Vyhláška č. 59/1979 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách)

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979
Účinnosť od 01.07.1979

59

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

z 10. mája 1979,

ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách)

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 9 vo vzťahu k § 7 ods. 1 písm. g), h) a ch) zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:


§ 1

(1) Vybrané prevádzkové meradlá1) podliehajúce povinnému úradnému overovaniu sú meradlá uvedené v prílohe I, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Hlavné podnikové etalóny podliehajúce povinnému úradnému overovaniu sú uvedené v prílohe II, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky. Týmito etalónmi sa rozumejú hlavné etalóny socialistických organizácií.

(3) Prevádzkové meradlá, ktorých správnosť a presnosť sú užívatelia povinní zabezpečovať použitím hlavných podnikových etalónov, sú určené v prílohe III, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.

(4) Štátne etalóny2) vyhlasuje Úrad pre normalizáciu a meranie úpravami vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

§ 2

Prílohy I až III vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb. sa zrušujú a nahrádzajú prílohami I až III tejto vyhlášky.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.


Príloha I vyhlášky č. 59/1979 Zb.

Zoznam vybraných prevádzkových meradiel podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu a doba platnosti úradného overovania

PoložkaOdbor merania
Druh meradla
Doba platnosti úradného overenia1)
1. DĹŽKA
1.1Dĺžkové meradlá na strižný tovar2 roky
1.2Meračské pásma určené na presné meranie2)bez obmedzenia
1.3Meracie zariadenia odvaľovacie a skladacie na metrové a plošné textílie2 roky
1.4Taxametre v osobných a nákladných vozidlách taxislužby2 roky
1.5Počítadlá kilometrov v nájomných vozidlách požičovní automobilov2 roky
2. PLOŠNÝ OBSAH
2.1Stroje na meranie plochy usní1 rok
3. ROVINNÝ UHOL
(len v prílohe II a III)
4. HMOTNOSŤ3)
4.1Závažia obchodné a špeciálne bežné (V. triedy)4 roky
4.2Závažia obchodné a špeciálne presné (IV. triedy)2 roky
4.3Mostové váhy pre cestné vozidlá používané v obchodnom styku, vo výkupných a distribučných organizáciách2 roky
4.4Mostové váhy pre cestné vozidlá používané na ostatné účely3 roky
4.5Mostové váhy pre koľajové vozidlá2 roky
4.6Váhy na zisťovanie hmotnosti na nápravu pri koľajových vozidlách5 rokov
4.7Váhy bežné (3. triedy) používané v obchodnom styku, váhy dojčenské a váhy používané na zdravotnícke účely4)2 roky
4.8Váhy presné (2. triedy); vybrané jemné váhy (1. triedy) používaném v zdravotníctve, na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov2 roky
4.9Váhy používané na kontrolu dávkovacích, baliacich a triediacich zariadení2 roky
4.10Obilné skúšače; váhy na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok schopné overenia2 roky
4.11Váhy s automatickou činnosťou na váženie obilnín v obchodnom styku4 roky
5. ČAS, FREKVENCIA
(len v prílohe II a III)
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Cestné radarové rýchlomery5)
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
7.1Skúšobné trhacie stroje a lisy2 roky
7.2Skúšobné kyvadlové kladivá na skúšky vrubovej a rázovej húževnatosti materiálov2 roky
7.3Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu6)
a) so zaťažovacím zariadením pákovým a s priamym zaťažením5 rokov
b) so zaťažovacím zariadením pružinovým a iným2 roky
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Odmerné nádoby na kvapaliny:
a) bez stupnicebez obmedzenia
b) so stupnicoubez obmedzenia
8.2Výčapné sklenené nádoby používané na výčap hotových nápojov7)bez obmedzenia
8.3Odmerné laboratórne sklo (odmerné banky, byrety, pipety) používané na preukazné skúšky,8) na kalibráciu prístrojov, na merania na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce alebo na kontrolu objemu výrobkovbez obmedzenia
8.4Prepravné sudy používané ako meradlá objemu3 roky
8.5Prepravné tanky na kvapaliny používané ako meradlá objemu4 roky
8.6Nádrže na ropu používané ako meradlá objemu pre medzinárodný obchodný styk5 rokov
8.7Objemové dávkovacie meradlá na kvapaliny:
a) obchodnébez obmedzenia
b) staničnébez obmedzenia
8.8Butyrometrebez obmedzenia
8.9Kontrolné objemové liehové meradlá5 rokov
8.10Prietokové meradlá na kvapaliny, pohonné hmoty a požívatiny používané v obchodnom styku2 roky
8.11Vodomery:
a) na studenú vodu4 roky
b) na teplú vodu2 roky
c) bubnové vodomery2 roky
8.12Plynomery (okrem plynomerov s otáčavými piestami, rýchlostných a laboratórnych)10 rokov
8.13Plynomery s otáčavými piestami a rýchlostné5 rokov
8.14Laboratórne plynomery5 rokov
8.15Prístroje používané na prepočet stavových veličín plynu na meranie v obchodnom styku5 rokov
9. TLAK
(len v prílohe II a III)
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Lekárske a zverolekárske teplomerybez obmedzenia
10.2Mechanické merače tepla9)1 rok
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Elektromery na striedavý prúd na priame meranie spotreby elektrickej energie v maloodbere10 rokov
11.2Elektromery na striedavý prúd na priame a nepriame meranie spotreby elektrickej energie vo veľkoodbere, elektromery s grafickým záznamom alebo s meračom maxima5 rokov
11.3Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermibez obmedzenia
11.4Epsteinove prístroje na meranie magnetických vlastností plechov pre elektrotechniku používané na preukazné8) skúšky10)5 rokov
11.5Meracie zostavy na meranie magnetov používané na preukazné8) skúšky10)5 rokov
12. HUSTOTA
12.1Laboratórne hustomery s hodnotou dielika menšou ako 1 kg.m-3bez obmedzenia
12.2Laboratórne liehomery s hodnotou dielika menšou alebo rovnou 0,2 % objemubez obmedzenia
12.3Laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0,1 % hmotnostibez obmedzenia
12.4Laboratórne muštomery s hodnotou dielika 0,1 kg.hl-1bez obmedzenia
13. VISKOZITA
(len v prílohe II a III)
14. SVETELNÉ VELIČINY
(len v prílohe II a III)
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
(len v prílohe II a III)

