Vyhláška č. 16/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do15.01.1984
Účinnosť od 01.02.1982 do15.01.1984
Zrušený 2/1984 Zb.

16

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 29. januára 1982,

ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pre pracovných cestách

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ústrednou radou odborov a so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb., o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 101/1979 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

Čl. II

Ustanovenia § 5 ods. 4 a § 6 ods. 1 č. 1 písm. g) vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách platia obdobne pri používaní motorového vozidla s pohonom na motorovú naftu.


Čl. III

Dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky stráca platnosť vyhláška č. 101/1979 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1982.


Prvý námestník:

Ing. Tomášek v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 16/1982 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného osobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na benzínovú zmes
Druh vozidlaObsah valcov v ccmSadzba náhrady za 1 km jazdy v Kčs
nad do
1 2 3
moped, motocykel, skúter 150 0,46
150 250 0,58
250 0,64
motorová trojkolka, motocykel (skúter) a postranným vozíkom 0,80
osobný (dodávkový) automobil 900 1,22
900 1200 1,55
1200 1500 1,75
1500 2000 1,95
2000 2,30
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 1,13
1500 2000 1,31
2000 1,50

Príloha č. 2 vyhlášky č. 16/1982 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na benzínovú zmes
Druh vozidlaObsah valcov v ccmSadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
nad doSadzba spoluRezervaHodnota benzínu, motorovej naftySadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu, nafty
1 2 3 4 5 6
moped, motocykel, skúter 150 0,33 0,03 0,24 0,06
150 250 0,39 0,04 0,28 0,07
250 0,46 0,04 0,34 0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter)
s postranným vozíkom
0,58 0,05 0,41 0,12
osobný (dodávkový) automobil 900 1,00 0,10 0,57 0,33
900 1200 1,19 0,10 0,72 0,37
1200 1500 1,34 0,11 0,84 0,39
1500 2000 1,42 0,11 0,89 0,42
2000 1,69 0,13 1,09 0,47
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu
osobný (dodávkový) automobil 1200 1500 0,72 0,11 0,22 0,39
1500 2000 0,77 0,11 0,24 0,42
2000 0,88 0,13 0,28 0,47
a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej hmoty, zvýši sa časť náhrady patriacej podľa stĺpca 6 o hodnotu benzínu laebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok, a to až do výšky 15 % finančnej hodnoty spotreby benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stĺpca 5.
b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútrozemskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže orgánizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej hmoty formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.