Vyhláška č. 123/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980
Účinnosť od 04.10.1980
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť pre Československú socialistickú republiku na základe svojho článku 20 dňom 25. septembra 1980.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.10.1980 Aktuálne znenie