Príloha II vyhlášky č. 59/1979 Zb.

Zoznam hlavných podnikových etalónov podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu a doba platnosti úradného overenia

Hlavné podnikové etalóny11) a etalóny z nich odvodené uchovávajú a používajú organizácie na zabezpečenie presnosti prevádzkových meradiel. Musia vykazovať technické vlastnosti ustanovené technickou normou, prípadne schémami nadväznosti.12)

Pri dôležitých odboroch merania (z hľadiska akosti výroby), kde hlavné podnikové etalóny nie sú určené Úradom pre normalizáciu a meranie, môže ministerstvo (ústredný orgán) alebo výrobno-hospodárska jednotka po dohode s Úradom pre normalizáciu a meranie určiť hlavné etalóny a určiť spôsob prenosu hodnôt danej veličiny až na prevádzkové meradlá.

PoložkaOdbor merania
Druh etalónu
Doba platnosti úradného overenia
1. DĹŽKA
1.1Etalónové čiarkové mierky:
- 2. a 3. rádu1 rok
- 4. rádu2 roky
- 5. rádu3 roky
1.2Etalónové metre na kontrolu dĺžkových meradiel na strižný tovar5 rokov
1.3Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladania pri skladacích meracích prístrojoch na textílie5 rokov
1.4Etalónové metre pre geodéziu13)1 rok
1.5Etalónové meračské pásma1 rok
1.6Etalónové koncové mierky
- 2. rádu1 rok
- 3. a 4. rádu1 rok
- 5. rádu2 roky
1.7Trny na kontrolu obilných sít3 roky
2. PLOŠNÝ OBSAH
2.1Etalónové hárky plošného obsahu3 roky
3. ROVINNÝ UHOL
3.1Optické polygóny3 roky
3.2Goniometre3 roky
3.3Autokolimátory používané s optickými polygónmi
- fotoelektrické2 roky
- vizuálne3 roky
3.4Prístroje na skúšanie uhlových delení10)3 roky
3.5Optické deliace hlavy10)3 roky
3.6Skúšače libiel10)3 roky
4. HMOTNOSŤ
4.1Etalónové závažia na overovanie a kontrolu závažia a váh všetkých tried presnosti1 rok
4.2Zaťažovacie závažia na overovanie a kontrolu vážiacich zariadení (napr. mostových, koľajových a pásových váh)1 rok
4.3Závažové skúšobné vozne a rohové vozíky1 rok
4.4Etalónové váhy na overovanie a kontrolu závaží1 rok
4.5Etalónové váhy používané na overovanie iných druhov meradiel (napr. objemových)1 rok
5. ČAS, FREKVENCIA
5.1Etalónové zariadenie na kontrolu stopiek10)2 roky
5.2Etalóny otáčok2 roky
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Etalóny priamočiareho mechanického kmitania1 rok
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
7.1Etalónové silomery10)2 roky
7.2Etalónové tvrdomerné doštičky Rockwell A, B, C, N, T, Vickers, Brinell14)3 roky
7.3Etalónové vnikacie telesá Rockwell-C, N a Vickers15)2 roky
7.4Mierky Vickers a Brinell5 rokov
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Etalónové odmerné kovové nádoby1 rok
8.2Etalónové odmerné sklenené bankybez obmedzenia
8.3Etalónové byrety a pipety na vymeriavanie laboratórneho skla vo výrobe (i v poverených organizáciách)bez obmedzenia
8.4Odmerné nádoby (krychlomery) alebo stanice na overovanie vodomerov, kde etalónom je odmerná nádoba5 rokov
8.5Etalónové prietokomery používané na kontrolu prietokomerov alebo na vymeriavanie nádrží2 roky
8.6Etalónové plynomery
- bubnové mokrobežné5 rokov
- turbínové2 roky
9. TLAK
9.1Etalónové piestové tlakomery2 roky
9.2Etalónové deformačné tlakomery2 roky
9.3Etalónové kvapalinové tlakomery3 roky
9.4Etalónové mikromanometre kvapalinové a zvonové3 roky
9.5Etalónové barometre (okrem piestových)3 roky
9.6Etalónové piestové barometre2 roky
9.7Etalónové kompresné vákometre3 roky
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Etalónové sklenené teplomery2 roky
