Vyhláška č. 19/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Trojstrannej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky, rakúskou spolkovou vládou a vládou Poľskej ľudovej republiky o zabezpečení a riadnom uskutočňovaní dodávok, tranzitu a odberu elektrickej energie z Poľskej ľudovej republiky cez územie Československej socialistickej republiky do Rakúskej republiky

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980
Účinnosť od 07.03.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 2. augusta 1979.