Vyhláška č. 25/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

(v znení č. 90/1983 Zb.)

Čiastka 5/1980
Platnosť od 04.03.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1983 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 11. decembra 1979,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolania v učebnom pomere (učňovský zákon) a podľa § 5 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 88/1971 Zb., č. 82/1972 Zb. a č. 90/1978 Zb. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe 1 vyhlášky č. 11/1971 Zb. v časti II „Učebné odbory a podmienky pre výchovu učňov“ sa na konci pripája text tohto znenia:

KódNázovUrčené pre chlapcov CH, dievčatá DStručný opis učebného odboruUčebný odbor zavedený odDĺžka prípravy v učebnom odbore pre mládež, ktorá ukončila vzdelávanie na základnej deväťročnej škole
spolu
rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
12345678
01 Nastavovanie, riadenie a obsluha výrobných strojov a zariadení
01-55-2Hlbinné dobývanieCHJednoduché práce pri dobývaní uhlia a lupkov a pri razení a pri údržbe banských diel v hlbinných baniach. Práce spojené s banskou dopravou, banskými mechanizmami. Vykonávanie jednoduchých zámočníckych a údržbárskych prác v baniach.1. 9. 19802422
01-56-2Povrchové dobývanieCHPráce pri stavbe a údržba pásových dopravníkov, obsluha strojových zariadení, výklopníkov, vratkov, strojových zariadení lanoviek, obsluha zariadení v technologickom procese povrchovej ťažby hornín, práce v úpravovniach, obsluha protipožiarnej techniky.1. 9. 19802422
02, 03 Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
02-61-2Hutnícka výrobaCH, DJednoduché práce spojené s prípravou surovín a výrobou železa a ocele. Obsluha jednoúčelových strojov a zariadení. Jednoduché práce pri úprave a spracovaní vysokopecných a oceliarskych výrobkov. Jednoduché práce pri príprave surovín na výrobu neželezných kovov a práškovej metalurgie. Kontrola a triedenie výrobkov zo spekaných karbidov. Jednoduché práce spojené s tvárnením. Jednoduché práce v zlievárni a lisovni. Obsluha jednoúčelových strojov pre sériovú a hromadnú výrobu spojovacích súčastí, lán, pružín, elektród atď. Zostavovanie reťazových súprav, tvarovanie a zváranie reťazových článkov. Spletanie kovových drôtov a pletenie kovového pletiva. Strojové kovanie na lisoch a bucharoch, obsluha kovčáskych pecí. Obsluha lisov pri výrobe strojových súčastí z jemných plechov a tenkých materiálov.1. 9. 19802422
03-81-2Prevádzka energetických výrobníCHObsluha a bežná údržba zauhľovacích zariadení, pásových dopravníkov, násypníkov, odsávačov, jednoduchých chemických úpravní vody, napájacích mazutových, parovodných a bagrovacích staníc, parných kotlov, turboagregátov a strojových zariadení vtokových objektov.1. 9. 19802422
03-82-2Stavba rozvodných zariadeníCHJednoduché práce v prevádzke, montáži, údržbe a v revíznych rozvodných energetických zariadeniach, v opravovniach transformátorov, ciachovniach a v ostatných pomocných prevádzkach.1. 9. 19802422
03-84-2Obsluha stavebných strojovCHRiadenie, obsluha a údržba rôznych pracovných strojov a zariadení na stavbách všetkého druhu. Spolupráca pri opravách a prevádzke strojov a zariadení vrátane práce s účelovými stabilnými a pojazdnými strojmi.1. 9. 19812422
03-85-2Strojárska výroba so zameraním na
01 obrábanie kovov
02 výrobu strojov a zariadení
03 povrchovú úpravu
04 zlievárne
CH, D
CH, D
CH, D
CH
Jednoduché práce pri strojovom obrábaní a ručnom spracovaní kovov. Zostavovanie jednoduchých strojových súčastí celkov. Povrchová úprava kovov lakovaním a smaltovaním porcelánovými a kovovými smaltmi vrátane vypaľovania a dekorácie pretlačou. Výroba jednoduchých foriem a jadier, ručné odlievanie a úprava odliatkov.1. 9. 19802422
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie
04-87-2Spojová prevádzkaCH, DObsluha telefónnej ústredne, prípadne závodného rozhlasu. Prijímanie a odosielanie telegramu a ďalekopisných správ. Obsluha a údržba ďalekopisných zariadení.
