Vyhláška č. 63/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 14/1981
Platnosť od 30.06.1981
Účinnosť od 15.07.1981
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 11. marcom 1981.