Vyhláška č. 93/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Čiastka 19/1979
Platnosť od 24.08.1979

93

Vyhláška

Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky

z 30. júla 1979

o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Českou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a/ zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na žiakov a učňov1/

a/ stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učňovských škôl,2/

b/ stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilísť /ďalej ,,zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť„/.3/

§ 2

Učebná doba v učebných a študijných odboroch

Učebná doba sa delí na prípravné obdobie a obdobie odborného rozvoja, ktorých dĺžka sa spravuje náročnosťou učebného alebo študijného odboru /ďalej len ,, učebný odbor“/.4/

Kategórie učebných odborov

/1/ Na účely odmieňania a hmotného zabezpečenia žiakov a učňov sa učebné odbory zaraďujú do kategórie A alebo do kategórie B.

/2/ Do kategórie A sa zaraďujú zvýhodnené učebné odbory uvedené v prílohe č. 1, a to:

a/ národohospodársky najdôležitejšie,

b/ vo vybraných organizáciách5/ určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny učňov,

c/ vyhlásené ako prioritné.

/3/ Do kategórie B sa zaraďujú ostatné učebné odbory.

Odmieňanie žiakov a učňov

§ 4

Odmieňanie žiakov a učňov v prípravnom období

/1/ V prípravnom období sa poskytujú žiakom a učňom mesačné odmeny v rozpätí určenom pre príslušný školský rok a kategóriu, do ktorej je učebný odbor zaradený.

/2/ Mesačné odmeny sa poskytujú žiakom a učňom v tomto rozpätí:

/3/ Organizácia, v ktorej sa uskutočňuje príprava žiakov a učňov /ďalej len ,, organizácia„/, určí výšku mesačnej odmeny jednotlivýcm žiakom a učňom v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 podľa celkového zhodnotenia prospechu, správania a účasti na výchove mimo vyučovania za príslušné zúčtovacie obdobie.

/4/ Učňom, ktorí získali úplné stredné vzdelanie absolvovaním gymnázií, poskytne sa v prípravnom období mesačná odmena podľa odseku 2 v rozpätí určenom v príslušnej kategórií pre druhý rok prípravného obdobia.

/5/ Mesačná odmena sa poskytuje žiakom a učňom aj za čas dôležitých prekážko v práci /§ 124 až 128 Zákonníka práce/ s výnimkou času materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky, prípadne aj v období odborného rozvoja, pokiaľ začiatok pracovnej neschopnosti spadá do prípravného obdobia, najdlhšie však po čas, po ktorý by sa im inak poskytovalo nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení.7/

/6/ Pokiaľ učni v prípravnom období v treťom, prípadne štvrtom roku vykonávajú v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami produktívnu prácu, patrí im odmena za vykonanú prácu ustanovená podľa § 5 a 6. Ak takto určená odmena je vyššia než mesačná odmena podľa odseku 2, mesačná odmena sa im neposkytne.

/7/ Mesačná odmena sa žiakom počas hlavných školských prázdnin neposkytuje.

Odmieňanie učňov v období odborného rozvoja

§ 5

/1/ V období odborného rozvoja sa učňom prideľuje produktívna práca podľa učebných plánov a učebných osnov a učni sú za túto prácu odmieňaní podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

/2/ Ak učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu v časovej mzde, poskytne sa mu odmena podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu a správania v prvej polovici tohto obdobia v rozpätí 50 až 75 %, v druhej polovici tohto obdobia v rozpätí 60 až 100 % časovej mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce. Časová mzdy sa vypočítava z tarify triedy, ktorá je rovnaká alebo môže byť o jeden stupeň nižšia, ako je osobná trieda, ktorá sa má podľa mzdových predpisov

učňovi priznať po záverečnej učňovskej skúške podľa vydaných predpisov.

/3/ Pokiaľ učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu, za ktorú sú pracovníci starší ako 16 rokov odmieňaní úkolovou mzdou, poskytne sa mu odmena podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu a správania v rozpätí 70 až 100 % mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce.

/4/ Učňovi sa poskytne okrem odmeny určenej podľa predchádzajúcich odsekov aj prípadná prémia alebo odmena, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon alebo výsledky práce.

/5/ Ak učeň pracuje v kolektívnej úkolovej mzde, poskytne sa mu odmena podľaodseku 3, najmenej však odmena zodpovedajúca časovej mzde v druhej polovici obdobia odborného rozvoja podľa ustanovenia odseku 2.