Evidencia medzimestských hovorov. Jednoduché práce v prevádzke pošty a PNS vrátane doručovacej služby.
1. 9. 19812422
04-88-2Elektrotechnická výrobaCH, DJednoduché práce pri výrobe elektrotechnických materiálov, súčastí a elektrotechnických zariadení. Výroba akumulátorov všetkého druhu vrátane zostavovania a zapojovania. Príprava materiálu na výrobu elektrouhlíkov, ich výroba a zostavovanie. Obsluha strojov a zariadení v elektrotechnickej výrobe.1. 9. 19812422
04-89-2Spojové montáže a opravyCH, DPrípravné práce pri montáži telekomunikačných a káblových sietí, slaboprúdových rozvodov a anténových systémov (vŕtanie dier, roztáčanie drôtov, montáž reproduktorov, kladenie káblov atď.). Prípravné práce pri opravách telekomunikačných zariadení, výmena drôtových foriem, relé, cievok atď. Obsluha zosilňovacích staníc a práce v mobilných retranslačných zariadeniach televíznych prenosov.1. 9. 19812422
04-91-2Doprava so zameraním na
01 dopravu a prepravu
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
CH
CH
Práce v doprave a preprave pri údržbe, prípadne pri zabezpečovaní technickej prevádzky dopravných prostriedkov a strojových dopravných zariadení. Vykonávanie jednoduchých prác pri údržbe, montáži a opravách zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave.1. 9. 19812422
05 Technická chémia silikátov
05-83-2Výroba optikyCH, DJednoduché práce pri výrobe optických dielcov (čistenie optických skiel, lepenie polotovarov do bločkov atď.). Predbrusovanie výliskov šošoviek, hrubé a jemné brúsenie šošovky.1. 9. 19812422
05-84-2Keramická výrobaCH, DObsluha strojového zariadenia pre prípravu keramickej suroviny pri výrobe úžitkovej keramiky, keramických izolátorov a brúsiacich prostriedkov. Jednoduché činnosti pri dohotovovaní keramických výrobkov vrátane povrchovej úpravy a ozdobenia.1. 9. 19812422
05-85-2Sklárska výroba so zameraním na
01 hutnícku výrobu skla
02 zošľachťovanie skla
03 bižutéria a ozdobné predmety
CH, D
CH, D
CH, D
Odnášanie sklenených výrobkov od sklárskej píšťaly a ich ukladanie do chladiacej pece. Prvotná rafinácia sklárskych výrobkov (roztočenie, fúkanie atď.). Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Obsluha sklárskych ťažných strojov a nastavovanie odlamovacieho zariadenia pri výrobe rúr a rúrok. Montážne práce pri výrobe izolačných dvojskiel (tmelenie, príprava distančných rámčekov atď.). Vŕtanie otvorov do skla, dekorácie pretlačou, pantografickým alebo gilošovacím strojom. Brúsenie hrán, kalenie a leštenie plochého skla. Zostavovanie polotovarov na jednotlivé výrobky bižutérie a ozdobných predmetov vrátane jednoduchej dekorácie a povrchovej úpravy.1. 9. 19812422
05-89-2Výroba stavebných látokCH, DPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním surovín, polotovarov a výrobkov tehliarskej výroby, betónových výrobkov, porobetónov a stavebných dielcov, hrubnej keramiky a izolácie.1. 9. 19802422
06, 28, 29, 34 Ostatná technická chémia, potravinárstvo a polygrafia
06-82-2Polygrafická výroba so zameraním na
01 tlačiarne
02 reprografiu
03 knihárne
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti v tlačiarni pri obsluhe plochých a rotačných tlačiarenských strojov a agregátov vrátane ručnej i mechanizovanej manipulácie s materiálom a výrobkami. Činnosti pri obsluhe knihárskych strojov (glejenie, lisovanie, znášanie, rezanie, vŕtanie, šitie atď.). Rozmnožovanie všetkých druhov tlačív, technickej a výkresovej dokumentácie na rozmnožovacích strojoch.1. 9. 19802422
