Opatrenie č. 79/1979 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.08.1979 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Slovenskej národnej rady č. 127/1979 Zb.