/6/ V období odborného rozvoja sa poskytujú učňom podiely na hospodárskych výsledkoch za podmienok určených v kolektívnych zmluvách.

/7/ Mesačnú odmenu v rovnakej výške, aká patrí podľa § 4 učňom učebného odboru tej istej kategórie v poslednom roku prípravného obdobia, dostanú v období odborného rozvoja aj učni, ktorí v príslušnom mesačnom období nevykonávali produktívnu prácu z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a učebnými osnovami. Ak vykonávali v príslušnom mesačnom období z dôvodov výrobných alebo z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a učebnými osnovami produktívnu prácu iby v obmedzenom rozsahu, patrí

im odmena najmenej vo výške zodpovedajúcej časovej mzde podľa odseku 2.

/8/ Počas jedného zúčtovacieho obdobia je striedanie foriem mzdy na určenie odmeny prípustné len vtedy, ak prácu vykonávanú v jednotlivých formách mzdy možno presne evidovať.

/9/ Iný spôsob odmieňania učňov môže organizácia použiť len na základe zásad vydaných príslušným ústredným orgánom so súhlasom Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky.

§ 6

/1/ Učňom, ktorí z dôvodovvýučby v súlade s učebnou osnovou výnimočne pracujú v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, pokiaľ je to prípustné podľa príslušného zoznamu prác a pracovísk zakázaných mladistvým, poskytne organizácia k odmene určenej podľa § 5 ods. 2 až 5 príplatok, aký patrí za rovnakých podmienok pracovníkom podľa mzdových predpisov.

/2/ Učňom, ktorí z dôvodov výučby výnimočne pracujú v sobotu alebo v nedeľu, poskytne organizácia za prácu v týchto dňoch príplatok, ktorý podľa mzdových predpisov patrí ostatným pracovníkom.

Hmotné zabezpečenie žiakov a učňov

Stravovanie

§ 7

/1/ Žiakom a učňom učebných odborov zaradených do kategórie A, žiakom a učňom sociálne odkázaným a žiakom a učňom v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, poskytuje organizácia v prípravnom období bezplatne celodenné stravovanie, pokiaľ im poskytuje zároveň ubytovanie., pokiaľ organizácia neposkytuje týmto žiakom a učňom ubytovanie, poskytuje im bezplatne jedno hlavné jedlo /obed alebo večeru/ a jedno vedľajšie jedlo denne.

/2/ Ostatným žiakom a učňom, pokiaľ o to požiadajú, poskytuje organizácia stravovanie za úhradu.

/3/ Organizácia zabezpečuje žiakom a učňom celodenné stravovanie v hodnote finančného stravovacieho normatívu 15,70 Kčs, z toho

/4/ Organizácia môže žiakom a učňom poskytovať stravu vyššej výživnej hodnoty, ako zodpovedá určenému finančnému stravovaciemu normatívu, pokiaľ vyššie náklady uhradia osoby povinné výživou žiakov a učňov.

/5/ Organizácie riadené Federálnym ministerstvom palív a energetiky zabezpečujú stravovanie žiakov a učňov banských a vybraných učebných odborov uvedených v prílohe č. 1 časť a/ v hodnote týchto finančných stravovacích normatívov:

Zvýšené náklady oproti hodnote finančného stravovacieho normatívu určeného v odseku 2 uhrádza organizácia zo zisku po splnení povinných odvodov, daní a prídelov.8/

/6/ Žiaci a učni sa považujú za sociálne odkázaných, ak čistý mesačný príjem osôb povinných ich výživou na jedného člena domácnosti nepresahuje sumu 650 Kčs. Zásady pre zisťovanie sociálnej odkázanosti sú uvedené v prílohe č. 2. Žiaci, učni a osoby povinné ich výživou sú povinní bezodkladne oznámiť organizácii všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na posudzovanie sociálnej odkázanosti.

/7/ V období odborného rozvoja platia všetci učni za stravovanie v mesačných obdobiach, keď sú odmieňaní za produktívnu prácu, za každý deň, keď sa stravovali, sumu zodpovedajúcu finančnému stravovaciemu normatívu určenému v odseku 3 podľa druhu odobranej strvy.Učňovi musí vždy zostať z odmeny za produktívnu prácu v príslušnom zúčtovacom období najmenej suma zodpovedajúca výške mesačnej odmeny v poslednom roku prípravného obdobia.