06-83-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, DPríparva surovín pre gumársku a plastikársku výrobu, obsluha jednoduchých strojov a zariadení a výroba jednoduchých výrobkov lisovaním plastov. Manipulácia, balenie a expedícia hotových výrobkov.1. 9. 19802422
06-85-2Chemická výroba so zameraním na
01 všeobecnú chémiu
02 spracovanie ropy
03 chemické vlákna
CH, D
CH
CH, D
Jednoduché činnosti spojené s chemicko-technologickými operáciami prebiehajúcimi v kvapalnej, tuhej a plynnej fáze (čerpanie, filtrácia, odpracovanie, sušenie, sublimácia atď.). Obsluha jednostupňovej destilácie na spracovanie polotovarov ropnej výroby. Činnosti pri spracovaní chemických vlákien, napr. prevíjanie, súkanie, tvarovanie, spletanie atď.1. 9. 19812422
06-89-2Vodné hospodárstvoCHJednoduché činnosti pri mechanickej, chemickej a biochemickej úprave pitných, úžitkových a odpadových vôd, zisťovanie porúch na potrubnej sieti. Vykonávanie a údržba spevnenia brehov, pomocné práce pri stavbe a údržbe malých objektov na tokoch.1. 9. 19812422
06-97-2Potravinárska výroba so zameraním na
01 pivovary
02 konzervárne a liehovary
03 výrobu mäsa
04 cukrovinky
05 pekárne
06 mliekárne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti pri obsluhe mechanizačných zariadení a agregátov, poloautomatov a automatov. Prísuny, presuny, triedenie a úprava surovín i polotovarov na ďalšie technologické spracovanie. Manipulácia a balenie hotových výrobkov vrátane stáčania, prípadne formovania.1. 9. 19802422
08-92-2Spracovanie papieraCH, DJednoduché práce pri výrobe papierových obalov a ich povrchovej úprave tlačou, sieťotlačou alebo pretlačou. Vykonávanie činností pri jednoduchých väzbách kníh, výrobe zošitov a blokov a ďalších výrobkov.1. 9. 19812422
29-76-2Spracovanie tabakuCH, DRučné alebo strojové spracovanie tabakových surovín na polotovary a hotové výrobky (cigary, cigarety, cigaretové a fajkové tabaky atď.)1. 9. 19812422
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, DVýroba gramofónových platní z ozvučených predlôh lisovaním. Kontrola zvukového záznamu. Výroba neozvučených i ozvučených magnetofónových kaziet vrátane videozáznamu. Výroba lisovacích nástrojov a lisovacieho materiálu.1. 9. 19812422
07 Textil a odevníctvo
07-85-2Výroba konfekcieCH, DKompletizácia konfekčných výrobkov podľa veľkostných skupín, manipulácia v sklade s hotovými výrobkami, metrážou a podšívkovým materiálom. Jednoduché práce v priemyselnej výrobe odevov, bielizne, technickej konfekcie a klobučníckej výrobe (našívanie vreciek, obrubovanie, prišívanie gombíkov a pod.) s použitím jedno- i dvojihlových šijacích strojov.1. 9. 19802422
07-88-2Textilná výroba so zameraním na
01 pradiarne
02 tkáčovne
03 pletiarne
