Vyhláška č. 70/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 14/1979
Platnosť od 16.07.1979 do31.12.1989
Účinnosť od 01.08.1979 do31.12.1989
Zrušený 99/1989 Zb.

OBSAH