Vyhláška č. 57/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979 do30.04.1992
Účinnosť od 30.11.1990 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.