Vyhláška č. 123/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980
Účinnosť od 04.10.1980
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku na základe svojho článku 20 dňom 25. septembra 1980.

123

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. augusta 1980

o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi


Dňa 19. mája 1978 bol v Berlíne podpísaný Dohovor o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi. Zmluvnými stranami Dohovoru sú Československá socialistická republika, Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená 27. júna 1980 u vlády Nemeckej demokratickej republiky, depozitára Dohovoru.

Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku na základe svojho článku 20 dňom 25. septembra 1980.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Knížka v. r.

DOHOVOR

o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi

Zmluvné štáty

vedené prianím ďalej rozvíjať utvorené vzťahy vzájomnej dôvery a spolupráce,

prihliadajúc na to, že výkon trestu v štáte, ktorého sú odsúdení štátnymi občanmi, by prispieval k účinnejšiemu dosiahnutiu cieľov nápravy a prevýchovy páchateľov,

vychádzajúc z princípu humanity,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Štátni občania každého zo zmluvných štátov, ktorí boli odsúdení na trest odňatia slobody v inom zmluvnom štáte, budú na základe vzájomného súhlasu týchto štátov odovzdávaní na výkon trestu do toho štátu, ktorého sú štátnymi občanmi.

Štátne občianstvo odsúdeného sa určuje podľa právneho poriadku zmluvných štátov tohto Dohovoru. Štátnym občanom zmluvného štátu je osoba, ktorá podľa zákonov tohto štátu má jeho štátne občianstvo.

Článok 2

Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu v štáte, ktorého je štátnym občanom, možno vykonať po tom, čo rozsudok nadobudol právoplatnosť.

Článok 3

Odsúdeného, ktorý bude odovzdaný na výkon trestu do štátu, ktorého je štátnym občanom, nemožno znova trestne stíhať pre ten istý čin s výnimkou prípadov uvedených v článku 15 tohto Dohovoru.

Článok 4

Odovzdanie odsúdeného sa nevykoná spôsobom ustanoveným týmto Dohovorom,

a) ak čin, za ktorý bol odsúdený, nie je podľa právneho poriadku štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, považovaný za trestný čin;

b) ak odsúdený už vykonal v štáte, ktorého je štátnym občanom, trest uložený za spáchaný čin alebo bol oslobodený alebo ak bolo trestné konanie proti nemu zastavené alebo príslušné orgány tohto štátu odsúdenému trest odpustili;

c) ak sa trest nemôže vykonať v štáte, ktorého štátnym občanom je odsúdený, pre premlčanie alebo z iných dôvodov podľa právneho poriadku tohto štátu;

d) ak odsúdený má trvalé bydlisko na území štátu, kde bol vynesený rozsudok;

e) ak sa nedosiahol súhlas s odovzdaním odsúdeného podľa podmienok ustanovených týmto Dohovorom.

Článok 5

Odovzdanie odsúdeného na výkon trestu sa vykonáva na základe návrhu štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, ak štát, ktorého štátnym občanom je odsúdený, súhlasí s jeho prevzatím na výkon rozsudku za splnenia podmienok tohto Dohovoru.

Štát, ktorého štátnym občanom je odsúdený, môže požiadať štát, ktorého súd vyniesol rozsudok, aby posúdil možnosti odovzdania odsúdeného.

Odsúdený a jemu blízke osoby môžu požiadať príslušné orgány štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, alebo štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, o odovzdanie odsúdeného. O možnosti podať takú žiadosť bude odsúdený poučený.

Článok 6

V otázkach tohto Dohovoru sa príslušné orgány zmluvných štátov stýkajú priamo.

Každý zmluvný štát oznámi depozitárovi označenie svojho príslušného orgánu.

Článok 7

Príslušný orgán štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, podá za účelom odovzdania odsúdeného na výkon trestu žiadosť príslušnému orgánu štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený.

