Vyhláška č. 152/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 27. októbra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1990
Zrušený 389/1990 Zb.

152

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 27. októbra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 26 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva a podľa článku I zákona č. 90/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva, sa mení a dopĺňa takto:

1. Odseky 1 a 2 znejú:

(1) Fyzické osoby, ktoré majú v Československej socialistickej republike bydlisko alebo sa tu zdržiavajú aspoň jeden rok, podliehajú bez ohľadu na štátne občianstvo dani z príjmov z tuzemska aj z cudziny. Fyzické osoby, ktoré nemajú v Československej socialistickej republike bydlisko, ani sa tu nezdržiavajú aspoň jeden rok, podliehajú dani iba z príjmov, ktorých zdroj je v Československej socialistickej republike.

(2) Príjmy poberané z cudziny sa od dane oslobodzujú, ak boli v cudzine zdanené rovnakou alebo obdobnou daňou. Toto ustanovenie sa nepoužije na príjmy zo štátov, s ktorými Československá socialistická republika dojednala zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia. Ak sa príjmy poberané z cudziny môžu zdaniť podľa zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia aj v druhom zmluvnom štáte, v ktorom je ich zdroj, odpočíta sa na žiadosť poplatníka od dane vypočítanej v tuzemsku daň zaplatená v cudzine. Suma dane, ktorá sa odpočíta, nemôže však prekročiť sumu dane, ktorú podľa zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia môže vybrať štát, z ktorého sa príjem poberal, ani pomernú časť československej dane vypočítanej z ročného úhrnu všetkých príjmov podrobených dani, pripadajúcu na celkový príjem prijatý z cudziny. Cudzie meny sa na účely tejto dane prepočítavajú na československé koruny podľa osobitného predpisu.“.

2. V odseku 4 sa na konci pripája táto veta:

„Dani podliehajú tak isto úroky z cenných papierov a pôžičiek, nie však úroky z úsporných vkladov a úroky z devízových účtov fyzických osôb zriadených v devízových bankách a vedených ako depozitum v cudzej mene.“.

3. Odsek 5 znie:

(5) Dani podliehajú aj príjmy z predaja a využívania zbierok, ktoré poplatník získal zberateľskou činnosťou. Za zberateľskú činnosť sa z hľadiska zdanenia považuje zadováženie jednotlivých predmetov (zberom, nákupom, nálezom a pod.) včítane ich prípadnej úpravy a usporiadania do súboru - zbierky. Základom dane je v týchto prípadoch rozdiel medzi celkovým príjmom a výdavkami vynaloženými na jeho dosiahnutie za bežný rok aj za roky predchádzajúce.“.

4. Odsek 7 písm. c) znie:

c) sumy prijaté zo scudzenia majetku patriaceho poplatníkovi, ak nejde o predaj podľa odseku 5 a o predaj špekulačný (porovn. odsek 20),“.

5. Odsek 7 písm. h) znie:

h) príjmy z československých štátnych cien, z československých verejných súťaží, čestné dôchodky národných umelcov a príjmy oslobodené podľa osobitných zákonných ustanovení,“.

6. Odsek 7 sa dopĺňa písmenami i), j) a k), ktoré znejú:

i) príjmy zo zberu liečivých rastlín vykupovaných farmaceutickými závodmi,

j) príjmy z organizovaného zberu odpadových surovín uskutočňovaného školskou mládežou a deťmi pripravujúcimi sa na budúce povolania,

k) príjmy nepresahujúce 6 000 Kčs: zo zberu odpadových surovín vykonávaného inými osobami, než ktoré sú uvedené pod písmenom j), z predaja sena zobratého na iných pozemkoch, než na ktorých občania vykonávajú poľnohospodársku výrobu zakladajúcu povinnosť k dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby, zo zberu lesných plodín a z chovu a zberu slimákov.“.

7. V odseku 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak zdaniteľný príjem je výsledkom niekoľkoročnej činnosti poplatníka, môže orgán vykonávajúci správu dane rozdeliť základ dane na toľko častí, po koľko rokov táto činnosť trvala, najviac však na tri časti. Daň z celkového príjmu sa v týchto prípadoch určí súčtom dane vypočítanej z rozdelených základov na jednotlivé roky.“.

8. Odsek 11 znie:

(11) Celkovým príjmom poplatníka sa rozumie úhrn príjmov zo všetkých príjmových zdrojov. Pri príjmoch zo zárobkovej činnosti je poplatníkom osoba, ktorá túto činnosť vykonáva a poberá z nej príjmy. Na osobu, ktorá vypomáha v zárobkovej činnosti poplatníka, sa celkový dosiahnutý príjem z tejto činnosti nerozdeľuje. Odmena za výpomoc je u tejto osoby samostatným zdaniteľným príjmom. Ak zárobkovú činnosť vykonáva spoločne viac osôb alebo ak sa na príjme z využitia majetkových predmetov a práv podieľa viac osôb, tvoria jeden daňový subjekt a daň sa vyrubí ktorejkoľvek osobe z nich. Okrem príjmov zo spoločnej zárobkovej činnosti a z príjmu z budov, ktoré plynú manželom (druhovi a družke) a ich neplnoletým deťom, sa ostatné príjmy nesčítajú a nezdaňujú dovedna, ale daň sa vyrubí a predpíše vždy tej osobe, ktorá poberá príjem podrobený dani. Ak má však jedna osoba rôzne druhy príjmov, spočítajú sa jej a zdania všetky tieto príjmy dovedna.“.

