Vyhláška č. 16/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku

Čiastka 3/1979
Platnosť od 05.03.1979
Účinnosť od 20.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 13 nadobudla platnosť 22. novembra 1978.