Vyhláška č. 124/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 25/1982
Platnosť od 11.11.1982
Najbližšie účinné znenie 26.11.1982
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 15 nadobudla platnosť 25. augustom 1982.