Žiadosť sa musí podať písomne. K žiadosti sa prikladajú:

a) overené odpisy rozsudku a rozhodnutia súdov vyššieho stupňa vydaných v tejto veci a doklad o právoplatnosti rozsudku;

b) doklad o časti trestu vykonanej odsúdeným a tej časti trestu, ktorá sa má vykonať v súlade s právnym poriadkom štátu, ktorého súd rozsudok vyniesol;

c) doklad o výkone vedľajšieho trestu, ak bol uložený;

d) text ustanovení trestného zákona, o ktoré sa odsúdenie opiera;

e) doklad o štátnom občianstve odsúdeného;

f) ostatné doklady, ktoré sú nevyhnutné podľa názoru orgánov štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok;

g) overený preklad žiadosti a príslušných dokladov.

Orgány štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, môžu v prípade nevyhnutnosti požiadať o ďalšie potrebné doklady alebo informácie.

Článok 8

Príslušný orgán štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, upovedomí v najkratšom možnom čase príslušný orgán štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, o svojom súhlase s prevzatím odsúdeného podľa podmienok ustanovených týmto Dohovorom alebo o nevyhovení žiadosti.

Článok 9

Miesto, čas a spôsob odovzdania odsúdeného sa určia vzájomnou dohodou medzi príslušnými orgánmi zúčastnených štátov.

Článok 10

Odsúdený vykoná uložený trest na základe rozsudku súdu toho štátu, kde bol odsúdený.

Súd štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, vychádzajúc z vyneseného rozsudku, rozhodne o jeho výkone a určí podľa právneho poriadku svojho štátu rovnakú výmeru trestu odňatia slobody, aká bola uložená v rozsudku.

Ak za daný trestný čin podľa právneho poriadku štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, je najvyššia sadzba odňatia slobody nižšia ako trest uložený rozsudkom, súd uloží trest v najvyššej sadzbe, ktorú podľa právneho poriadku tohto štátu možno za taký čin uložiť.

V prípadoch, v ktorých podľa právneho poriadku štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, nemožno za spáchaný trestný čin uložiť trest odňatia slobody, súd podľa právneho poriadku svojho štátu uloží taký trest, ktorý najviac zodpovedá trestu uloženému rozsudkom.

Časť trestu, ktorú odsúdený vykonal v štáte, ktorého súd vyniesol rozsudok, sa započítava do času trvania trestu, a ak bol uložený trest bez odňatia slobody, prihliadne sa na vykonanú časť trestu.

Ak vedľajší trest určený v rozsudku nebol vykonaný, uloží ho súd štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený, ak za spáchaný trestný čin možno podľa právneho poriadku tohto štátu taký trest uložiť. Vedľajší trest sa ukladá spôsobom ustanoveným v tomto článku.

Článok 11

Na odsúdeného odovzdaného na výkon trestu do štátu, ktorého je štátnym občanom, sa vzťahujú rovnaké právne následky odsúdenia ako na osoby, ktoré v tomto štáte boli odsúdené pre ten istý trestný čin.

Článok 12

Príslušný orgán zmluvného štátu, ktorému bol odovzdaný odsúdený na výkon trestu, upovedomí príslušný orgán štátu, ktorého súd vyniesol rozsudok, o rozhodnutí súdu o výkone rozsudku podľa článku 10 tohto Dohovoru.

Článok 13

Výkon trestu, ktorý odsúdený do času odovzdania nevykonal, ako aj odpustenie trestu celkom alebo čiastočne po vydaní rozhodnutia o výkone rozsudku sa vykonávajú podľa právneho poriadku štátu, ktorému bol odsúdený odovzdaný.

Milosť odsúdenému sa udieľa v tom štáte, ktorému bol odsúdený odovzdaný na výkon trestu.

Amnestia po odovzdaní odsúdeného sa vykonáva v súlade s rozhodnutím o amnestii vydaným v štáte, ktorého súd vyniesol rozsudok, ako aj v štáte, ktorého štátnym občanom je odsúdený.

Preskúmanie rozsudku vo vzťahu k odsúdenému, ktorý bol odovzdaný štátu, ktorého je štátnym občanom, môže urobiť iba súd štátu, kde bol vynesený rozsudok.

Článok 14

Ak po odovzdaní odsúdeného na výkon trestu bude rozsudok zmenený v štáte, kde bol vynesený, zašlú sa odpisy rozhodnutia, ako aj iné nevyhnutné doklady príslušnému orgánu štátu, ktorému bol odsúdený odovzdaný. Súd tohto štátu rozhodne otázku výkonu tohto rozhodnutia spôsobom ustanoveným v článku 10 tohto Dohovoru.

