Vyhláška č. 65/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979 do27.05.1998
Účinnosť od 14.07.1979 do27.05.1998
Zrušený 87/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom 16. marca 1979.

65

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. apríla 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci

Dňa 11. apríla 1978 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 16. marca 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecka,

prajúc si rozvíjať priateľské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka, ako aj v obojstrannom záujme rozširovať spoluprácu v oblasti kultúry v súlade so Zmluvou o vzájomných vzťahoch z 11. decembra 1973,

usilujúc sa o to, aby ustanovenia Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe sa náležite rešpektovali a vykonávali,

súc si vedomé, že rozvoj vzťahov v oblasti kultúry je dôležitým príspevkom k upevneniu mieru,

súc presvedčené, že rozšírenie kultúrnej spolupráce prispeje k lepšiemu vzájomnému porozumeniu,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva, umenia, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu, ako aj spoluprácu medzi mládežou.

Článok 2

S cieľom rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a školstva zmluvné strany:

1. budú podporovať spoluprácu medzi Československou akadémiou vied a Nemeckou výskumnou spoločnosťou a ich členmi na základe priamych dojednaní,

2. budú podporovať spoluprácu medzi štátnymi orgánmi, vysokými školami, školskými a vzdelávacími inštitúciami včítane tých, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a vedeckými a výskumnými ústavmi,

3. budú podporovať vzájomné vysielanie delegácií za účelom výmeny skúseností a informácií,

4. budú podporovať výmenu vedcov, učiteľov, vysokoškolských študentov a absolventov vysokých škôl na informačné, výskumné, študijné a vzdelávacie pobyty,

5. budú poskytovať štipendiá na stáže a študijné pobyty na vysokých školách a na ďalšie vzdelávanie vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách,

6. budú umožňovať potrebný prístup do archívov a knižníc v súlade s vnútroštátnymi predpismi,

7. budú podporovať výmenu vedeckej, pedagogickej a didaktickej literatúry, vyučovacích pomôcok, včítane učebníc a informačného materiálu, učebných filmov a fotokópií archívnych materiálov a poskytovať podporu pri organizovaní príslušných odborných výstav.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú usilovať, aby prispievali v učebniciach k takému podaniu dejín, zemepisu a kultúry druhej strany, ktoré podporí lepšie vzájomné porozumenie.

Článok 4

S cieľom ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti výučby a výskumu budú zmluvné strany skúmať otázky vzájomného uznávania univerzitných diplomov, diplomov ostatných vysokých škôl a ostatných vedeckých hodností.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať šírenie znalostí jazyka a literatúry druhej zmluvnej strany najmä:

1. výučbou českého a slovenského jazyka a nemeckého jazyka na školách a iných vzdelávacích zariadeniach,

2. vysielaním lektorov a iných učiteľov jazyka,

3. účasťou učiteľov na školách a vysokých školách a vysokoškolských študentov na zdokonaľovacích jazykových kurzoch, účasťou dospelých na všeobecných jazykových kurzoch, ktoré bude usporadúvať druhá strana,

4. výmenou učebníc, učebných pomôcok a ostatného materiálu na výučbu a na štúdium jazyka a literatúry a spoluprácou na tomto poli,

5. výmenou skúseností a spoluprácou pri využívaní moderných metód a prostriedkov výučby cudzích jazykov včítane využitia možností rozhlasu a televízie.

Článok 6

S cieľom umožniť lepšie vzájomné poznávanie umenia, literatúry a im príbuzných oblastí budú zmluvné strany v rámci svojich možností podporovať spoluprácu a styky v týchto oblastiach, a to najmä:

1. pri hosťovaní umeleckých súborov a skupín a jednotlivých umelcov na koncertoch, divadelných predstaveniach a iných umeleckých vystúpeniach,

2. pri usporadúvaní výstav a organizovaní prednášok a lekcií,

3. pri uskutočňovaní výmen výtvarných umelcov, architektov, skladateľov, spisovateľov, novinárov a pracovníkov nakladateľstiev, knižníc, múzeí, archívov a ďalších predstaviteľov kultúrneho života na rozvíjanie spolupráce a na výmenu skúseností alebo informácií,

