Vyhláška č. 141/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979
Účinnosť od 03.01.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979.

141

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. novembra 1979

o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou


Dňa 11. júla 1979 bola v Prahe podpísaná Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 14. septembra 1979.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky sa za účelom úpravy platobného styku medzi oboma krajinami a vedené prianím podporiť obchodné styky na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti dohodli takto:

Článok 1

Platby predvídané článkom 3 tejto dohody sa budú vykonávať medzi fyzickými a právnickými osobami sídliacimi v Československej socialistickej republike a fyzickými a právnickými osobami sídliacimi v Laoskej ľudovodemokratickej republike v rámci ustanovení tejto dohody s prihliadnutím na predpisy platné v oboch krajinách.

Článok 2

Na tento účel Československá obchodná banka, ú.s., Praha, konajúca v mene československej vlády a Laoská banka pre zahraničný obchod konajúca v mene laoskej vlády otvoria si vzájomný clearingový účet v clearingových rubľoch (1 clearingový rubeľ = 0,987 412 gramu rýdzeho zlata).

V prospech účtu Laoskej banky pre zahraničný obchod vedeného v Československej obchodnej banke v Prahe sa budú pripisovať platby poukázané fyzickými a právnickými osobami sídliacimi v Československu a určené fyzickým a právnickým osobám sídliacim v Laose. Na ťarchu tohto účtu sa budú pripisovať sumy z príkazov na zaplatenie, prijaté a uskutočnené Československou obchodnou bankou, ú.s., Praha.

V prospech účtu Československej obchodnej banky, ú.s., Praha, vedeného v Laoskej banke pre zahraničný obchod, Vientiane, sa budú pripisovať platby poukázané fyzickými a právnickými osobami sídliacimi v Laose a určené fyzickým a právnickým osobám sídliacim v Československu. Na ťarchu tohto účtu sa budú pripisovať sumy z príkazov na zaplatenie, prijaté a uskutočnené Laoskou bankou pre zahraničný obchod.

Obe banky budú vykonávať platby bezodkladne bez ohľadu na stav účtov.

Kontrakty týkajúce sa výmeny tovaru medzi oboma krajinami sa budú uzavierať a faktúry vystavovať zásadne v rubľoch.

Článok 3

Prostredníctvom účtu spomínaného v článku 2 tejto dohody sa budú vykonávať tieto platby:

1. protihodnota tovaru, ktorý sa bude vymieňať podľa Obchodnej dohody medzi oboma krajinami,

2. vedľajšie platby spojené so vzájomnou výmenou tovaru, včítane výdavkov za tranzitné obchody,

3. prémie a náhrady z poistenia a zaistenia súvisiace s výmenou tovaru,

4. dopravné výdavky oboma zmluvnými krajinami za tovar na lodiach plávajúcich pod československou alebo laoskou vlajkou a na lietadlách československých alebo laoských spoločností, práve tak, ako aj dopravné výdavky na lodiach plávajúcich pod československou alebo laoskou vlajkou za tovar laoského alebo československého pôvodu alebo určený do Laosu alebo do Československa,

5. výdavky za prepracovanie, montáže, opravy,

6. patentné, licenčné poplatky a výdavky, ochranné známky, autorské práva, predaj a poplatky za premietanie filmov,

7. dane, pokuty, súdne trovy súvisiace s výmenou tovaru,

8. všetky ostatné platby, o ktorých sa obe banky predbežne dohodnú.

Článok 4

Obe zmluvné strany si poskytujú na účte uvedenom v článku 2 tejto dohody technický úver do výšky 300 000 clearingových rubľov. Suma prevyšujúca určený technický úver sa bude úrokovať 2 % ročne.

Článok 5

Ku koncu každého roka, najneskoršie do 31. marca nasledujúceho roka obe banky si navzájom odsúhlasia zostatky na clearingovom účte. Vzniknutý zostatok v prospech jednej zo strán sa vyrovná najneskoršie do 3 mesiacov dodávkami tovaru.

Článok 6

S výhradou predchádzajúceho súhlasu zúčastnených strán sa môžu na účet uvedený v článku 2 tejto dohody vykonávať prevody z tretej krajiny alebo sa účet môže používať na prevody do tretej krajiny.

Článok 7

Ak je záväzok, ktorý sa má zaplatiť prostredníctvom účtov uvedených v článku 2 tejto dohody, vyjadrený v inej mene ako v rubľoch, prepočíta sa na ruble takto:

a) záväzky vyjadrené v laoskej mene sa prepočítajú stredným úradným kurzom kipu k rubľu znamenaným vo Vientiane deň pred úhradou;

b) záväzky vyjadrené v Československej mene sa prepočítajú stredným úradným kurzom koruny k rubľu znamenaným v Prahe deň pred úhradou;

c) československé záväzky vyjadrené v mene iného štátu sa prepočítajú na ruble podľa pomeru medzi strednými úradnými kurzami tejto meny a rubľa znamenanými vo Vientiane v deň platenia. Laoské záväzky vyjadrené v mene iného štátu sa prepočítajú podľa pomeru stredných úradných kurzov tejto meny a rubľa v Prahe v deň platenia.

Článok 8

V prípade zmeny zlatého obsahu rubľa, ktorý t. č. je 0,987 412 gramu rýdzeho zlata, sa pohľadávky a záväzky vyjadrené v clearingových rubľoch, ako aj sumy vyjadrené v clearingových rubľoch vo všetkých uzavretých a ku dňu zmeny zlatého obsahu nesplnených kontraktoch alebo nesplnených častiach kontraktov upravia tak, aby ich protihodnota vyjadrená v zlate zostala rovnaká ako pred vykonanou zmenou.

Článok 9

Československá obchodná banka, ú.s., Praha, a Laoská banka pre zahraničný obchod sa dohodnú o technickom vykonávaní tejto dohody.

Článok 10

V prípade skončenia platnosti tejto dohody a v prípade, že nebude uzavretá nová platobná dohoda, vyrovná akýkoľvek nevyrovnaný zostatok na účtoch uvedených v článku 2 dlžnícka strana dodávku tovaru alebo uskutočnením iných bežných platieb v zhode s ustanoveniami tejto dohody, a to v priebehu 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody.

V priebehu spomínaného obdobia dvanástich mesiacov budú sa ustanovenia tejto dohody používať na všetky otvorené transakcie uzavreté podľa predchádzajúceho odseku.

Po uplynutí lehoty dvanástich mesiacov vyrovná akýkoľvek nevyrovnaný zostatok dlžnícka strana v lehote 30 (tridsiatich) dní v zameniteľnej mene, na ktorej by sa obe banky medzi sebou dohodli.

Akékoľvek ostatné pohľadávky a záväzky medzi oboma krajinami sa v priebehu dvanástich mesiacov vyrovnajú a po uplynutí dvanástich mesiacov v deň splatnosti sa vyrovnajú rovnakým spôsobom.

Článok 11

Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi oboch krajín.

Táto dohoda bude platiť tri roky a bude sa potom automaticky predlžovať vždy na ďalšie ročné obdobie, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej strane svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody písomne šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Na dôkaz toho zástupcovia oboch vlád, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dojednané v Prahe 11. júla 1979 v českom, laoskom a francúzskom jazyku, vždy vo dvoch vyhotoveniach, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť.

V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Sanan Southichak v. r.

minister verejných prác a dopravy

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.