/8/ Ak organizácia poskytuje žiakom a učňom jedlo, ktorého náklady na nákup potravín sú nižšie, ako určuje finančný stravovací normatív, je povinná zabezpečiť pre nich výdatnejšie ďalšie jedlá na vyrovnanie celodennej, prípadne poldennej stravy do výšky určeného finančného stravovacieho normatívu.

§ 8

/1/ Osoby povinné výživou žiakov a učňov, ktorí nie sú zvýhodnení podľa § 7 ods. 1, platia za stravovanie žiakov a učňov v prípravnom období úhradu vo výške finančného stravovacieho normatívu uvedeného v § 7 ods. 3., v období odborného rozvoja, pokiaľ náklady na stravovanie nie sú úplne uhradené z odmeny učňa podľa ustanovenia § 7 ods. 7, uhrádzajú zvyšok až do výšky finančného stravovacieho normatívu.

/2/ Organizácie sa s učňami a osobami povinnými ich výživou dohodnú na spôsobe úhrady nákladov, najmä či učeň súhlasí, aby sa tieto náklady uhrádzali formou zrážky z jeho odmeny za produktívnu prácu, prípadne z nemocenského.

§ 9

Ubytovanie

/1/ Žiakom a učňom, ktorí sú zvýhodnení podľa § 7 ods. 1 a sú ubytovaní, poskytuje sa v prípravnom období ubytovanie bezplatne. Za ubytovanie ostatných žiakov a učňov v prípravnom období i v období odborného rozvoja osoby povinné ich výživou platia tieto mesačné sumy:

a/ 40 Kčs, ak ubytovacie zariadenie je vybavené ústredným kúrením, teplou vodou a spálňami s lôžkovou kapacitou najviac pre 4 osoby,

b/ 30 Kčs, ak ubytovacie zariadenie vyhovuje iba niektorej z požiadaviek uvedených pod písmenom a/,

c/ 20 Kčs, ak ubytovacie zariadenie nevyhovuje žiadnej z požiadaviek pod písmenom a/.

/2/ V období odborného rozvoja platia učni zvýhodnení podľa § 7 ods. 1 za ubytovanie sumy uvedené v odseku 1 pri zachovaní výšky odmeny uvedenej v § 7 ods. 7.

/3/ Mesačné sumy za ubytovanie sa nemenia, aj keď žiak alebo učeň nie je ubytovaný po všetky dni v mesiaci. Pokiaľ je žiak alebo učeň ubytovaný len po časť mesiaca z dôvodu organizácie prípravy na povolanie, určí sa výška úhrady za ubytovanie úmerne k počtu dní, po ktoré je ubytovaný.

§ 10

Organizácie sú povinné poskytovať žiakom a učňom pracovný odev a obuv a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne osobné vybavenie.

§ 11

Úhrada cestovného

/1/ Organizácia uhradí žiakom a učňom preukázané cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami

a/ jednorazovo pri nástupe do prípravy na povolanie z miesta bydliska do miesta nástupu.

b/ pri dochádzaní z miesta bydliska na teoretické vyučovanie, pokiaľ sa uskutočňuje v inej obci než praktická príprava alebo odborný výcvik., obdobne učňom, u ktorých v priebehu učebnej doby dôjde z dôvodov zavádzania zdokonalenej školskej sústavy9/ k zmene miesta teoretického vyučovania alebo odborného výcviku,

c/ ubytovaným žiakom a učňom zvýhodneným podľa § 7 ods. 1 dvakrát mesačne do miesta ich trvalého bydliska po celý čas ubytovania,

d/ ubytovaným žiakom a učňom učebných odborov zaradených do kategórie B štrikrát ročne do miesta ich trvalého bydliska po celý čas ubytovania.

/2/ Organizácia uhrádza žiakom a učňom preukázané zľavnené cestovné autobusom, prípadne vlakom za 2. vozňovú triedu osobného vlaku, pri vzdialenosti nad 100 km včítane príplatku na rýchlik. Žiaci a učni sú povinní obstarať si preukážky na zľavu cestovného a zvoliť najkratší smer cesty. Výdavky za miestne dopravné prostriedky organizácia neuhrádza.

