Vyhláška č. 75/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980 do30.09.2002
Účinnosť od 01.08.1980 do30.09.2002
Zrušený 482/2002 Z. z.