04 úpravovne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa druhov textilných surovín, dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny. Príprava cievok. Pranie vlny a príprava roztokov. Súkanie a namotávanie všetkých druhov priadze. Spletanie všetkých druhov priadze na strojoch. Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie pletenín a netkaných textílií vrátane manipulácie a zakladanie osnov do tkáčskych krosien. Odstraňovanie závad v plošných textíliách. Ručné viazanie kobercov všetkých druhov. Pletenie jednoduchých polotovarov vrátane manipulácie. Sieťovanie všetkých druhov sieťovacích výrobkov. Jednoduché práce pri úprave textílií vrátane prípravy roztokov.1. 9. 19802422
08, 33 Spracovanie dreva, výroba hudobných nástrojov, spracovanie kože a výroba obuvi
08-87-2Spracovanie dreva so zameraní na
01 drevársku a stolársku výrobu
02 výrobu konštrukčných dosiek a preglejok
03 čalúnnickú výrobu

CH
CH, D
CH, D
Manipulácia so základnou surovinou a vykonávanie jednoduchých prác pri úprave drevárskych polotovarov a výrobkov. Základné práce pri výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Zbíjanie a skladanie drevených obalov a debien. Spoluobsluha strojového zariadenia vo výrobe dýh a preglejkových výrobkov. Základné práce pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenia v dopravných prostriedkoch a dekoratérstve.1. 9. 19802422
08-88-2Košikárska výrobaCH, DPríprava a úprava vŕbového prútia, príprava vŕbových sadeníc a montáž košikárskych výrobkov. Štiepenie pálok, zhotovovanie jednoduchých výpletov a výrobkov, napr. nákupné tašky, rohože. Práce na ručných stavoch.1. 9. 19812422
08-89-2Kožiarska výroba so zameraní na
01 obuv
02 koženú galantériu
03 kožušnícku konfekciu

CH, D
CH, D
CH, D
Práce pri pásovej výrobe obuvi, opracovanie dielcov obuvi (lepidlami, pribíjaním, zaklepávaním atď.) a práce pri montáži obuvi (čistenie, magnéziovanie, lepenie atď.). Zhotovovanie zvrškov obuvi (hladenie, krúžkovanie, kosenie atď.). Práce pri výrobe rukavíc, kufrov a galantérie. Zošívanie dielov kožušinových výrobkov ručne alebo na šijacích strojoch.1. 9. 19812422
33-94-2Výroba hudobných nástrojovCH, DZákladné práce pri výrobe hudobných nástrojov (obrábanie, vŕtanie, povrchová úprava, montážne práce atď.) vrátane manipulácie a expedície výrobkov.1. 9. 19812422
09 Stavebníctvo a zememeračstvo
09-82-2Stavebná výrobaCHStavebné práce spojené s prípravou zmesí (malty, betónu, asfaltu atď.), s obsluhou rôznych jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Práce pri stavbách dláždených komunikácií, cestného a železničného zvršku alebo vonkajších sietí. Dokončovanie práce na stavbách. Príprava, montáž a demontáž lešenia a konštrukcie, plošín a výťahov.1. 9. 19792422
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, DPríprava osiva, sadby, práce s ručným náradím a na závesných strojoch pri siatí, vysadzovaní, ošetrovaní plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Manipulačné práce pri obsluhe poľnohospodárskych strojov a zariadení. Úprava chmeľu pri uskladňovaní, balení a expedícii. Príprava pozemkov na pestovanie chmeľu vrátane obsluhy strojového zberacieho zariadenia. Jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Zber a spracovanie tŕstia vrátane výroby hotových výrobkov z tŕstia. Jednoduché práce pri ťažbe a spracovaní rašeliny a pri výrobe humusových hnojív vrátane obsluhy strojov a výrobných liniek. Jednoduché práce pri obsluhe hospodárskych zvierat.1. 9. 19802422
45-79-2Lesná výrobaCH, DPráce v lesných škôlkách, pri zalesňovaní, pri ošetrovaní a ochrane lesných kultúr, práce pri ochrane lesa, pri zbere a ošetrovaní semien lesných drevín. Základné práce pri ručnom obrábaní dreva.1. 9. 19812422