/3/ Žiakom a učňom, ktorým sa poskytuje bezplatné stravovanie a ubytovanie, poskytne organizácia v prípravnom období, pokiaľ cestujú do miesta trvalého bydliska častejšie, príspevok na úhradu zľavného cestovného na návštevu rodičov alebo iných osôb zodpovedných za ich výchovu až do výšky finančného stravovacieho normatívu za dni, keď vopred ohlásili, že sa nebudú stravovať.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

/1/ Učňom, s ktorými sa organizácia v učebných zmluvách uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky dohodla podľa doterajších predpisov na zvýhodnenom stravovaní, prípadne ubytovaní, ktoré by im podľa tejto vyhlášky nepatrilo, zachová sa toto zvýchodnenie až do skončenia ich učebného pomeru. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď sa organizácia pred účinnosťou tejto vyhlášky písomne dohodla so zákonnými zástupcami žiakov na zvýhodnenom stravovaní, prípadne ubytovaní.

/2/ Ustanovenia vyhlášky č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež sa nevzťahujú na žiakov a učňov uvedených v § 1 tejto vyhlášky, ani na osoby povinné ich výživou.

§ 13

Zrušujú sa:

a/ vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 61/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov,

b/ vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR č. 110/1970 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navšťevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež.

c/ úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR z 31. 5. 1973 č. VIII-6340 o niektorých opatreniach vo finančnom a hmotnom zabezpečení učňov učebných odborov strojárskej metalugie, registrovaná v čiastke 22/1973 Zb.,

d/ úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR z 11. 11. 1976 č. 23-6340 o finančnom a hmotnom zabezpečení nedostatkových a vybraných učebných odborov vo vybraných organizáciách na území hl. mesta Prahy, registrovaná v čiastke č. 29/1976 Zb.,

e/ úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR z 20. 6. 1978 č. 23-6360 o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov banských a vybraných učebných odborov organizácií Federálneho ministerstva palív a energetiky, registrované v čiastke č. 22/1978 Zb.,

f/ úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR zo 14. 12. 1978 č. 23-6360 o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov nedostatkových a vybraných učebných odborov vo vybraných organizáciách na území Severočeského kraja, registrovaná v čiastke č. 1/1979 Zb.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Minister školstva ČSR:

Vondruška v. r.

Námestník ministra práce a sociálnych vecí ČSR:

Trávníček v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 93/1979 Zb.

Zoznam zvýhodnených učebných odborov zaradených do kategórie A

a/ Učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky

1.banské učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava /odborný výcvik/ v podzemí

učebné odbory novokoncipované10/

03-15-2 mechanik opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia banský elektromontér - študijný odbor 11/, baník mechanizátor - študijný odbor 11/

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

21-61-2 baník pre uhoľné bane

21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk

21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov

21-67-2 banský zámočník

21-68-2 banský elektromontér

2. ďalšie učebné odbory v odvetví baníctva a energetiky

učebné odbory novokoncipované10/

03-13-2 mechanik opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia, ktorý sa pripravuje pre odvetvie energetiky a lomové prevádzky

04-61-2 elektromechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia, ktorý sa pripravuje pre odvetvie energetiky a lomové prevádzky

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

21-69-2 vŕtač, ktorý sa pripravuje pre odvetvie palív, plynárenstva uránový priemysel

24-09-2 potrubár, ktorý sa pripravuje pre odvetvie plynárenstva

24-24-2 prevádzkový zámočník, ktorý sa pripravuje pre odvetvie energetiky a lomové prevádzky

26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení

26-82-2 prevádzkový elektromontér

26-83-2 elektromechanik

b/ Učebné odbory vo vybraných organizáciách určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov a učňov,/pokiaľ už nie sú zvýhodnené podľa bodu a//

ba/ Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území hl. m. Prahy

1. nedostatkové učebné odbory

učebné odbory novokoncipované10/

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

03-19-2 mechanik opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovávanie

03-72-2 strojný kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-85-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy

04-86-2 železničiar

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-77-2 pokrývač

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

24-01-2 zlievač

24-05-2 kováč

24-06-2 kalič

24-09-2 potrubár

24-21-2 montér oceľových konštrukcií

24-27-2 zámočník koľajových vozidiel

24-35-2 klampiar

24-41-2 sústružník kovov

24-42-2 frézár

24-43-2 brusič kovov

24-44-2 horizontár

24-45-2 ostrič nástrojov

24-52-2 mechanik motorových lokomotív a motorových vozňov

24-71-2 galvanizér

26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení

26-82-2 prevádzkový elektromontér

31-73-2 chemik práčovní a čistiarní

36-63-2 tesár

36-74-2 dláždič

36-77-2 pokrývač

36-79-2 sklenár

36-88-2 kominár

37-61-2 železničiar vnútropodnikovej dopravy

37-62-2 železničiar

37-81-2 traťový strojník

37-91-2 spojový manipulant

2.vybrané učebné odbory

učebné odbory novokoncipované10/

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

03-13-2 mechanik opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-79-2 lakovač