a) sklenené teplomery rozsahu (0 až 100) oC, hodnota dielika 0,01oC; 0,02 oC (s kontrolným nulovým bodom)
b) sklenené teplomery rozsahu (-10 až 360) oC, hodnota dielika 0,1 oC (s kontrolným nulovým bodom)
c) sklenené teplomery rozsahu (-55 až 20) oC, hodnota dielika 0,1 oC, s náplňou amalgámu tália
d) kalorimetrické teplomery v rozsahu (15 až 30) oC, hodnota dielika 0,01 oC
e) Metastatické (Beckmannove) teplomery na meranie teplotného rozdielu (0 až 5) oC, v intervale (0 až 150) oC
10.2Etalónové platinové odporové teplomery s rozsahom teplôt (-200 až +631)oC, základný odpor Ro = 10; 25 alebo 100 ohmov; R100/Ro ≥ 1,385; prúdové a napäťové vývody min. dĺžka 400 mm, max. priemer trubice 12 mm2 roky
10.3Etalónové termočlánky:
- PtRh 10-Pt, priemer drôtu (0,35 až 0,6) mm, min. dĺžka 1 m, rozsah (600 až 1100)oC200 prevádzkových hodín, max. 2 roky
- PtRh 30-PtRh 6, priemer drôtu (0,35 až 0,6) mm, min. dĺžka 1 m, rozsah (900 až 1700)oC100 prevádzkových hodín, max. 2 roky
10.4Etalónové termočlánky meď-konštantan; priemer drôtu (0,3 až 3) mm, dĺžka 1 m; rozsah (-200 až 0)oC100 prevádzkových hodín, max. 1 rok
10.5Etalónové jasové pyrometre, rozsah (900 až 2000)oC2 roky
10.6Teplotné žiarovky, rozsah (900 až 2100)oC100 prevádzkových hodín, max. 2 roky
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Etalónové elektromery2 roky
11.2Meracie zariadenie na overovanie elektromerov:
a) funkčná skúška1 rok
b) overovanie wattmetrov2 roky
c) overovanie meracích transformátorovbez obmedzenia
11.3Meracie zariadenie na overovanie meracích transformátorov:
a) funkčná skúška1 rok
b) overovanie etalónových transformátorov a kapacitných deličov5 rokov
c) overovanie meracích zariadení5 rokov
d) overovanie sekundárnych záťaží5 rokov
e) kontrolné meracie transformátory5 rokov
11.4Laboratórne meracie transformátory používané na zväčšenie rozsahov etalónových meracích prístrojov5 rokov
11.5Etalónové výchylkové voltmetre, ampérmetre a wattmetre tr. 0,1 a 0,216)2 roky
11.6Etalónové číslicové voltmetre, ampérmetre a wattmetre2 roky
11.7Etalónové Westonove články2 roky
11.8Etalónové laboratórne kompenzátory5 rokov
11.9Etalónové laboratórne odporové mostíky5 rokov
11.10Etalónové odpory3 roky
11.11Etalóny kapacity 10 pF až 0,1 μF3 roky
11.12Etalóny indukčnosti do 10 H (vlastné a vzájomné)3 roky
11.13Etalóny magnetického indukčného toku na rovnosmerné magnetické merania3 roky
11.14Etalóny magnetickej indukcie na rovnomserné magnetické merania3 roky
11.15Etalónové vzorky na kontrolu Epsteinových prístrojov3 roky
11.16Etalónové vzorky magneticky tvrdých materiálov3 roky
11.17Etalónové napäťové a prúdové zdroje2 roky
11.18Etalónové komparátory elektrického napätia, prúdu a výkonu3 roky
12. HUSTOTA
12.1Etalónové hustomery (pre výrobcov)5 rokov
12.2Hustomery všetkých technických princípov s hodnotou dielika menšou ako 0,2 kg.m-33 roky
13. VISKOZITA
13.1Etalónové kapilárne viskozimetre UBBELOHDE5 rokov
13.2Referenčné materiály pre viskozitu1/2 roka
14. SVETELNÉ VELIČINY
14.1Etalónové žiarovky na svetelný tok1 rok
14.2Etalónové žiarovky na svietivosť1 rok
14.3Etalónové žiarovky na farebnú teplotu1 rok
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
15.1Sekundárne etalónové žiariče rádionuklidovUrčujú sa individuálne overovacím listom
15.2Sekundárne etalóny žiarenia X s presnosťou lepšou ako ± 0,7 %Určujú sa individuálne overovacím listom

