Opatrenie č. 11/1982 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 2/1982
Platnosť od 29.01.1982 do30.09.1988
Účinnosť od 01.02.1982 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Slovenskej národnej rady č. 53/1982 Zb. z 27. apríla 1982.

OBSAH