Vyhláška č. 145/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH