Vyhláška č. 140/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do31.05.1998
Účinnosť od 01.01.1980 do31.05.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.