Vyhláška č. 25/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Čiastka 5/1980
Platnosť od 04.03.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1980 do31.08.1983
Zrušený 152/1984 Zb.

OBSAH

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 11. decembra 1979,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolania v učebnom pomere (učňovský zákon) a podľa § 5 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 88/1971 Zb., č. 82/1972 Zb. a č. 90/1978 Zb. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe 1 vyhlášky č. 11/1971 Zb. v časti II „Učebné odbory a podmienky pre výchovu učňov“ sa na konci pripája text tohto znenia:

KódNázovUrčené pre chlapcov CH, dievčatá DStručný opis učebného odboruUčebný odbor zavedený od Dĺžka prípravy v učebnom odbore pre mládež, ktorá ukončila vzdelávanie na základnej deväťročnej školePočet učňov na jedného majstra odbornej výchovy
spolu
rokovmesiacovz toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov)
123456789
01 Nastavovanie, riadenie a obsluha výrobných strojov a zariadení
01-55-2Hlbinné dobývanieCHJednoduché práce pri dobývaní uhlia a lupkov a pri razení a pri údržbe banských diel v hlbinných baniach. Práce spojené s banskou dopravou, banskými mechanizmami. Vykonávanie jednoduchých zámočníckych a údržbárskych prác v baniach.1. 9. 198024228-15
01-56-2Povrchové dobývanieCHPráce pri stavbe a údržba pásových dopravníkov, obsluha strojových zariadení, výklopníkov, vratkov, strojových zariadení lanoviek, obsluha zariadení v technologickom procese povrchovej ťažby hornín, práce v úpravovniach, obsluha protipožiarnej techniky.1. 9. 198024228-15
02, 03 Hutníctvo, strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
02-61-2Hutnícka výrobaCH, DJednoduché práce spojené s prípravou surovín a výrobou železa a ocele. Obsluha jednoúčelových strojov a zariadení. Jednoduché práce pri úprave a spracovaní vysokopecných a oceliarskych výrobkov. Jednoduché práce pri príprave surovín na výrobu neželezných kovov a práškovej metalurgie. Kontrola a triedenie výrobkov zo spekaných karbidov. Jednoduché práce spojené s tvárnením. Jednoduché práce v zlievárni a lisovni. Obsluha jednoúčelových strojov pre sériovú a hromadnú výrobu spojovacích súčastí, lán, pružín, elektród atď. Zostavovanie reťazových súprav, tvarovanie a zváranie reťazových článkov. Spletanie kovových drôtov a pletenie kovového pletiva. Strojové kovanie na lisoch a bucharoch, obsluha kovčáskych pecí. Obsluha lisov pri výrobe strojových súčastí z jemných plechov a tenkých materiálov.1. 9. 198024226-11
03-81-2Prevádzka energetických výrobníCHObsluha a bežná údržba zauhľovacích zariadení, pásových dopravníkov, násypníkov, odsávačov, jednoduchých chemických úpravní vody, napájacích mazutových, parovodných a bagrovacích staníc, parných kotlov, turboagregátov a strojových zariadení vtokových objektov.1. 9. 198024228-10
03-82-2Stavba rozvodných zariadeníCHJednoduché práce v prevádzke, montáži, údržbe a v revíznych rozvodných energetických zariadeniach, v opravovniach transformátorov, ciachovniach a v ostatných pomocných prevádzkach.1. 9. 198024228-10
03-84-2Obsluha stavebných strojovCHRiadenie, obsluha a údržba rôznych pracovných strojov a zariadení na stavbách všetkého druhu. Spolupráca pri opravách a prevádzke strojov a zariadení vrátane práce s účelovými stabilnými a pojazdnými strojmi.1. 9. 198124224-8
03-85-2Strojárska výroba so zameraním na
01 obrábanie kovov
02 výrobu strojov a zariadení
03 povrchovú úpravu
04 zlievárne
CH, D
CH, D
CH, D
CH
Jednoduché práce pri strojovom obrábaní a ručnom spracovaní kovov. Zostavovanie jednoduchých strojových súčastí celkov. Povrchová úprava kovov lakovaním a smaltovaním porcelánovými a kovovými smaltmi vrátane vypaľovania a dekorácie pretlačou. Výroba jednoduchých foriem a jadier, ručné odlievanie a úprava odliatkov.1. 9. 198024228-12
04 Elektrotechnika, doprava, pošty a telekomunikácie
04-87-2Spojová prevádzkaCH, DObsluha telefónnej ústredne, prípadne závodného rozhlasu. Prijímanie a odosielanie telegramu a ďalekopisných správ. Obsluha a údržba ďalekopisných zariadení.
Evidencia medzimestských hovorov. Jednoduché práce v prevádzke pošty a PNS vrátane doručovacej služby.
1. 9. 1981242210-12
04-88-2Elektrotechnická výrobaCH, DJednoduché práce pri výrobe elektrotechnických materiálov, súčastí a elektrotechnických zariadení. Výroba akumulátorov všetkého druhu vrátane zostavovania a zapojovania. Príprava materiálu na výrobu elektrouhlíkov, ich výroba a zostavovanie. Obsluha strojov a zariadení v elektrotechnickej výrobe.1. 9. 198124228-12
04-89-2Spojové montáže a opravyCH, DPrípravné práce pri montáži telekomunikačných a káblových sietí, slaboprúdových rozvodov a anténových systémov (vŕtanie dier, roztáčanie drôtov, montáž reproduktorov, kladenie káblov atď.). Prípravné práce pri opravách telekomunikačných zariadení, výmena drôtových foriem, relé, cievok atď. Obsluha zosilňovacích staníc a práce v mobilných retranslačných zariadeniach televíznych prenosov.1. 9. 198124228-10
04-91-2Doprava so zameraním na
01 dopravu a prepravu
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
CH
CH
Práce v doprave a preprave pri údržbe, prípadne pri zabezpečovaní technickej prevádzky dopravných prostriedkov a strojových dopravných zariadení. Vykonávanie jednoduchých prác pri údržbe, montáži a opravách zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave.1. 9. 198124226-10
05 Technická chémia silikátov
05-83-2Výroba optikyCH, DJednoduché práce pri výrobe optických dielcov (čistenie optických skiel, lepenie polotovarov do bločkov atď.). Predbrusovanie výliskov šošoviek, hrubé a jemné brúsenie šošovky.1. 9. 198124226-12
05-84-2Keramická výrobaCH, DObsluha strojového zariadenia pre prípravu keramickej suroviny pri výrobe úžitkovej keramiky, keramických izolátorov a brúsiacich prostriedkov. Jednoduché činnosti pri dohotovovaní keramických výrobkov vrátane povrchovej úpravy a ozdobenia.1. 9. 198124226-12
05-85-2Sklárska výroba so zameraním na
01 hutnícku výrobu skla
02 zošľachťovanie skla
03 bižutéria a ozdobné predmety
CH, D
CH, D
CH, D
Odnášanie sklenených výrobkov od sklárskej píšťaly a ich ukladanie do chladiacej pece. Prvotná rafinácia sklárskych výrobkov (roztočenie, fúkanie atď.). Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Obsluha sklárskych ťažných strojov a nastavovanie odlamovacieho zariadenia pri výrobe rúr a rúrok. Montážne práce pri výrobe izolačných dvojskiel (tmelenie, príprava distančných rámčekov atď.). Vŕtanie otvorov do skla, dekorácie pretlačou, pantografickým alebo gilošovacím strojom. Brúsenie hrán, kalenie a leštenie plochého skla. Zostavovanie polotovarov na jednotlivé výrobky bižutérie a ozdobných predmetov vrátane jednoduchej dekorácie a povrchovej úpravy.1. 9. 198124224-8
05-89-2Výroba stavebných látokCH, DPráce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním surovín, polotovarov a výrobkov tehliarskej výroby, betónových výrobkov, porobetónov a stavebných dielcov, hrubnej keramiky a izolácie.1. 9. 198024226-13
