Vyhláška č. 131/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 25/1979
Platnosť od 30.11.1979
Najbližšie účinné znenie 30.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 25. júna 1979.

131

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. júla 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 2. decembra 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 25. júna 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie
o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a Dočasná vojenská vláda Socialistickej Etiópie,

vedené prianím rozvíjať a posilňovať vzájomné porozumenie a priateľstvo medzi národmi a vládami oboch krajín na základe vzájomného rešpektovania národnej zvrchovanosti a územnej celistvosti, nezasahovania do vnútorných záležitostí, rovnosti a vzájomných výhod,

odhodlané rozvíjať a posilňovať spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, vedy a školstva,

plne presvedčené, že tieto ciele možno najlepšie dosiahnuť vzájomným poznaním a kultúrnou spoluprácou, výmenou vedomostí a skúseností, ako aj podporou rozširovania vzťahov v oblasti vedy, školstva, zdravotníctva, umeleckých výmen, literatúry a športu medzi oboma národmi,

dohodli sa takto:

Hlava I

Školstvo a veda

Článok 1

Obe zmluvné strany umožnia rozvoj úzkej spolupráce v oblasti školstva a v rámci možností budú poskytovať občanom druhej zmluvnej strany štipendiá na štúdium na svojich vzdelávacích zariadeniach.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenu vedcov a odborníkov, ako aj výchovných, kultúrnych a vedeckých materiálov. Za tým účelom budú uľahčovať nadväzovanie a rozvíjanie stykov medzi príslušnými inštitúciami a organizáciami oboch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj vzťahov v oblasti vedy. Za tým účelom budú podporovať výmenu vedeckých informácií a dokumentácie medzi svojimi vedeckými výskumnými inštitúciami.

Článok 4

Zmluvné strany zvážia možnosti, ako zabezpečiť vykonaným štúdiám, zloženým skúškam, udeleným diplomom a hodnostiam na území zmluvných strán čiastočnú alebo úplnú platnosť. Ak to zmluvné strany budú považovať za nevyhnutné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Hlava II

Kultúra, umenie a informácie

Článok 5

Obe zmluvné strany budú spolupracovať s cieľom všestranne podporiť kultúrne vzťahy a úzku spoluprácu medzi príslušnými kultúrnymi inštitúciami a organizáciami oboch krajín.

Za tým účelom budú zmluvné strany podporovať:

a) výmenu materiálov z oblasti kultúry a umenia, literárnych diel, filmov, nahrávok, magnetofónových záznamov a iných materiálov;

b) usporadúvanie umeleckých výstav, hudobných predstavení, filmových predstavení, uskutočňovanie filmových festivalov a iných podobných akcií usporadúvaných druhou stranou;

c) výmenu informácií a spoluprácu medzi národnými múzeami, archeologickými ústavmi, knižnicami, vydavateľstvami a inými podobnými organizáciami oboch krajín;

d) preklady a rozširovanie kníh, časopisov a novín druhej krajiny.

Článok 6

Každá zmluvná strana bude podporovať štúdium dejín, jazyka, literatúry, kultúry a umenia druhej zmluvnej strany vo svojich vzdelávacích zariadeniach. Strany zabezpečia vo svojom vzdelávacom systéme objektívne a správne údaje týkajúce sa kultúry, dejepisu, zemepisu a iných oblastí života druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu pri výmene správ a informácií v oblasti televízie, rozhlasu a tlače. Za tým účelom budú podporovať výmeny materiálov, televíznych a rozhlasových programov, hudobných nahrávok, partitúr, celovečerných a dokumentárnych filmov medzi príslušnými organizáciami alebo inštitúciami zmluvných strán.

Hlava III

Zdravotníctvo, telesná výchova a šport

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výmeny lekárskych informácií a odborníkov z oblasti zdravotníctva a uľahčovať spoluprácu medzi zdravotníckymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a napomáhať styky medzi športovými organizáciami oboch krajín. Za tým účelom budú podporovať výmeny športových družstiev, trénerov a skúseností v oblasti telesnej výchovy a športu.

Článok 10

a) S cieľom vykonávať ustanovenia tejto Dohody budú zmluvné strany podporovať výmeny delegácií a odborníkov z oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia.

b) Strany budú podporovať a umožňovať spoluprácu a výmeny medzi svojimi spoločenskými organizáciami.

Hlava IV

Všeobecné ustanovenia

Článok 11

Zmluvné strany budú s cieľom vykonávať túto Dohodu dojednávať na určité obdobia programy spolupráce. Tieto programy budú obsahovať dohodnuté akcie včítane finančných podmienok.

Článok 12

Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú právnych predpisov platných v oboch krajinách.

Článok 13

Prípadné nejasnosti alebo nezhody vyplývajúce z vykonávania alebo výkladu tejto Dohody, rovnako ako zmeny alebo doplnky k nej sa budú riešiť rokovaním medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 14

Táto Dohoda podlieha schváleniu alebo ratifikácii podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o takomto schválení alebo ratifikácii.

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a potom sa automaticky predĺži na ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stratí platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Etiópskym cisárstvom z 11. decembra 1959.

Dané v Prahe 2. decembra 1978 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Dočasnú vojenskú

vládu Socialistickej Etiópie:

Dr. Feleke G. Ghiorgis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.