Vyhláška č. 145/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 21/1982 Zb.

Čiastka 32/1982
Platnosť od 13.12.1982 do31.12.1987
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1987
Zrušený 102/1987 Zb.

OBSAH