Vyhláška č. 121/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých úpravách pracovného času

(v znení č. 150/1982 Zb., 150/1982 Zb.)

Čiastka 24/1982
Platnosť od 28.10.1982 do31.03.2002
Účinnosť od 28.10.1982 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.