55 Zdravotníctvo
55-71-2Zdravotnícka výroba so zameraním na
01 okuliarovú optiku
02 farmaceutickú výrobu

CH, D
CH, D
Jednoduché výrobné operácie pri výrobe všetkých druhov okuliarových skiel a ich povrchovej úpravy vrátane celuloidových obrúb a ich montáže. Práce pri príprave a úprave surovín, polotovarov i hotových výrobkov vo farmaceutickej, biologickej a imunologickej výrobe použitím mechanických technologických operácií, napr. váženie, dávkovanie, mletie, briketovanie, dražovanie vrátane manipulácie a adjustácie výrobkov.1. 9. 19812422
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, DPráce spojené s prevádzkou zdravotníckych zariadení, napr. udržiavanie poriadku, dezinfekcia, jednoduché práce pri obsluhe chorých a práce v rehabilitačných zariadeniach.1. 9. 19812422
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
04-57-2Technické služby so zameraním na
01 autorservis
02 práčovne a čistiarne
03 fotografiu
CH, DUmývanie, mastenie a konzervovanie cestných motorových vozidiel. Príjem, značkovanie a manipulácia s bielizňou a pranie bielizne v práčkach s ručným ovládaním. Žehlenie bielizne ručne i na všetkých typoch žehliacich strojov, plisovanie a mangľovanie. Vyvolávanie zvitkových filmov i kinofilmov vrátane zhotovovania fotokópií.1. 9. 19812422
64-58-2Služby v kúpeľných a rekreačných zariadeniach so zameraním na
01 kúpeľné zariadenia
02 rekreačné zariadenia
CH, DPríprava a údržba ľadovej plochy. Údržba prístavných zariadení a lodí vrátane požičiavania lodí a rekreačných potrieb. Príprava liečebných roztokov v kúpeľoch a vykonávanie základných liečebných a rehabilitačných procesov (obklady, zábaly, oviny, ožarovanie horským slnkom, kúpele atď.). Základné práce pri pedikúre a manikúre vrátane zmäkčovania kože, masáže rúk a lakovania nechtov.1. 9. 19812422
64-59-2Obchodná prevádzak so zameraním na
01 obchod
02 propagáciu
03 spoločné stravovanie

CH, D
CH, D
CH, D
Práce spojené s manipuláciou a prepravou jednotlivých druhov tovaru. Stánkový predaj tovaru všetkého druhu. Príprava baleného tovaru vrátane navažovania a obsluhy výrobných liniek. Jednoduché práce pri aranžovaní tovaru a výroba figurín zo sadry a plastov. Drobný predaj tovaru pri spoločenských akciách, predaj a výčap nápojov bez obsluhy hostí. Príprava surovín a polotovarov vrátane manipulácie s nimi pri príprave jedál a príprava jednoduchých jedál a teplých nápojov. Príprava zmesí a surovín a manipulácia s nimi v cukrárskej výrobe. Príprava krémov, šľahačky a jednoduchých cukrárskych výrobkov.1. 9. 19812422
85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
85-81-2Schénická výrobaCH, DZákladná manipulácia, obsluha a drobná údržba osvetľovacej a oznamovacej techniky. Stavebné dekoračné práce v ateliéri, exteriéri a na javisku. Práce pri príprave, úprave, opravách a manipulácii scénických kostýmov a ich doplnkov. Práce pri obstarávaní, príprave a úprave osobných a spotrebných filmových, televíznych, divadelných a varietných rekvizít. Jednoduché práce pri spracovaní kinematografických farebných a čiernobielych filmov a magnetických nosičov.1. 9. 19812422

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.