Vyhláška č. 111/1982 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov

Čiastka 21/1982
Platnosť od 29.09.1982
Účinnosť od 14.10.1982
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 4. mája 1982.