Vyhláška č. 118/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiópiou

Čiastka 23/1982
Platnosť od 15.10.1982
Účinnosť od 30.10.1982
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 28. júna 1982. Týmto dňom stratila platnosť Zmluva o priateľstve a spolupráci z 11. decembra 1959 vyhlásená č. 167/1960 Zb.