Vyhláška č. 77/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.04.1990
Účinnosť od 01.08.1982 do30.04.1990
Zrušený 118/1990 Zb.

OBSAH

77

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 11. júna 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 57 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

V § 13 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „prípadne orgán štátnej správy ním poverený.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1982.


Minister:

Ing. Blažek v. r.