Príloha III vyhlášky č. 59/1979 Zb.

Zoznam prevádzkových meradiel, ktorých presnosť zabezpečujú organizácie hlavnými podnikovými etalónmi uvedených v prílohe II

Prevádzkovými meradlami tu určenými sú meradlá a meracie zariadenia majúce vplyv na množstvo a akosť výroby, na riadenie a ochranu technologického procesu, na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (pokiaľ už nie sú určené ako vybrané prevádzkové meradlá). Prevádzkové meradlá používané v týchto oblastiach určí vedúci organizácie. O kontrole prevádzkových meradiel, nešpecifikovaných v prílohe III, rozhoduje vedúci organizácie.

PoložkaOdbor merania
Skupina alebo druh meradla
1. DĹŽKA
1.1Dĺžkové meradlá slúžiace na nastavovanie meracích prístrojov
1.2Dĺžkové meradlá na priame meranie v technologickom procese a ostatných etapách reprodukcie
1.3Meradlá (napr. meračské pásma určené pre geodetické práce vyšších tried presnosti, invarové čiarkové metre na kontrolu nivelačných lát, základňové paralaktické laty a pod.) na účely geodézie a kartografie
1.4Obilné sitá
1.5Ostatné diaľkové meradlá, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi dĺžky uvedenými v prílohe II
2. PLOŠNÝ OBSAH
(len v prílohách I a II)
3. ROVINNÝ UHOL
3.1Uhlové mierky kombinačné a všetky ostatné pevné uhlové meradlá slúžiace na nastavovanie prístrojov, na priame meranie alebo meranie odchýlok geometrických tvarov kontrolovateľné hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
3.2Meracie prístroje s uhlomernými stupnicami, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi rovinného uhla uvedenými v prílohe II
4. HMOTNOSŤ
4.1Závažia jemné, tried presnosti I, II a III
4.2Váhy používané vo vnútornom hospodárskom styku na technologické a iné neobchodné účely
4.3Váhy s automatickou činnosťou, najmä váhy pásové a dávkovacie
4.4Ostatné zariadenia na zisťovanie hmotnosti, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
5. ČAS, FREKVENCIA
5.1Stopky
5.2Otáčkomery
6. MECHANICKÝ POHYB
6.1Vibrometre
7. SILA, MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLU
(MECHANICKÝ VÝKON)
7.1Tvrdomery
7.2Skúšobné stroje na dlhodobé skúšky tečenia materiálu (skúšky teplotného zariadenia a prieťahomerov)
7.3Prístroje na skúšanie materiálu v krute
7.4Prístroje na skúšanie plechov a kovových pásov hĺbením
7.5Momentové kľúče
7.6Prevádzkové silomery
7.7Brzdy na zisťovanie mechanického výkonu
7.8Ostatné meradlá, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalonmi uvedenými v prílohe II
8. OBJEM, PRIETOK
8.1Odmerné laboratórne sklo
8.2Nádrže a sudy, pokiaľ sa používajú ako meradlá
8.3Dopravné kanvy na mlieko
8.4Dávkovacie zariadenie objemu
8.5Dávkovacie zariadenie používané na výčap liehovín a požívatín
8.6Prietokové meradlá rýchlostné napr. clony, dýzy, trubice
8.7Meradlá objemového prietoku
8.8Ostatné meradlá objemu a prietoku, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
9. TLAK
9.1Deformačné tlakomery
9.2Kvapalinové tlakomery
9.3Vákuometre ostatných princípov neuvedené v prílohe II
9.4Barometre
9.5Ostatné meradlá tlaku, pokiaľ ich prenosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
10. TEPLOTA, TEPLO
10.1Sklenené teplomery
10.2Jasové pyrometre
10.3Odporové teplomery
10.4Termočlánky platinové a z obecných kovov
10.5Tlakové a bimetalové teplomery
10.6Priamo ukazujúce elektronické teplomery
10.7Pyrometre celkového žiarenia
10.8Ostatné meradlá teploty, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
11. ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VELIČINY
11.1Voltmetre, ampérmetre, wattmetre triedy presnosti 0,1 až 1,517)
11.2Westonove články
11.3Technické kompenzátory a technické odporové mostíky
11.4Merače kapacít a indukčnosti
11.5Epsteinove prístroje
11.6Meradlá magnetickej indukcie, magnetického toku a meracej zostavy na meranie magnetov
11.7Ostatné meradlá elektrických a magnetických veličín, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
12. HUSTOTA
12.1Prevádzkové hustomery
12.2Meradlá hustoty iných princípov, pokiaľ ich presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II
13. VISKOZITA
13.1Viskozimetre
14. SVETELNÉ VELIČINY
14.1Luxmetre
14.2Žiarovky na svietivosť a svetelný tok
15. VELIČINY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
15.1Prevádzkové prístroje na meranie veličín ionizujúceho žiarenia, ktorých presnosť možno kontrolovať hlavnými etalónmi uvedenými v prílohe II

