosť. Nemocenské sa však neposkytne za pracovné dni, o ktoré má družstevník v kalendárnom roku skrátenú dovolenku z dôvodov, ktoré sám zavinil,4) ani za pracovné dni zodpovedajúce počtu dní dovolenky, ktoré družstevník pred nástupom kúpeľnej starostlivosti čerpal na iné účely. Nemocenské sa tiež neposkytuje za pracovné dni zodpovedajúce počtu dní dovolenky, ktoré družstevník pred vstupom do družstva čerpal v predošlom družstve alebo v inej organizácii, prípadne za dni dovolenky, za ktoré sa mu poskytla náhrada za nevyčerpanú dovolenku.

(2) Nemocenské sa poskytuje vo výške, ktorá inak družstevníkovi patrí od štvrtého pracovného dňa pracovnej neschopnosti.“.

6. § 11 znie:

㤠11

K § 12 a 37 zákona

(1) Požívateľovi starobného, invalidného alebo osobného dôchodku patrí nemocenské, ak aspoň po dobu troch kalendárnych mesiacov bezprostredne pred vznikom pracovnej neschopnosti odpracoval v každom z týchto mesiacov najmenej 8 pracovných dní alebo dosiahol na peňažných pracovných odmenách najmenej 120 Kčs. Ak v niektorom z týchto mesiacov pracovná neschopnosť trvala po celý mesiac, považuje sa v takom mesiaci podmienka pracovnej činnosti za splnenú.

(2) Z pracovnej činnosti požívateľa starobného dôchodku, při ktorej sa podľa osobitných predpisov5) poskytuje dôchodok v nezmenenej výške, nevyplýva ochranná lehota.“.

7. V § 12 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Za pracovnú neschopnosť, ktorá vznikla (bola spôsobená) pracovným úrazom, sa z hľadiska § 8 ods. 3 a § 10 ods. 2 zákona považuje prvá pracovná neschopnosť, ktorá vznikla ako bezprostredný následok pracovného úrazu. Ak družstevník po skončení tejto pracovnej neschopnosti nastúpil do práce a stal sa najneskoršie do dvoch mesiacov od tohto nástupu opäť neschopným práce, a ak táto druhá pracovná neschopnosť je podľa lekárskeho posudku následkom toho istého pracovného úrazu, považuje sa za pokračovanie pôvodnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla týmto pracovným úrazom.“.

8. V § 16a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ako prevedenie na inú prácu podľa odsekov 1 a 2 sa posudzuje - napriek tomu, že nedochádza k zmene druhu práce - aj úprava pracovných podmienok, ktorá spočíva

a) v znížení normovaného výkonu práce (napr. zníženie počtu ošetrovaných hospodárskych zvierat, nižšie pracovné tempo, zavedenie potrebných prestávok v práci), ktorým sa odstránia príčiny, pre ktoré by toto vykonávanie práce bolo zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe, nie však v skrátení pracovného úväzku;

b) v tom, že tehotná žena alebo matka do konca deviateho mesiaca po pôrode je oslobodená od vykonávania niektorých pracovných činností z okruhu prác, ktorá dosiaľ vykonávala, a to tých, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe; pokiaľ by v dôsledku oslobodenia tehotnej ženy alebo matky do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených pracovných činností došlo k skráteniu jej pracovného úväzku, nemožno takú úpravu pracovných podmienok posudzovať ako prevedenie na inú prácu;

c) v preložení tehotnej ženy alebo matky do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko (pracovné miesto) z dôvodu, že jej doterajšie pracovisko (pracovné miesto) patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo že dochádzanie na doterajšie pracovisko (pracovné miesto) ohrozuje podľa lekárskeho posudku tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie;

d) v tom, že tehotná žena alebo matka do konca deviateho mesiaca po pôrode je oslobodená od vykonávania nočnej práce.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

9. V § 16a odsek 6 posledná veta znie:

„Pritom sa však od tohto počtu pracovných dní odpočítajú pracovné dni, za ktoré patrilo nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, peňažná pomoc v materstve, dni a sviatky, za ktoré patrila náhrada pracovnej odmeny, pracovné dni zameškané pre ospravedlnenú prekážku v práci, ako aj dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci.“.

10. V § 16a ods. 7 sa slová „odseku 4“ a „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a „odseku 6“ a na konci sa pripája táto veta: „Za dni, za ktoré družstevníčke patrí náhrada pracovnej odmeny, patrí vyrovnávací príspevok len vtedy, ak je táto náhrada nižšia než prvší priemerný pracovný príjem vypočítaný podľa odseku 5.“.

11. V § 18 ods. 2 sa v prvej vete slová „2 roky“ nahrádzajú slovami „tri roky“ a za prvú vetu sa vkladá táto veta: „Predpokladom pritom je, že k nástupu novej materskej dovolenky došlo za trvania členstva v tom istom družstve alebo v ochrannej lehote.“.

12. V § 18 sa vypúšťa odsek 4.

13. § 80 znie:

㤠80

Nároky členov družstva v osobitných prípadoch

Nároky členov družstva zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa pri väzbe a v súvislosti s výkonom trestu odňatia slobody sa posudzujú obdobne ako nároky pracovníkov z nemocenského poistenia. 6)“.

Doterajší § 80 sa označuje ako § 81.


Čl.II

Prechodné ustanovenia

(1) Ak skutočnosti rozhodujúce pre vznik nároku na peňažnú dávku nastali pred 1. júlom 1982, postupuje sa podľa doterajších predpisov s odchýlkami ďalej uvedenými. Pri posúdení účasti člena družstva na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa v období od 1. januára 1982 sa postupuje podľa tejto vyhlášky.

(2) Peňažné dávky poskytované k 1. júlu 1982, ktoré družstevník poberá jednak z dôvodov pracovnej činnosti v družstve, jednak zo zamestnania so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach uvedeného v osobitnom predpise,7) a ktorých výška bola obmedzená doterajšou najvyššou sumou čistej dennej mzdy, sa od 1. júla 1982 upravia bez žiadosti s prihliadnutím na novourčenú najvyššiu sumu čistej dennej mzdy.

Čl.III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 130 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

2) § 10 vyhlášky č. 128/1975 Zb.

3) Časť I a II prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve.

4) § 40 ods. 2 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

5) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení neskorších predpisov.

6) § 64 až 68 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.

7) Časť I a II prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1982 Zb.