06, 28, 29, 34 Ostatná technická chémia, potravinárstvo a polygrafia
06-82-2Polygrafická výroba so zameraním na
01 tlačiarne
02 reprografiu
03 knihárne
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti v tlačiarni pri obsluhe plochých a rotačných tlačiarenských strojov a agregátov vrátane ručnej i mechanizovanej manipulácie s materiálom a výrobkami. Činnosti pri obsluhe knihárskych strojov (glejenie, lisovanie, znášanie, rezanie, vŕtanie, šitie atď.). Rozmnožovanie všetkých druhov tlačív, technickej a výkresovej dokumentácie na rozmnožovacích strojoch.1. 9. 198024224-8
06-83-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, DPríparva surovín pre gumársku a plastikársku výrobu, obsluha jednoduchých strojov a zariadení a výroba jednoduchých výrobkov lisovaním plastov. Manipulácia, balenie a expedícia hotových výrobkov.1. 9. 198024226-11
06-85-2Chemická výroba so zameraním na
01 všeobecnú chémiu
02 spracovanie ropy
03 chemické vlákna
CH, D
CH
CH, D
Jednoduché činnosti spojené s chemicko-technologickými operáciami prebiehajúcimi v kvapalnej, tuhej a plynnej fáze (čerpanie, filtrácia, odpracovanie, sušenie, sublimácia atď.). Obsluha jednostupňovej destilácie na spracovanie polotovarov ropnej výroby. Činnosti pri spracovaní chemických vlákien, napr. prevíjanie, súkanie, tvarovanie, spletanie atď.1. 9. 198124226-11
06-89-2Vodné hospodárstvoCHJednoduché činnosti pri mechanickej, chemickej a biochemickej úprave pitných, úžitkových a odpadových vôd, zisťovanie porúch na potrubnej sieti. Vykonávanie a údržba spevnenia brehov, pomocné práce pri stavbe a údržbe malých objektov na tokoch.1. 9. 198124226-11
06-97-2Potravinárska výroba so zameraním na
01 pivovary
02 konzervárne a liehovary
03 výrobu mäsa
04 cukrovinky
05 pekárne
06 mliekárne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Jednoduché činnosti pri obsluhe mechanizačných zariadení a agregátov, poloautomatov a automatov. Prísuny, presuny, triedenie a úprava surovín i polotovarov na ďalšie technologické spracovanie. Manipulácia a balenie hotových výrobkov vrátane stáčania, prípadne formovania.1. 9. 198024226-11
08-92-2Spracovanie papieraCH, DJednoduché práce pri výrobe papierových obalov a ich povrchovej úprave tlačou, sieťotlačou alebo pretlačou. Vykonávanie činností pri jednoduchých väzbách kníh, výrobe zošitov a blokov a ďalších výrobkov.1. 9. 198124226-11
29-76-2Spracovanie tabakuCH, DRučné alebo strojové spracovanie tabakových surovín na polotovary a hotové výrobky (cigary, cigarety, cigaretové a fajkové tabaky atď.)1. 9. 198124228-11
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, DVýroba gramofónových platní z ozvučených predlôh lisovaním. Kontrola zvukového záznamu. Výroba neozvučených i ozvučených magnetofónových kaziet vrátane videozáznamu. Výroba lisovacích nástrojov a lisovacieho materiálu.1. 9. 198124226-11
07 Textil a odevníctvo
07-85-2Výroba konfekcieCH, DKompletizácia konfekčných výrobkov podľa veľkostných skupín, manipulácia v sklade s hotovými výrobkami, metrážou a podšívkovým materiálom. Jednoduché práce v priemyselnej výrobe odevov, bielizne, technickej konfekcie a klobučníckej výrobe (našívanie vreciek, obrubovanie, prišívanie gombíkov a pod.) s použitím jedno- i dvojihlových šijacích strojov.1. 9. 198024226-11
07-88-2Textilná výroba so zameraním na
01 pradiarne
02 tkáčovne
03 pletiarne
04 úpravovne

