Vyhláška č. 111/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982
Účinnosť od 14.10.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 4. mája 1982.

111

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. augusta 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov


Dňa 24. júna 1981 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 4. mája 1982.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky, prajúc si ďalej rozvíjať vzájomne prospešnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy, ktorá významne prispieva k prehlbovaniu priateľských stykov medzi ľudom oboch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú vzájomne uznávať rovnocennosť dokladov o vedeckých hodnostiach, diplomov a vysvedčení zo stredných škôl, univerzít a iných vysokých škôl a vedeckých inštitúcií vydaných v Československej socialistickej republike a v Afganskej demokratickej republike v oblasti humanitných, prírodných a spoločenských vied, ako aj v oblasti techniky, poľnohospodárstva a veterinárskeho lekárstva.

Článok 2

Vysvedčenie o úplnom strednom vzdelaní

Vysvedčenie o ukončení úplného stredného vzdelania vydané v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenné s vysvedčením strednej školy (preduniverzitným vysvedčením) v Afganskej demokratickej republike a naopak.

Vysvedčenia vydané po ukončení štrnásťročného štúdia strednými strojníckymi školami, strednými technickými školami, Kábulskou automechanickou strednou školou, banskými strednými technickými školami, pedagogickými školami, Mazari-Sharif naftárskou strednou technickou školou, ako aj obdobnými školami v Afganskej demokratickej republike, sa uznávajú za rovnocenné s vysvedčeniami vydanými obdobne zameranými strednými školami v Československej socialistickej republike.

Článok 3

Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v humanitných, prírodných a spoločenských vedách

a) Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o získaní hodnosti „Master“ vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami v Afganskej demokratickej republike a naopak.

b) Doklad o udelení vedeckej hodnosti „kandidát vied“ vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o udelení hodnosti Ph. D. vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Afganskej demokratickej republike v príslušnom odbore a naopak.

c) Doklad o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied“ vydaný univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Československej socialistickej republike sa uznáva za rovnocenný s dokladom o udelení hodnosti „doktor vied“ vydaným univerzitami alebo inými vysokými školami a vedeckými inštitúciami v Afganskej demokratickej republike v príslušnom odbore a naopak.

Článok 4

Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v oblasti techniky, poľnohospodárstva a veterinárskeho lekárstva

Diplomy a doklady o vedeckých hodnostiach v uvedených oblastiach sa budú uznávať na základe ustanovení obsiahnutých v článku 3.

Článok 5

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať a radiť o všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom posledného z týchto oznámení.

Článok 7

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy na rovnaký čas, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti.

Dané v Prahe 24. júna 1981 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

B. Chňoupek v. r.

Za vládu Afganskej demokratickej republiky:

S. M. Dost v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.