Vyhláška č. 132/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979
Účinnosť od 15.12.1979
Redakčná poznámka

Zmluva podľa svojho článku 23 nadobudla platnosť 19. Júnom 1979.