Poznámky pod čiarou

1) Hľadiská na určenie vybraných prevádzkových meradiel sú uvedené v § 7 ods. 1 písm. ch) zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe.

2) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Zb.

1) Novému úradnému overeniu nepodliehajú vybrané prevádzkové meradlá, ktoré po uvedení do prevádzky sa používajú na meranie vo vnútornom prevádzkovom styku v organizácii t. j. na neobchodné účely a technologických procesoch ako prevádzkové meradlo. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na meradlá umiestnené v obchodných alebo pomocných obchodných miestnostiach, alebo tam, kde dôležitosť merania úradné overenie vyžaduje.

2) Okrem pásem pre geodetické práce, na ktoré sa vzťahujú predpisy orgánov a organizácii, ktoré plnia úlohy v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii. Presným meraním sa rozumie také meranie, kde dovolená chyba pásmom zisťovanej dĺžky (určená technickou dokumentáciou) je rovnaká alebo maximálne dvojnásobná ako dovolená chyba meračského pásma určená príslušníkom ČSN.

3) Váhy špeciálne konštruované alebo upravené na technologické alebo iné neobchodné účely nepodliehajú úradnému overovaniu.

4) Minimálne s 1000 overovacími dielikmi.

5) Používané Verejnou bezpečnosťou pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky.

6) Overuje sa len silový mechanizmus.

7) Výčapné tégliky predávané zároveň s nápojom overovaniu nepodliehajú.

8) Preukázanými sa tu myslia skúšky vyžiadané na súdne, arbitrážne alebo rozhodcovské konanie, ďalej pri hodnotení alebo schvaľovaní výrobkov štátnymi skúšobňami alebo pri osvedčovaní rezortnými skúšobňami. Patria sem aj skúšky akosti, ak ich výsledky majú vplyv na určenie cien, alebo merania na ochranu životného prostredia.

9) S účinnosťou od 1. 7. 1980.

10) O vykonaní úradného overovania rozhoduje orgán štátnej mierovej služby na základe žiadosti užívateľa, ktorý súčasne so žiadosťou preukáže účel použitia meradla.

11) K pojmu „podnikový" pozri § 1 ods. 2 vyhlášky.

12) Určenými Úradom pre normalizáciu a meranie.

13) Etalóny metrologických stredísk kontrolujúcich presnosť meradiel pre geodetické práce.

14) Podľa doterajších ČSN označované záčislím „ . 0" a „ . 1".

15) Podľa doterajších ČSN označované záčislím „ . 0" a „ . 1".

16) Prípadne kilovoltmetre do triedy presnosti 1,5 overované v súlade s poznámkou 10).

17) Nižšie triedy presnosti len vtedy, ak spĺňajú všeobecné ukazovatele prevádzkových prístrojov.