Vyhláška č. 85/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979
Účinnosť od 28.08.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 28. apríla 1978.