CH, D
CH, D
CH, D
CH, D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa druhov textilných surovín, dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny. Príprava cievok. Pranie vlny a príprava roztokov. Súkanie a namotávanie všetkých druhov priadze. Spletanie všetkých druhov priadze na strojoch. Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie pletenín a netkaných textílií vrátane manipulácie a zakladanie osnov do tkáčskych krosien. Odstraňovanie závad v plošných textíliách. Ručné viazanie kobercov všetkých druhov. Pletenie jednoduchých polotovarov vrátane manipulácie. Sieťovanie všetkých druhov sieťovacích výrobkov. Jednoduché práce pri úprave textílií vrátane prípravy roztokov.1. 9. 198024226-12
08, 33 Spracovanie dreva, výroba hudobných nástrojov, spracovanie kože a výroba obuvi
08-87-2Spracovanie dreva so zameraní na
01 drevársku a stolársku výrobu
02 výrobu konštrukčných dosiek a preglejok
03 čalúnnickú výrobu

CH
CH, D
CH, D
Manipulácia so základnou surovinou a vykonávanie jednoduchých prác pri úprave drevárskych polotovarov a výrobkov. Základné práce pri výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Zbíjanie a skladanie drevených obalov a debien. Spoluobsluha strojového zariadenia vo výrobe dýh a preglejkových výrobkov. Základné práce pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenia v dopravných prostriedkoch a dekoratérstve.1. 9. 198024226-13
08-88-2Košikárska výrobaCH, DPríprava a úprava vŕbového prútia, príprava vŕbových sadeníc a montáž košikárskych výrobkov. Štiepenie pálok, zhotovovanie jednoduchých výpletov a výrobkov, napr. nákupné tašky, rohože. Práce na ručných stavoch.1. 9. 198124224-8
08-89-2Kožiarska výroba so zameraní na
01 obuv
02 koženú galantériu
03 kožušnícku konfekciu

CH, D
CH, D
CH, D
Práce pri pásovej výrobe obuvi, opracovanie dielcov obuvi (lepidlami, pribíjaním, zaklepávaním atď.) a práce pri montáži obuvi (čistenie, magnéziovanie, lepenie atď.). Zhotovovanie zvrškov obuvi (hladenie, krúžkovanie, kosenie atď.). Práce pri výrobe rukavíc, kufrov a galantérie. Zošívanie dielov kožušinových výrobkov ručne alebo na šijacích strojoch.1. 9. 198124226-13
33-94-2Výroba hudobných nástrojovCH, DZákladné práce pri výrobe hudobných nástrojov (obrábanie, vŕtanie, povrchová úprava, montážne práce atď.) vrátane manipulácie a expedície výrobkov.1. 9. 198124224-8
09 Stavebníctvo a zememeračstvo
09-82-2Stavebná výrobaCHStavebné práce spojené s prípravou zmesí (malty, betónu, asfaltu atď.), s obsluhou rôznych jednoduchých stavebných strojov a zariadení. Práce pri stavbách dláždených komunikácií, cestného a železničného zvršku alebo vonkajších sietí. Dokončovanie práce na stavbách. Príprava, montáž a demontáž lešenia a konštrukcie, plošín a výťahov.1. 9. 197924226-13
45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, DPríprava osiva, sadby, práce s ručným náradím a na závesných strojoch pri siatí, vysadzovaní, ošetrovaní plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Manipulačné práce pri obsluhe poľnohospodárskych strojov a zariadení. Úprava chmeľu pri uskladňovaní, balení a expedícii. Príprava pozemkov na pestovanie chmeľu vrátane obsluhy strojového zberacieho zariadenia. Jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Zber a spracovanie tŕstia vrátane výroby hotových výrobkov z tŕstia. Jednoduché práce pri ťažbe a spracovaní rašeliny a pri výrobe humusových hnojív vrátane obsluhy strojov a výrobných liniek. Jednoduché práce pri obsluhe hospodárskych zvierat.1. 9. 198024226-11
45-79-2Lesná výrobaCH, DPráce v lesných škôlkách, pri zalesňovaní, pri ošetrovaní a ochrane lesných kultúr, práce pri ochrane lesa, pri zbere a ošetrovaní semien lesných drevín. Základné práce pri ručnom obrábaní dreva.1. 9. 198124226-11
55 Zdravotníctvo
55-71-2Zdravotnícka výroba so zameraním na
01 okuliarovú optiku
02 farmaceutickú výrobu