04-71-2 spojový mechanik s odborným zameraním na oznamovacie siete

06-81-2 gumár-plastikár

06-95-2 mäsiar-údenár

06-96-2 konzervár

08-71-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu z usní a plastov

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcíí

09-61-2 maliar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

09-62-2 maliar s odborným zameraním na interiéry

09-71-2 murár

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

21-69-2 vŕtač

22-61-2 hutník neželezných kovov

24-22-2 strojný zámočník

24-24-2 prevádzkový zámočník

24-29-2 stavebný zámočník

26-85-2 montér spojových zariadení

26-88-2 spojový montér

28-69-2 vulkanizér

29-68-2 mäsiar a údenár

29-69-2 údenárka

29-70-2 konzervár

32-74-2 obuvník

36-61-2 murár

36-64-2 železobetonár

36-69-2 stavebný montážnik

36-76-2 izolatér

36-81-2 maliar izieb

36-83-2 maliar a natierač

36-85-2 lakovač

37-71-2 cestár

63-42-2 predavač potravinárskeho tovaru

63-44-2 predavač priemyselného tovaru

63-52-2 predavač elektrotechnického tovaru

63-53-2 predavač drogistického tovaru

bb/ Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území Severočeského kraja

1.nedostatkové učebné odbory

učebné odbory novokoncipované10/

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

03-11-2 mechanik opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia /len v organizáciách lesného hospodárstva/

03-19-2 mechanik opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-86-2 železničiar

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

09-72-2 tesár

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

24-09-2 potrubár

24-21-2 montér oceľových konštrukcií

24-27-2 zámočník koľajových vozidiel

24-35-2 klampiar

24-52-2 mechanik motorových rušňov a motorových vozňov

26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení

26-82-2 prevádzkový elektromontér

28-61-2 prevádzkový chemik

28-62-2 prevádzkový chemik - ropár

28-63-2 prevádzkový chemik - palivár

28-64-2 prevádzkový chemik - vláknár

28-65-2 prevádzkový chemik náterových hmôt

28-70-2 prevádzkový chemik fotografických materiálov

28-71-2 chemická laborantka

28-86-2 úpravárka chemických vláken

36-63-2 tesár

37-61-2 železničiar vnútropodnikovej dopravy

37-62-2 železničiar

37-81-2 traťový strojník

42-71-2 opravár poľnohospodárskych strojov /len v organizáciách lesného hospodárstva/

42-72-2 kováč a podkúvač

42-81-2 lesár

42-82-2 lesný mechanizátor

2.vybrané učebné odbory

učebné odbory novokoncipované10/

03-13-2 mechanik opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

06-81-2 gumár - plastikár

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-71-2 murár

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

24-24-2 prevádzkový zámočník

28-69-2 vulkanizér

36-61-2 murár

36-64-2 železobetonár

36-69-2 stavebný montážnik

37-71-2 cestár

c/ Učebné odbory vyhlásené ako prioritné, /pokiaľ nie sú zvýhodnené podľa bodu a/ alebo b/

učebné odbory novokoncipované10/

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

03-11-2 mechanik opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia /len v organizáciách lesného hospodárstva/

03-15-2 mechanik opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

03-19-2 mechanik opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovanie

03-72-2 strojný kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-86-2 železničiar

05-32-2 keramik s odborným zameraním na stavebnú keramiku

05-51-2 sklár s odborným zameraním na duté sklo

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

06-91-2 mlynár

06-92-2 pekár

07-32-2 pradiar s odborným zameraním na spracovanie vláken na textilné polotovary