4. pri rozvoji stykov a spolupráce medzi knižnicami, nakladateľstvami, múzeami a archívmi, a to priamymi výpožičkami medzi múzeami, výmenou kníh a iných publikácií, fotokópií archívnych materiálov sociálneho, kultúrneho, umeleckého a vedeckého charakteru, ako aj gramofónových platní a magnetofónových záznamov s kultúrnym obsahom,

5. pri vydávaní prekladov diel krásnej, vedeckej a odbornej literatúry,

6. pri uvádzaní dramatických a hudobných diel.

Článok 7

Zmluvné strany budú napomáhať ďalšiu spoluprácu v oblasti filmu.

Za tým účelom:

1. budú podporovať vzájomné usporadúvanie týždňov filmov, výmenu celovečerných a dokumentárnych filmov a týždenníkov, realizáciu spoločnej produkcie celovečerných a dokumentárnych filmov, ako aj vzájomnú účasť na medzinárodných filmových festivaloch,

2. budú uľahčovať v rámci svojej kompetencie dovoz filmov a filmového materiálu,

3. budú podporovať priamu spoluprácu medzi filmovými producentmi a filmovými organizáciami a výmenu delegácií filmových pracovníkov a jednotlivých odborníkov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti publicistiky, televízie a rozhlasu, najmä výmenu televíznych a rozhlasových programov, ako aj spoločnú produkciu televíznych filmov, a poskytovať si vzájomnú pomoc pri produkcii rozhlasových programov a televíznych filmov.

Budú podporovať priamu spoluprácu medzi televíznymi a rozhlasovými inštitúciami, ako aj výmenu delegácií a jednotlivých odborníkov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu v oblasti športu a telesnej výchovy, ktoré budú priebežne odsúhlasovať príslušné športové organizácie a upravovať v ročných programoch spolupráce medzi Československým zväzom telesnej výchovy a Nemeckým športovým zväzom.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať výmenu mládeže a spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami a zodpovedajúcimi inštitúciami. Táto výmena a spolupráca sa bude uskutočňovať na základe ročných programov alebo dojednaní v inej forme.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať nevládne organizácie pri uskutočňovaní akcií slúžiacich cieľom tejto Dohody.

Článok 12

1. Na vykonávanie tejto Dohody sa vytvorí zmiešaná komisia zložená zo zástupcov zmluvných strán. Bude sa schádzať podľa potreby, najmenej však každé dva roky striedavo v Československej socialistickej republike a Spolkovej republike Nemecka.

Mená členov zmiešanej komisie sa budú oznamovať vopred diplomatickou cestou.

Na zasadanie zmiešanej komisie sa môžu prizvať aj experti.

2. Zmiešaná komisia sa bude schádzať za účelom výmeny skúseností, aby dala podnety a odporúčania pre ďalší rozvoj kultúrnej spolupráce, vypracovala vykonávacie programy k tejto Dohode, ako aj upravovala finančné a organizačné otázky s tým spojené.

Zmluvné strany si vymenia návrhy vykonávacích programov najneskôr dva mesiace pred začatím rokovania.

Opatrenia, ktoré nebudú obsiahnuté vo vykonávacích programoch, ktoré však zodpovedajú duchu tejto Dohody, môžu byť dohodnuté diplomatickou cestou.

Článok 13

Spolupráca vo vedecko-technickej oblasti sa upraví osobitnou dohodou.

Článok 14

Podľa Štvorstrannej dohody z 3. septembra 1971 bude táto Dohoda v súlade s ustanovenými postupmi rozšírená na Berlín (Západný).

Článok 15

Táto Dohoda nadobudne platnosť, len čo si zmluvné strany navzájom oznámia, že sa splnili vnútroštátne predpoklady nevyhnutné pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 16

Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov. Ak sa šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty písomne nevypovie, bude platiť neobmedzený čas, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie so šesťmesačnou lehotou.

Dané v Bonne 11. 4. 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Spolkovej republiky Nemecka:

H.D. Genscher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.