Vyhláška č. 63/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979 do31.08.1985
Účinnosť od 01.08.1979 do31.08.1985
Zrušený 56/1985 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1979 - 31.08.1985