Vyhláška č. 82/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní a využívaní údajov diaľkového prieskumu Zeme z kozmického priestoru

Čiastka 21/1981
Platnosť od 17.08.1981
Účinnosť od 01.09.1981
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol na základe svojho článku X platnosť 21. augustom 1979 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.