CH, D
CH, D
Jednoduché výrobné operácie pri výrobe všetkých druhov okuliarových skiel a ich povrchovej úpravy vrátane celuloidových obrúb a ich montáže. Práce pri príprave a úprave surovín, polotovarov i hotových výrobkov vo farmaceutickej, biologickej a imunologickej výrobe použitím mechanických technologických operácií, napr. váženie, dávkovanie, mletie, briketovanie, dražovanie vrátane manipulácie a adjustácie výrobkov.1. 9. 198124226-13
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, DPráce spojené s prevádzkou zdravotníckych zariadení, napr. udržiavanie poriadku, dezinfekcia, jednoduché práce pri obsluhe chorých a práce v rehabilitačných zariadeniach.1. 9. 198124224-10
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
04-57-2Technické služby so zameraním na
01 autorservis
02 práčovne a čistiarne
03 fotografiu
CH, DUmývanie, mastenie a konzervovanie cestných motorových vozidiel. Príjem, značkovanie a manipulácia s bielizňou a pranie bielizne v práčkach s ručným ovládaním. Žehlenie bielizne ručne i na všetkých typoch žehliacich strojov, plisovanie a mangľovanie. Vyvolávanie zvitkových filmov i kinofilmov vrátane zhotovovania fotokópií.1. 9. 198124224-5
64-58-2Služby v kúpeľných a rekreačných zariadeniach so zameraním na
01 kúpeľné zariadenia
02 rekreačné zariadenia
CH, DPríprava a údržba ľadovej plochy. Údržba prístavných zariadení a lodí vrátane požičiavania lodí a rekreačných potrieb. Príprava liečebných roztokov v kúpeľoch a vykonávanie základných liečebných a rehabilitačných procesov (obklady, zábaly, oviny, ožarovanie horským slnkom, kúpele atď.). Základné práce pri pedikúre a manikúre vrátane zmäkčovania kože, masáže rúk a lakovania nechtov.1. 9. 198124224-8
64-59-2Obchodná prevádzak so zameraním na
01 obchod
02 propagáciu
03 spoločné stravovanie

CH, D
CH, D
CH, D
Práce spojené s manipuláciou a prepravou jednotlivých druhov tovaru. Stánkový predaj tovaru všetkého druhu. Príprava baleného tovaru vrátane navažovania a obsluhy výrobných liniek. Jednoduché práce pri aranžovaní tovaru a výroba figurín zo sadry a plastov. Drobný predaj tovaru pri spoločenských akciách, predaj a výčap nápojov bez obsluhy hostí. Príprava surovín a polotovarov vrátane manipulácie s nimi pri príprave jedál a príprava jednoduchých jedál a teplých nápojov. Príprava zmesí a surovín a manipulácia s nimi v cukrárskej výrobe. Príprava krémov, šľahačky a jednoduchých cukrárskych výrobkov.1. 9. 198124226-11
85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
85-81-2Schénická výrobaCH, DZákladná manipulácia, obsluha a drobná údržba osvetľovacej a oznamovacej techniky. Stavebné dekoračné práce v ateliéri, exteriéri a na javisku. Práce pri príprave, úprave, opravách a manipulácii scénických kostýmov a ich doplnkov. Práce pri obstarávaní, príprave a úprave osobných a spotrebných filmových, televíznych, divadelných a varietných rekvizít. Jednoduché práce pri spracovaní kinematografických farebných a čiernobielych filmov a magnetických nosičov.1. 9. 198124224-8"

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.