Vyhláška č. 54/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979
Najbližšie účinné znenie 20.06.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 8 platnosť 1. marcom 1979.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. apríla 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 3. mája 1978 bola v Paríži podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 8 platnosť 1. marcom 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky

a

vláda Francúzskej republiky,

vedené snahou rozvíjať svoje vzťahy v oblasti cestovného ruchu a spoluprácu medzi oficiálnymi orgánmi cestovného ruchu oboch krajín,

uznávajúc spoločný záujem oboch krajín nadviazať úzku a trvalú spoluprácu na tomto poli za vzájomne výhodných podmienok,

berúc do úvahy odporúčania Konferencie spojených národov pre cestovný ruch a medzinárodné cestovanie (Rím 1963),

uznávajúc význam cestovného ruchu pre vzájomné poznávanie a porozumenie medzi národmi oboch krajín,

potvrdzujúc svoju vôľu v zmysle ustanovení Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaného v Helsinkách 1. augusta 1975 zjednotiť úsilie na rozvoj spolupráce v oblasti cestovného ruchu,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať výmeny turistov medzi Československom a Francúzskom, najmä tých, ktoré sa uskutočňujú cestnou, železničnou alebo leteckou prepravou. Za týmto účelom sa nadviaže užšia spolupráca medzi oficiálnymi orgánmi cestovného ruchu oboch krajín. Na základe vzájomnej výhodnosti sa bude uľahčovať šírenie propagačných prostriedkov a turistických informácií medzi oboma krajinami v zmysle ustanovení článkov 4 a 5 tejto Dohody.

Článok 2

V zmysle svojich právnych predpisov a s výhradou, že tomu nebude nič na prekážku, každá zmluvná strana bude udieľať štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany potrebné víza vyžadované za účelom turistiky.

Článok 3

Obe zmluvné strany sa budú usilovať o zjednodušenie formalít spojených s odbavovaním turistov druhej strany a ich vozidiel na hraničných priechodoch.

Každá zmluvná strana bude dbať, aby predbežné opatrenia, najmä obmedzujúce slobodu turistu a opatrenia smerujúce k zachovaniu práva, prípadne uplatnené jednou zo zmluvných strán voči príslušníkovi druhej strany, ktorý sa dopustil na jej území dopravného priestupku, boli obmedzené na minimum a aby o nich bol bez meškania upovedomený najbližší konzulát uvedenej strany. Každá zmluvná strana umožní, aby turista, ktorý sa ocitne v ťažkostiach, mal možnosť spojiť sa bez meškania so svojím konzulátom.

Zmluvné strany budú dbať na uľahčovanie služieb spoločností poskytujúcich pomoc turistom.

Zmluvné strany sa zaväzujú hľadať príslušné prostriedky, aby uspokojivým spôsobom zabezpečovali odškodnenie príslušníkov jednej strany za škody vyplývajúce z cestných nehôd, ku ktorým došlo na území druhej strany.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať propagáciu miest cestovného ruchu oboch krajín, budú si vymieňať dokumentáciu o cestovnom ruchu a uľahčovať šírenie právnych úprav týkajúcich sa činností súvisiacich s cestovným ruchom, ako je lov, rybolov, vodná turistika a fotografovanie. Budú usporadúvať návštevy novinárov, úradníkov a expertov s cieľom rozvíjať vzájomnú informovanosť o možnostiach turistiky v každej z oboch krajín.

Článok 5

Majúc na zreteli rozvíjanie turistickej výmeny na základe vzájomnej výhodnosti budú obe strany uľahčovať činnosť cestovných kancelárií a leteckých spoločností druhej strany pôsobiacich na ich území.

Budú konať tak, aby táto vzájomná výhodnosť bola efektívna a konkretizovaná najmä osobitnými dohodami umožňujúcimi rovnosť v zaobchádzaní spoločností jednej i druhej krajiny vo vzťahu k smerovaniu leteckej prepravy medzi oboma krajinami.

Článok 6

Platby týkajúce sa turistických výmen zahŕňajúce najmä prepravu turistov a rôzne ostatné platby, ktoré im vzniknú pri príležitosti ich cesty, sa budú uskutočňovať v zameniteľných frankoch alebo v niektorej inej zameniteľnej mene v súlade s Platobnou dohodou zo 16. januára 1964.

Článok 7

V záujme riadneho vykonávania tejto Dohody, a aby sa uskutočnili všetky prospešné odporúčania na základe vzájomnej výhodnosti, a v zmysle príslušných predpisov s cieľom podnecovať výmenu a hospodársku spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, sa strany dohodli pristúpiť, ak to bude treba, na pravidelné konzultácie v skupine ad hoc, ktorá sa ustanoví v rámci československo-francúzskej Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, zriadenej Dlhodobou dohodou o hospodárskej spolupráci zo 14. novembra 1975.

Článok 8

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po uložení dokumentov potvrdzujúcich splnenie postupov požadovaných v každom z oboch štátov.

Pokiaľ nedôjde k vypovedaniu oboma stranami alebo jednou z nich šesť mesiacov pred skončením jej platnosti, bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok.

Dané v Paríži 3. mája 1978 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

František Žurek v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Olivier Stirn v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.