Vyhláška č. 144/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR)

(v znení č. 132/1999 Z. z.)

Čiastka 31/1982
Platnosť od 09.12.1982
Účinnosť od 17.02.1999
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 53 ods. 1 dňom 20. marca 1978. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol platnosť v súlade so svojím článkom 53 ods. 2 dňom 25. augusta 1981.