Nariadenie vlády č. 35/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve

(v znení č. 91/1988 Zb., 235/1996 Z. z.)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do31.12.2004
Účinnosť od 01.08.1996 do31.12.2004
Zrušený 755/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 12 a § 13 ods. 1 až 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 27. februára 1979