9. V odseku 12 sa vypúšťajú slová „pripadajúcu na príjem z domu“.

10. V odseku 15 sa za slovo „dane“ vkladajú slová „a poplatky“.

11. V odseku 19 písm. b), c) a d) znejú:

b) pri príjmoch z chovu kožušinových zvierat, laboratórnych zvierat, včiel, zo zberateľskej činnosti a zo zvozu dreva z oblastí postihnutých kalamitou až do 50 %,

c) pri príjmoch z chovu domáceho zvieractva a zo zvozu dreva, ak nejde o prípad uvedený pod písmenom b) až do 40 %,

d) pri príjmoch zo špecializovanej rastlinnej výroby (zelenina, jahody, ovocie, vinič, tabak, liečivé a aromatické rastliny, semená všetkých druhov a kvetiny), za odpredaj preparovaných zvierat a za prechodné ubytovanie až do 30 %,“.

12. V odseku 19 sa na konci pripája písmeno e), ktoré znie:

e) pri príjmoch v ostatných prípadoch vyššie neuvedených až do 10 %.“.

13. V odseku 26 v prvej vete sa suma 10 000 Kčs zvyšuje na sumu 20 000 Kčs a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripája sa tento text: „rovnako sa posudzujú aj poplatníci vykonávajúci zárobkovú činnosť na základe vydaného povolenia.*)".

14. Odsek 29 znie:

(29) Za vyživované osoby sa uznávajú:

a) - neplnoleté a plnoleté deti poplatníka (vlastné, osvojené, vnuci, deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov), na ktoré patria prídavky na deti alebo výchovné, ak žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti. Ak v uvedených prípadoch patria prídavky na deti alebo výchovné vo výške určenej na dve alebo viac detí, uzná sa z celkového počtu týchto detí na účely tejto dane za vyživovanú osobu iba jedno dieťa;

- neplnoleté deti (vlastné, osvojené, vnuci, deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov), na ktoré nepatria prídavky na deti alebo výchovné, ak žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti, a to bez ohľadu na výšku vlastného príjmu;

- plnoleté deti (vlastné, osvojené, vnuci, deti v starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov), na ktoré nepatria prídavky na deti alebo výchovné, ak žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a ak nemajú vlastný príjem presahujúci 7 800 Kčs ročne;

b) - manželka alebo družka, prípadne manžel alebo druh, ak žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti, a to bez ohľadu na ich vlastný príjem;

c) - deti z rozvedeného manželstva, deti z manželstva, v ktorom poplatník - bez toho, že by bol rozvedený - nežije s manželom v spoločnej domácnosti, a deti narodené mimo manželstva, ak nežijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti, ako aj manželka (manžel), ktorá je s poplatníkom rozvedená alebo aj bez rozvodu s ním nežije v spoločnej domácnosti, ak im poplatník platí výživné určené alebo schválené súdom. Ak výživné neurčil alebo neschválil súd, uznávajú sa tieto osoby za vyživované poplatníkom, ak im platí výživné aspoň vo výške daňovej úľavy vyplývajúcej pre neho z uznania týchto osôb za ním vyživované. Manželka a plnoleté deti, ktorým poplatník platí výživné, sa však uznávajú za ním vyživované len vtedy, ak nemajú vlastný príjem presahujúci 7 800 Kčs ročne;

d) - iné osoby, teda aj osoby, ktoré nie sú s poplatníkom v príbuzenskom vzťahu, ak žijú s ním v spoločnej domácnosti a ak nemajú vlastný príjem presahujúci sumu 7 800 Kčs ročne.

Prechodný pobyt osôb uvedených pod písmenami a) a b) mimo spoločnej domácnosti s poplatníkom nie je na závadu tomu, aby tieto osoby boli uznané za ním vyživované.

Pri určení výšky príjmu osôb, ktoré sa uznávajú za vyživované, sa neprihliada na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, na prídavky na deti a na výchovné, na materský príspevok, na príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, na výživné poskytované dieťaťu, na sirotský dôchodok, u detí pripravujúcich sa na budúce povolanie na štipendium, pokiaľ nemá povahu náhrady zárobku, na hodnotu bezplatného internátneho zaopatrenia a bezplatne poskytovanej stravy a ošatenia podľa predpisov o hmotnom zaopatrení mládeže pripravujúcej sa na budúce povolanie, na hodnotu naturálií, ktoré sa poskytujú študentom vysokých škôl pri výkone vojenských povinností cez prázdniny, a na príležitostné zárobky.".

15. Odsek 30 znie:

(30) Deti, na ktoré nepatria prídavky na deti alebo výchovné, sa uznávajú za vyživované osoby za predpokladu, že sú splnené podmienky ich uznania a poplatník predloží národnému výboru v lehote na podanie priznania k dani za uplynulý rok vyhlásenie o tom, že jemu ani inej osobe alebo organizácii nepatria prídavky na tieto deti ani výchovné.".


Čl. II

Zrušuje sa:

1. vyhláška č. 96/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom v znení podľa § 20 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy,

2. vyhláška č. 110/1971 Zb. o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom, pokiaľ sa vzťahuje na daň z príjmov obyvateľstva.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981; použije sa po prvý raz pri vyrubení dane z príjmov obyvateľstva za rok 1981.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Podľa zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv na základe povolenia národného výboru, podľa vyhlášky č. 104/1965 Zb. o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov so zmenami podľa zákonov č. 146/1971 Zb. príl. B, pol. 26 a č. 159/1971 Zb. príl. D, pol. 25 a podľa §6 ods. 2 vyhlášky č. 13/1968 Zb., ktorou sa vyhlasujú pravidlá obchodného podnikania, v znení vyhlášky č. 105/1971 Zb.