Vyhláška č. 130/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.

Čiastka 26/1982
Platnosť od 19.11.1982 do14.03.2008
Účinnosť od 19.11.1982 do14.03.2008
Zrušený 82/2008 Z. z.

OBSAH

130

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 12. októbra 1982,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb.

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 27 ods. 3 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb., o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 35/1978 Zb. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 3 posledná veta znie:

„Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice 1) (príloha č. 1).“.

2. V prílohe č. 1 predposledná veta znie:

„Za kvitnúce porasty sa považujú aj porasty bôbu a repy navštevované včelami pri výskyte medovice.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr CSc. v. r.