Vyhláška č. 74/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 15/1979
Platnosť od 17.07.1979
Najbližšie účinné znenie 17.07.1979
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 42 odseku 1 dohovor nadobudol platnosť 27. júlom 1978.