07-41-2 tkáč s odborným zameraním na plošné textílie

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-77-2 pokrývač

09-79-2 podlahár

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

45-81-2 chovateľ s odborným zameraním na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec

učebné odbory podľa doterajších predpisov12/

21-62-2 baník pre rudné bane

21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk

21-64-2 koksár

21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov

21-66-2 strojník dopravných zariadení

21-67-2 banský zámočník

21-68-2 banské elektromontér

21-69-2 vŕtač

22-51-2 hutník pri vysokej peci

22-52-2 hutník oceliar

22-61-2 hutník neželezných kovov

22-71-2 valcovač rúr

22-72-2 valcovač profilov

22-73-2 valcovač plechov

22-81-2 ťahač drôtov

22-82-2 pletiar lán

22-83-2 reťaziar

22-91-2 skúšač kovov

22-92-2 laborant pre hute

22-93-2 laborant pre rudné bane

24-01-2 zlievač

24-02-2 jadrárka

24-05-2 kováč

24-06-2 kalič

24-09-2 potrubár

24-21-2 montér oceľových konštrukcií

24-27-2 zámočník koľajových vozidiel

24-28-2 lodný mechanik

24-35-2 klampiar

24-41-2 sústružník kovov

24-42-2 frézár

24-43-2 brusič kovov

24-44-2 horizontár

24-45-2 ostrič nástrojov

24-52-2 mechanik motorových rušňov a motorových vozňov

24-71-2 galvanizér

26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení

26-82-2 prevádzkový elektromontér

27-43-2 formovač chemickej kameniny

27-71-2 fúkač dutého skla

28-61-2 prevádzkový chemik

28-62-2 prevádzkový chemik - ropár

28-63-2 prevádzkový chemik - palivár

28-64-2 prevádzkový chemik - vláknár

28-65-2 prevádzkový chemik náterových hmôt

28-70-2 prevádzkový chemik fotografických materiálov

28-71-2 chemická laborantka

28-86-2 úpravárka chemických vláken

29-61-2 mlynár

29-62-2 pekár

29-81-2 priemyselný krmivár

31-43-2 pradiar

31-46-2 tkáč

31-57-2 tkáč čipiek

31-73-2 chemik práčovní a čistiarní

36-63-2 tesár

36-72-2 kamenár

36-74-2 dláždič

36-77-2 pokrývač

36-79-2 sklenár

36-80-2 podlahár

36-88-2 kominár

37-61-2 železničiar vnútropodnikovej dopravy

37-62-2 železničiar

37-71-2 cestár

37-81-2 traťový strojník

42-58-2 poľnohospodár - mechanizátor

42-71-2 opravár poľnohospodárskych strojov /len v organizáciách lesného hospodárstva/

42-72-2 kováč a podkúvač

42-74-2 traktorista mechanizátor

42-75-2 chovateľ - mechanizátor

42-81-2 lesár

42-82-2 lesár - mechanizátor

Príloha č. 2 vyhlášky č. 93/1979 Zb.

Zásady pre zisťovanie sociálnej odkázanosti žiakov a učňov

/1/ Za sociálne odkázaného sa považuje žiak alebo učeň /ďalej len ,,učeň“/ pokiaľ priemerný čistý mesačný príjem na jedného člena domácnosti, v ktorej učeň žije, nepresahuje 650 Kč.

/2/ Priemerným čistým mesačným príjmom pre zistenie sociálnej odkázanosti sa rozumie mesačný priemer peňažných alebo peniazmi oceniteľných príjmov znížených o daň zo mzdy, prípadne o inú daň, ktorej sú tieto príjmy podrobené, ktoré dosiahli v uplynulom kalendárnom roku.

a/ obaja rodičia a učeň,

b/ jeden z rodičov, jeho manžel a učeň,

c/ učeň a jeho manžel.

/3/ Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu sa zahŕňajú:

a/ príjmy z pracovného /služobného, členského pomeru alebo v súvislosti s ním a iné príjmy podliehajúce dani zo mzdy.,

b/príjmy z pracovnej činnosti člena JRD.,

c/ príjmy z činností vykonávaných v pomere obdobnom pracovnému pomeru a príjmy z činností vykonávaných podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.,

d/ príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva.,

e/ príjmy podliehajúce dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby.,

f/ príjmy podliehajúce dani z literárnej a umeleckej činnosti.,

g/ nemocenské., vyrovnávací príspevok v ťarchavosti a materstve, peňažná pomoc v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny.,

h/ dávky dôchodkového zabezpečenia s výnimkou dávok uvedených v odseku 4.,

i/ zaopatrovací príspevok.,

j/ výživné /príspevok na výživu/ od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na základe dohody schválenej súdom.,

k/ zrážky na úhradu výživného v prospech detí vykonávané z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe.

