Vyhláška č. 95/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa vyhlasuje Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 15. júla 1980 na vykonanie zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách na vojenských vysokých školách

Čiastka 24/1980
Platnosť od 08.08.1980 do31.08.1983
Účinnosť od 01.09.1980 do31.08.1983
Zrušený 87/1983 Zb.