Ak po odovzdaní odsúdeného na výkon trestu bude rozsudok zrušený a trestné konanie zastavené v štáte, kde bol rozsudok vynesený, odpis rozhodnutia a jeho overený preklad sa bezodkladne zašlú na vykonanie ďalších opatrení príslušnému orgánu štátu, ktorému bol odsúdený odovzdaný.

Článok 15

Ak po odovzdaní odsúdeného na výkon trestu bude rozsudok zrušený v štáte, kde bol vynesený, a ak sa má konať nové vyšetrovanie alebo nové súdne konanie, odpis rozhodnutia o tom, ako aj iné materiály nevyhnutné pre ďalšie trestné konanie sa zašlú príslušnému orgánu štátu, ktorému bol odsúdený odovzdaný, za účelom rozhodnutia otázky jeho trestnej zodpovednosti podľa právneho poriadku tohto štátu.

Článok 16

Každý zmluvný štát povoľuje cez svoje územie tranzit odsúdených, ktorí sa podľa tohto Dohovoru odovzdávajú tretiemu zmluvnému štátu. Taký tranzit sa povoľuje na základe žiadosti štátu, ktorého štátnym občanom je odsúdený.

Článok 17

Náklady spojené s odovzdaním odsúdeného, ktoré vznikli do času jeho odovzdania, znášajú zmluvné štáty, kde vznikli. Iné náklady spojené s odovzdaním odsúdeného včítane nákladov na jeho tranzitnú prepravu znáša štát, ktorého štátnym občanom je odsúdený.

Článok 18

Otázky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tohto Dohovoru, sa budú riešiť vo vzájomnej dohode príslušných orgánov zmluvných štátov.

Článok 19

Tento Dohovor sa nedotýka ustanovení iných medzinárodných zmlúv, ktorých stranami sú zmluvné štáty.

Článok 20

Tento Dohovor budú ratifikovať štáty, ktoré ho podpísali. Ratifikačné listiny budú odovzdané do úschovy vláde Nemeckej demokratickej republiky, ktorá bude vykonávať funkciu depozitára tohto Dohovoru.

Tento Dohovor nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa, keď bola depozitárovi odovzdaná tretia ratifikačná listina. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny budú odovzdané depozitárovi do úschovy po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru, nadobudne platnosť deväťdesiaty deň odo dňa odovzdania ich ratifikačnej listiny depozitárovi do úschovy.

Článok 21

Tento Dohovor platí päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti. Po uplynutí tohto času bude sa Dohovor automaticky predlžovať o ďalších päť rokov.

Každý zmluvný štát tohto Dohovoru môže Dohovor vypovedať tým, že to písomne oznámi depozitárovi aspoň 12 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho päťročného obdobia jeho platnosti.

Článok 22

Po nadobudnutí platnosti tohoto Dohovoru môžu k nemu pristúpiť so súhlasom všetkých členských štátov aj iné štáty tým, že odovzdajú depozitárovi listiny o prístupe. Prístup nadobudne platnosť uplynutím deväťdesiatich dní odo dňa, keď depozitár dostal posledné oznámenie o súhlase s prístupom.

Článok 23

Depozitár bude neodkladne informovať všetky štáty, ktoré Dohovor podpísali, a štáty, ktoré k nemu pristúpili, o dátume odovzdania do úschovy každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, o dátume nadobudnutia platnosti Dohovoru, ako aj o všetkých informáciách vyplývajúcich z tohto Dohovoru, ktoré dostal.

Článok 24

Depozitár tohto Dohovoru prijme príslušné opatrenia za účelom jeho registrácie v Organizácii Spojených národov v súlade s jej Chartou.

Článok 25

Tento Dohovor bude odovzdaný do úschovy depozitárovi, ktorý rozošle náležitým spôsobom overené odpisy Dohovoru štátom, ktoré ho podpísali a ktoré k nemu pristúpili.

Dané v Berlíne 19. mája 1978 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.