Vyhláška č. 49/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

Čiastka 8/1979
Platnosť od 05.05.1979
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku XI dňom 1. januára 1979 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku. Dňom 29. decembra 1995 vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Rumunskom stratila platnosť Zmluva o za...