/4/ Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu sa nezahŕňajú:

a/ prídavky na deti a príplatok k nim.,

b/výchovné a príplatok k výchovnému.,

c/ zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezmocnosť.,

d/ sirotský dôchodok.,

e/ odmena pestúna.,

f/ peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti.,

g/ príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti.,

h/ podpora pri narodení dieťaťa.,

i/ materský príspevok.,

j/ odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby.,

k/ vecné a peňažné odmeny poskytované pri životných a pracovných výročiach.,

l/ pohrebné.,

m/ peňažné plnenie zo zmluvného poistenia.,

n/ odmeny učňovi za práce podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo z občianskej výpomoci.,

o/ príjmy učňa z pracovného /členského/ pomeru a invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok do sumy 800 Kč mesačne.

/5/ Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma určená súdom niektorému z rodičov učňa alebo učňovi, prípadne jeho manželovi na plnenie vyživovacej povinnosti.

/6/ čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že sa príjem rodičov a učňa alebo manžela učňa a učňa delí počtom členov domácnosti.

/7/ Za členov domácnosti sa považujú:

a/ rodičia a ich vlastné alebo osvojené nezaopatrené deti1/ /ďalej len ,,nezaopatrené deti„/, a to v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov učňa.,

b/ učeň, jeho manžel a ich nezaopatrené deti v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u manžela učňa.,

c/ učeň sa počíta za dvoch členov domácnosti v prípade, keď

1. sa o rodinu stará slobodný rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič.,

2. obaja rodičia sú dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú príjem z pracovnej činnosti.,

3. ženatý učeň /vydatá učnica/.

Poznámky pod čiarou

1) Pojem ,,žiaci a učni„ sa používa všade tam, kde ide jednak o žiakov uvedených v § 20 zákona č. 63/1978 Zb. O opatreniach v sústave základných a stredných škôl a jednak o učňov, ktorí uzavreli učebnú zmluvu podľa § 220 a nasl. Zákonníka práce. Pokiaľ sa úprava týka len učebného pomeru, používa sa pojem ,,učeň“.

2) § 24 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. O výchove dorastu na povolanie v učebnom pomeru /učňovský zákon/.

3) Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 95/1978 Zb. O školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

4) Dĺžka učebnej doby a z toho prípravného obdobia je ustanovená vyhláškou Ministerstva školstva ČSR č. 87/1970 Zb. o učebných odboroch a organizácii výchovy učňov v znení vyhlášky č. 68/1971 Zb., vyhlášky č. 54/1972 Zb. A vyhlášky č. 70/1978, prípadne učebnými plánmi., pokiaľ ide o študijné odbory, vyhláškou Ministerstva školstva ČSR a Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 102/1979 Zb., ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných
školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich. Do celkovej dĺžky učebnej doby sa započítava aj doba uvedená v § 20 ods. 4 a v § 15 ods. 3 zákona č. 63/1978 Zb. O opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

5) Zoznam vybraných organizácií určených na základe príslušných uznesení vlád republík sa uverejňuje v Spravodajcovi Ministerstva práce a sociálnych vecí ČSR a vo Vestníku Ministerstva školstva ČSR a Ministerstva kultúry ČSR a možno do nich nazrieť na odboroch pracovných síl a na odboroch školstva ONV.

6) § 6 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. O opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

7) Za čas pracovnej neschopnosti, po ktorý žiakovi a učňovi podľa tohoto ustanovenia patrí mesačná odmena sa neposkytuje nemocenské. Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje podľa osobitných predpisov.

8) Ustanovenie § 5 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 151/ 1975 Zb. O finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.

9) Zákon č. 63/1978 Zb. O opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

10) Novokoncipované učebné odbory sú ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva ČSR č. 70/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1970 Zb. O učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov, v znení vyhlášok č. 68/1971 Zb. A č. 54/1972 Zb. Uvádzajú sa iba tie učebné odbory, ktoré sa zvádzajú najneskoršie do 1. 9. 1980. O zvýhodnení učebných odborov zavádzaných od 1. 9. 1981 sa rozhodne v súlade s plánom potreby kvalifikovaných pracovníkov na obdobie 7. päťročného plánu.

11) Zatiaľ sa overuje v rámci experimentálneho overovania nových štvorročných študijných odborov.

12) Ustanovené vyhláškou Ministerstva školstva ČSR č. 87/1970 Zb. O učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 68/1971 Zb. A č. 54/1972 Zb.

13) § 18 zákona č. 88/1968 Zb. O predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstva a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb. O zvýšení prídavkov na deti a výchovného.